feed point

  • Обща политехника
  • точка на захранване
199 допълнителни резултата:
политех.aiming pointмерна точка
политех.air-feedприток на въздух
политех.air-feedподаване на въздух
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.antenna feedзахранване на антена
политех.antenna feedоблъчвател на антена
политех.application pointточка на приложение
обог.assay of feedсъдържание в изходния материал
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axial feedтангенциално подаване
политех.balance pointточка на равновесие
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.bar feedподаване на прътов материал
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
изч.binary pointдвоична запетая
политех.bisecting pointсреда на отсечка
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiling pointтемпература на кипене
хим.boiling pointточка на кипене
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boundary pointгранична точка
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.breaking pointякост
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.bubble pointначало на кипене
политех.burning pointтемпература на запалване
call pointпротивопожарен кран
политех.cam feedподаване с гърбично управление
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
изч.card feedподаване на перфокарти
изч.card-feed mechanismмеханизъм за подаване на карти
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre feedзахранване в средна точка
политех.centre pointцентър
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.chain feedверижно подаване
политех.check pointконтролна точка
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
политех.circular feedкръгово подаване
жп.closing of pointблокиране на стрелка
политех.common pointвъзлова точка
мор.compass pointрумб
политех.compressed-air feedпневматично подаване
политех.compressive-yield pointграница на провлачане при натиск
политех.condensation pointтемпература на кондензиране
политех.condensation pointточка на оросяване
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
политех.cone pointконусен край
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.congealing pointтемпература на желиране
политех.contact pointконтактна повърхнина
политех.contact pointдопирна точка
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
политех.creep feedподаване с много малка скорост
хим.critical pointкритична точка
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
политех.cross-pointпресечна точка
политех.crossover pointпресечна точка
политех.cryohydric pointкриохидратна точка
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.curve pointначало на крива
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.cutting feedработно подаване
политех.cutting feedскорост на работното подаване
политех.datum pointначална точка
политех.dead pointмъртва точка
политех.decimal pointдесетична точка
политех.dew pointтемпература на кондензиране
политех.dew pointточка на оросяване
политех.dew-pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на оросяване
политех.dew-pointточка на оросяване
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.dial feedзахранване с дисков магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.diamond-point dresserдиамантно устройство за заточване на абразивни инструменти
политех.diamond-point toolзаострен нож
политех.dog pointцилиндричен край на болт
биол.double pointдвуточков
политех.double-feed antennaантена, захранвана в две точки
политех.drill pointнапречен ръб на свредло
политех.driving-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.drop feedподаване капка по капка
политех.drop pointтемпература на кондензиране
политех.drop-feed oilerкапкова масльонка
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.dual-feedс двойно захранване
политех.eccentric feedгърбично подаване
политех.effective pointефективна точка
политех.emergency feedрезервно захранване
политех.end pointеквивалентна точка
политех.end pointеквивалентен пункт
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.end-point controlрегулиране по изходни данни
политех.entry pointвходна точка
политех.equilibrium pointравновесна точка
политех.equivalent pointеквивалентна точка
мет.eutectic pointевтектична точка
политех.eutectic-point crystallizationевтектична кристализация
политех.exhaust-steam feed heaterнагревател, използуващ отработила пара като топлоносител
политех.exhaust-steam feed heaterекономайзер
feedхранене
feedизхранвам, прехранвам, храня, подхранвам (и прен.)
feedхрана, зоб, фураж
feedподдържам (с гориво), слагам дърва (в огън), снабдявам, храня (машина с гориво, пазар със стоки), снабдявам с, изпращам (новини)
сп.feedподавам на (нападател и пр.), театр. подавам реплика на (комик) за импровизация
тех.feedподхранващ механизъм
тех.feedподпитавам
тех.feedподпитка
ел.feedтокоподаващ
политех.feedнагнетяване, захранване
политех.feedнагнетявам, захранвам
политех.feedподаване
feedпорция, дажба (храна, фураж и пр.)
политех.feed agitatorбъркалка в гърловината на захранващ бункер
политех.feed apronпластинчат транспортьор
рад.feed automaticallyнастройване на фидер
политех.feed backвръщам
политех.feed backизтеглям назад, подавам в обратна посока
политех.feed barпрътов материал
политех.feed beltзахранваща лента
политех.feed beltремък на подаващ механизъм
политех.feed binзахранващ бункер
обог.feed boxприемен бункер
политех.feed boxподавателна кутия
политех.feed changeпромяна на скоростта на подаване
политех.feed change gearсменно зъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed chuteзахранващ улей
политех.feed circuitзахранваща верига
политех.feed clutchсъединител на подавателен механизъм
политех.feed cockзахранващ кран
политех.feed controlрегулиране на подаване
политех.feed controlрегулиране на захранване
рад.feed currentпостоянна съставка на анодния ток
политех.feed currentзахранващ ток
политех.feed dialпръстен за регулиране на подаване
политех.feed diskдисков питател
политех.feed ditchоросителен канал
политех.feed dogограничител, превключващ движението на маса от
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed endстрана, откъм която става захранването
политех.feed gearподавателен механизъм
политех.feed gearзъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed gear boxподавателна кутия
политех.feed glassконтролно стъкло за ниво
политех.feed headзахранваща глава
политех.feed heaterекономайзер
политех.feed heaterнагревател за питателна вода
политех.feed hopperзахранващ бункер
политех.feed hopperмагазин, фуния за насипване
мин.feed legпневмостойка
политех.feed lineзахранваща линия
политех.feed magazineмагазин за захранване
политех.feed markследа от подаването на режещ инструмент
политех.feed motionподаващо движение, подавателен механизъм
политех.feed motionподаване
политех.feed pipeзахранваща тръба
изч.feed pitchподаваща стъпка
политех.feed portпълнителен отвор
политех.feed pressпреса с автоматично подаване на детайлите
политех.feed pumpзахранваща помпа
политех.feed rackзъбен рейка на подавателен механизъм
политех.feed rangeобхват на подавания
политех.feed reelразвиваща се ролка
политех.feed regulatorрегулатор на захранване
политех.feed reverseреверсиращ механизъм за подаване
политех.feed reverseреверсиране на подаване
политех.feed rodходов вал
политех.feed rollподаващ валец
политех.feed rollerподаващ вал
политех.feed rollerролкова маса
политех.feed sectionзона на подаване на материал
политех.feed shaftвал на подавателен механизам
политех.feed shaftводещ вал
политех.feed sideстрана на захранването
политех.feed sourceзахранваща мрежа
политех.feed spaceзахранваща камера
добави значение или превод тук