gas-pipe tongs

  • Обща политехника
  • клещи за газови тръби
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acoustic pipeакустична тръба
физ.actual gasреален газ
политех.adapting pipeфитинг
политех.admission pipeвходна тръба
политех.admitting pipeзахранваща тръба
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air pipeвъздухопровод
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.air-supply pipeприточна вентилационна тръба
политех.angle jaw tongsклещи с огънати челюсти
политех.angle pipeтръбно коляно
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.ascending pipeщранг
политех.ascension pipeщранг
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.bare pipeгладка тръба
политех.bare pipeтръба без резба, тръба без изолация
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.bent pipeтръбно коляно
политех.bent pipeтръбна дъга
политех.bifurcated pipeУ-образно тръбно разклонение
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.bleeder pipeдребажба тръба
политех.block tongsзахващащи челюсти за блокове
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
blow-pipeстъкларска духалка
ист.blow-pipeручило (на гайда)
политех.bolt tongsковашки клещи за изковаване на болтове
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.brake pipeвъздухопровод на въздушна спирачна система
политех.branch pipeотбивна тръба
политех.brazing tongsпоялни клещи
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.carrying tongsчелюсти за пренасяне на товари
политех.casing pipeобсадна тръба
политех.chain pipe wrenchверижен тръбен ключ
политех.chain tongsверижни клещи
политех.charge pipeзахранваща тръба
политех.chimney gasдимен газ
политех.circulation pipeциркулационна тръба
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clav pipeкаменинова тръба
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.collecting pipeколектор
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.come-along tongsизтеглячни клещи
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conductor pipeнаправляваща тръба
политех.connecting pipeсъединителна тръба
политех.connecting pipeщуцер
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.conveying pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.conveyor pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.corrugated pipeгофрирана тръба
политех.covered pipeизолирана тръба
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crook tongsклещи с отвор, завъртян на известен ъгъл спрямо дръжките
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.curved-up tongsковашки клещи с огънати челюсти
политех.delivery pipeнагнетателна тръба
политех.delivery pipe branchнагнетателен щуцер
политех.dental gasрайски газ
политех.descending pipeнизходяща тръба
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.dip pipeсифон
политех.discharge pipeпреливна тръба
политех.discharge pipeотклонителна тръба, водосточна тръба
политех.distributing pipeразпределителен тръбопровод
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.down pipeизпускателна тръба
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
drain-pipeканализационна тръба
политех.drainage pipeдренажна тръба
политех.drainage pipeизпускателна тръба
политех.draw tongsизтеглячни клещи
политех.draw tongsклещи за изтегляне на проводници
политех.draw-off pipeотвеждаща тръба
политех.drip pipeтръба, отвеждаща кондензата от паропровод
политех.drive pipeобсадна тръба
политех.drowned pipeпотопена тръба
политех.dry gasсух газ
политех.dryseal pipe threadплътна тръбна резба
тех.dust-gasпрахогазов
политех.earthenware pipeкаменинова тръба
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.eduction-pipeизпускателна тръба
политех.elbow pipeтръбно коляно
политех.elbow-bend pipeтръбно коляно
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.equalizing pipeтръба за изравняване на налягането
политех.escape pipeизпускателна тръба
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
exhaust pipeауспухов
политех.exhaust pipeизпускателна тръба
политех.exhaust pipeотклонителна тръба
политех.exit pipeизпускателна тръба
политех.exit pipeотклонителна тръба
политех.expanding pipeкомпенсационна тръба
политех.fall pipeпреливна тръба
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.feed pipeзахранваща тръба
политех.feeding pipeзахранваща тръба
ядр.fermi gasфермигаз
политех.filament-wound pipeтръба формована чрез намотаване
политех.filler pipeщуцер за пълнене
политех.finned pipeоребрена тръба
политех.fire gasдимен газ
политех.fire gasгоривен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fitting pipeтръбен съединител
политех.flange pipeфланиова тръба
политех.flanged pipeфланиова тръба
политех.flat bit tongsковашки клещи с плоски челюсти
тех.flexible pipeшланг
политех.flexible pipeмаркуч
политех.flooding pipeтръба за заливане
политех.flow of gasгазов поток
политех.flow pipeциркулационна тръба
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.flush pipeпромивна тръба
политех.flushing pipeпромивна тръба
политех.folding tongsклещи за огъване на ламарина
политех.force pipeнагнетателна тръба
политех.forcing pipeнагнетателна тръба
политех.forge tongsковашки клещи
политех.four-way pipeфитинг
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuel pipeтръбопровод за гориво
политех.funneled pipeтръба с разширен край
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
добави значение или превод тук