additive-type oil

  • Обща политехника
  • масло с прибавки
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.acoustic-type antennaакустична антена
хим.active additiveактивна добавка
additiveантипирен
additiveдопълнителен, добавъчен
additiveнатрупващ се, кумулативен
тех.additiveадитив
политех.additiveприбавка
политех.additiveдобавка, модификатор
политех.additiveадитивен
политех.additiveприсъединителен
политех.additive complementary colourдопълнителен цвят
политех.additive errorадитивна грешка
политех.additive functionадитивна функция
мат.additive measureадитивна мярка
политех.additive methodадитивен метод
рад.additive mixingсъбирателно смесване
политех.additive mixtureадитивно смесване
политех.additive noiseадитивен шум
политех.additive oxidationокислително присъединяване
политех.additive probabilityадитивна вероятност
политех.additive propertyадитивно свойство
политех.additive reactionреакция на присъединяване
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
хим.antioxidant additiveпротивоокислителна добавка
хим.antisludge additiveдобавка против образуване на утайка
политех.antistatic additiveантистатична прибавка
изк.application of drying oilолифление
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.bellows-typeсгъваем
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black typeосновен шрифт
политех.black-mineral oilмазут
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
политех.body typeосновен шрифт
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.coleseed oilрапично масло
тлв.colour-additive mixingадитивно смесване на цветовете
политех.colza oilрапично масло
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.conductive additiveпроводяща добавка
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
кул.cottonseed oilпамуково масло
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
изк.covering with drying oilолифление
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
политех.dead oilтежко масло
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
добави значение или превод тук