blue oil

  • Обща политехника
  • синьо масло
  • парафинов дестилат
198 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.berlin blueберлинско синьо
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
blueлазурен
blueконсервативен
blueморе
blueпосинял, насинен
blueвид синя пеперуда (Lycaenidae)
blueсинка за пране
blueунил, потиснат, в мрачно настроение, мрачен, безперспективен
blueбоядисвам в синьо
blueсин цвят
blueнеприличен, циничен
blueслагам в синка
blueнебе
ист.blueбавна и тъжна (негърска) мелодия, блуз
ист.blueтъжен, меланхолен
мет.blueотвръщам
политех.blueоксидирам
blueстудент, участвувал в представителния отбор на своя университет (особ. Оксфорд или Кеймбридж)
тлв.blue amplifierусилвател на синия сигнал
политех.blue annealingотгряване с охлаждане на въздух
минер.blue asbestosкрокидолит
политех.blue brittlenessсиня крехкост
кул.blue cheeseсиньо сирене
политех.blue copperазурит
политех.blue copperковелин
политех.blue copperasсин камък
политех.blue corundumсин корунд
политех.blue corundumсапфир
текст.blue denimплат за дънки
политех.blue dipразтвор на живачен цианид за амалгамиране
политех.blue flameсин пламък
тлв.blue gunсин прожектор
политех.blue leadметално олово
политех.blue magnetismюжен магнетизъм
политех.blue malachiteазурит
политех.blue nickel saltкристален никелов сулфат
мет.blue powderцинков прах
политех.blue printсветлинно копие
политех.blue printхелиографно копие
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue shoringанатаз
политех.blue steelоксидирана стомана с тъмносин цвят
политех.blue verdianазурит
мин.blue vitriolхалкантит
хим.blue vitriolостаряло наименование на меден сулфат (син камък)
blue-blackсиньочерен
blue-bloodedсиньокръвен
blue-eyedсинеок
политех.blue-finishedотвърнат чрез загряване до син цвят
политех.blue-finishedоксидиране
зоол.blue-footedсиньокрак
биол.blue-green algaeцианобактерия, синьо-зелено водорасло
биол.blue-green bacteriaцианобактерия, синьо-зелено водорасло
blue-lilacсиньолюляков
blue-purpleсиньолилав
blue-purpleсиньоморав
blue-vein cheeseblue cheese
blue-violetсиньовиолетов
зоол.blue-wingedсиньокрил
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
bright blueяркосин
bright blueсветлосин
политех.bright blueсветлосин цвят
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
Cambridge blueсветлосин
Cambridge blueсветлосин цвят
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.cape blue asbestosантофилит
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.cobalt blueкобалтово синьо
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cornflower blueсветлосин цвят
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dark blueтъмносин цвят
dark purple-blueтъмнолилаво-син
dark purple-blueтъмномораво-син
darkish blue-purpleтъмноватосиньо-морав
darkish blue-purpleтъмноватосиньо-лилав
политех.dead oilтежко масло
deep sky-blueтъмнонебесносин
deep violet-blueтъмновиолетово-син
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.egyptian blueегипетско синьо багрило
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.enamel blueсиньо кварцово стъкло
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
ам.gray-blueсивосин
добави значение или превод тук