compound oil

  • Обща политехника
  • масло с прибабки
199 допълнителни резултата:
политех.addition compoundприсъединително съединение
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.alkyl compoundалкилно съединение
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
политех.aluminium compoundалуминиево съединение
политех.ammonium compoundамониево съединение
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing compoundантифриз
политех.antifreezing compoundсмеска с ниска температура на замръзване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.arene-metal compoundарен-метално съединение
политех.argenic compoundсъединение на сребро
политех.aromatic compoundароматно съединение
политех.aromatic compoundсъединение от ароматния ред на въглеводородите
политех.arsenic compoundсъединение на петвалентен арсен
политех.arsenic compoundарсенисъединение
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.aryl compoundарилно съединение
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
хим.azo compoundазосъединение
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.binary compoundбинерно съединение
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting compoundвзривно вещестбо
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable compoundкабелна маса
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cadmic compoundсъединение на двувалентен кадмий
политех.cage compoundклетъчно съединение
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carbonyl compoundкарбонилно съединение
castor oilрициново масло
политех.catenated compoundверижно съединение от един и същ вид атоми
политех.cedar oilкедрово масло
политех.ceri-compoundцериево съединение
политех.ceric compoundсъединение на четиривалентен церий
политех.ceric compoundцерисъединение
политех.cerium compoundсъединение на церия
политех.cero-compoundцеросъединение
политех.chain compoundверижно съединение
политех.charge-transfer compoundсъединение с пренос на заряда
политех.chelate compoundхелатно съединение
хим.chelate compoundхелат
политех.chemical compoundхимично съединение
политех.chromic compoundсъединение на хром
политех.chromium compoundсъединение на хрома
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cleaning compoundпрепарат за почистване
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.cluster compoundсъединение
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.cobalt compoundкобалтово съединение
политех.cobalt compoundсъединение на кобалта
политех.cobaltic compoundсъединение на тривалентен кобалт
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.complex compoundсъединение
compoundсмесвам, съставям, съединявам
compoundдвор около затвор/лагер
compoundсложен, съставен
compoundукривам (закононарушител)
тех.compoundкомпаунд
ел.compoundкомпаундирам
муз.compoundнеравноделен
compoundувеличавам, утежнявам (вина, трудности и пр.)
compoundдвор около къща/фабрика, търговски център (в Индия, Китай и пр.)
compoundспоразумявам се, уреждам (сметка и пр.), погасявам частично (дълг), юр. постигам компромисно решение с кредитор
compoundсмес, хим. съединение
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.compound alternatorкомпаунд-генератор за променлив ток
политех.compound arcсложна дъга
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.compound camсложна гърбица
политех.compound circuitсложна верига
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
политех.compound compressorмногостъпален компресор
политех.compound dieкомбинирана щампа
политех.compound dyeingкомбинирано багрене
политех.compound etherсмес от етери
политех.compound excitationкомпаундно възбуждане
политех.compound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound eyepieceсложен околяр
политех.compound frequencyсъставна честота
политех.compound gearзъбна предавка между вретеното и подавателната кутия
политех.compound gearподавателна кутия
политех.compound generatorгенератор със смесено възбуждане
политех.compound girderсъставна греда
политех.compound glassмногослойно стъкло
политех.compound indexingкомбинирано делене
фин.compound interestанатоцизъм
ик.compound interestсложна лихва
политех.compound interstitialпромеждутъчно съединение
политех.compound latexлатексна смес
политех.compound magnetсложен магнит
политех.compound magnetмагнитен магазин
политех.compound mastсъставна мачта
тех.compound metalбиметал
муз.compound meterнеравноделен размер, неравноделен такт
политех.compound motionвъртеливопостъпателно движение
политех.compound motionсложно движение
политех.compound nucleiсъставно ядро
политех.compound nucleusсъставно ядро
политех.compound pendulumсложно махало
политех.compound pierсъставна колона
политех.compound piercing dieкомбинирана пробивна щанца за едновременно пробиване от няколко страни
политех.compound probabilityсложна вероятност
тех.compound pulleyполиспаст
политех.compound pulleyсистема от макари
политех.compound rest slideшейна на кръстат супорт
политех.compound rest toolкръстат супорт
политех.compound rest top slideгорна шейна на кръстат супорт
политех.compound scatteringразсейване с образуване на съставно ядро
тлф.compound signalсложен сигнал
политех.compound slide restкръстат супорт
мат.compound statementсложно съждение
политех.compound stressсложно напрежение
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compound tableмаса с надлъжно и напречно движение
политех.compound termсложен термин
compound timecompound meter
политех.compound turbineкомпаунд-турбина
политех.compound turbineмногоцилиндрова турбина
политех.compound wallмногослойна стена
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.compound wireбиметален проводник
политех.compound-gear trainсложна зъбна предавка
политех.compound-restкръстат супорт
политех.compound-restсглобяема опора
политех.compound-restгорна шейнаг на кръстат супорт
хидр.compound-settling basinдвуетажен утаител
политех.compound-wound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound-wound motorелектродвигател със смесено възбуждане
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
политех.compounded compoundсъставен, сложен
политех.compounded compoundсмесен
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.coordination compoundкоординационно съединение
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cumulative compound motorелектродвигател с еднопосочно смесено възбуждане
политех.cupric compoundсъединение на мед
политех.cupric compoundкуприсъединение
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting compoundмажещо-охлаждаша течност
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
добави значение или превод тук