black-mineral oil

  • Обща политехника
  • мазут
199 допълнителни резултата:
геол.accessory mineralакцесорен минерал
политех.aceko-blackацекочерно
политех.acetylene blackацетиленови сажди
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
обог.air-mineral adhesionприлепване на въздушно мехурче към минерали
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
политех.antimony blackдвуантимонов петосулфид
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.barren mineralнеруден минерал
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
blackчерно петно, нещо черно, сажда
blackзловещ, злокобен, прокобен
blackобявен за бойкотиран
blackчерен, чернокож, негърски
blackчернилка
blackнавъсен, ядосан, сърдит
blackбоядисвам в черно
blackчерен цвят, черно
blackмургав, смугъл, тъмнокож
blackчерен, чернокож, негър
blackчерен, тъмен, потъмнял
blackчерна материя, черно облекло, траур
blackлош, зъл, зловреден
blackнепозволен, незаконен
blackтъмен, мрачен
blackлъскам/мажа с черна боя (обувки и пр.)
blackтъмен, нечист, мръсен, позорен, престъпен (за постъпки, деяние и пр.)
blackобявявам бойкот на (стоки и пр.)
blackначерням, почерням, прен. черня, петня
етн.blackчернодрешен
театр.blackариерсцена
хим.black acidсулфонат в кисел гудрон
политех.black alumсмес от алуминиев сулфат и активен въглен
политех.black annealingотгряване без използване на защитна среда против окисляване
black artчерна магия
политех.black ashсуров бариев сулфид
политех.black ashсурова сода
политех.black band ironstoneсидерит
политех.black base foundationоснова на пътна настилка от обработени с битум каменни фракции
политех.black batвъглищни шисти
политех.black bogторфено блато
политех.black boltнеобработен болт
black boxчерна кутия
политех.black cableкабел с черна импрегнация
геол.black catвъглищен шист
геол.black chalkграфит
политех.black chalkчерен шист
мик.black chanterelleтръбенка
black coalчерни въглища
дендр.black cutchкатеху
политех.black dampsвъглероден двуокис
политех.black damps'мъртъв' въздух
мед.black deathчума
политех.black diamondтехнически диамант
мин.black dirtторф
black eyeсинина
политех.black finishтуширане на чертеж
политех.black furnaceнезагрята пещ
минер.black goldмалдонит
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.black hematiteпсиломелан
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
политех.black iron oreмагнетит
политех.black jackчерно минерално масло
black leadграфитов
тлв.black levelниво на черното
политех.black lightултравиолетова светлина
маш.black liquidчерна натронова луга
мед.black lungазбестоза, пневмокониоза
мед.black lung diseaseазбестоза, пневмокониоза
black magicчерна магия, вещерство
зоол.black mambaчерна мамба
политех.black manganeseхаусманит
политех.black manganeseпсиломелан
black marketчерна борса
black marketeerчовек, който работи на черния пазар
black marketeerпласьор, дилър
политех.black mixtureагломерат
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black oreчастично разложен пирит
тлв.black peakвърхова стойност на черното
политех.black picklingчерно разяждане
политех.black pigmentсажди
политех.black pitchкаменовъглен катран
политех.black powderчерен барут
политех.black printчерен отпечатък
полигр.black printerфотоформа
black puddingкървавица
политех.black saltнепречистен натритеб карбонат
леяр.black sandупотребявана формовъчна смес
политех.black sandсмес от пясък и смлени въглища
тлв.black saturationнасищане в областта на черното
политех.black scrapемулгирано черно масло
геогр.Black Sea areaЧерноморие
геогр.Black Sea coastЧерноморие
геогр.Black Sea regionЧерноморие
полигр.black separationцветоотделена фотоформа за черния цвят
политех.black shapeизделие, подготвено за емайлиране
политех.black shunt keyingманипулация с потискане на носещата вълна
политех.black silverстефанит
тлв.black spotчерно петно
тлв.black spotterограничител на смущенията
политех.black stockсмес от сажди
политех.black stockмазутна крекингсуровина
кауч.black substituteчерен фактис
политех.black sulfurчерна сяра с активен въглен
политех.black sulphurчерна сяра с актибен въглен
мик.black trumpetтръбенка
политех.black typeосновен шрифт
мед.black urine diseaseалкаптонурия
политех.black worksстоманена изковка
политех.black worksнеобработена изковка
тлв.black-after-whiteчерно продължение
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
политех.black-ash liquidразтвор, получен при излугване на содова стопилка
политех.black-ash revolverвъртяща се пещ за сода
зоол.black-backedчерногръб
орн.black-capped avocetсаблеклюн
политех.black-extendedнапълнен със сажди
бот.black-eyed beanпапуда
бот.black-eyed peaпапуда
изк.black-figureчернофигурен
ам.black-grayчерно-сив
black-greyчерно-сив
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.black-hotнагрят до температура на тъмно лъчение
политех.black-lead lubricantграфично мазилно вещество
политех.black-lead lubricationграфитно мазане
политех.black-lead sparцерузит
ел.black-outобезточване
ел.black-outобезточвам
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.black-out pulseгасящ импулс
тлв.black-out signalгасящ сигнал
политех.black-out voltageзапиращо напрежение
маш.black-sulphite liquidчерна сулфитна луга
леяр.black-washбоя
политех.black-washчернило
политех.black-washразтвор
орн.black-wingedчернокрил
орн.black-winged stiltкокилобегач
тлв.blacker-than-black regionобласт на по-черно от черното
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
blue-blackсиньочерен
bluish blackсинкаво-черен
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
политех.bone blackфино стрити костени въглища
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
brown-blackкафяво-черен
brownish blackкафеникаво-черен
обог.bubble-mineral attachmentприлепване на въздушно мехурче към минерал
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carbide blackкарбидно черно
политех.carbon blackвъглеродни сажди
политех.carbon-black formationобразуване на сажди
добави значение или превод тук