check-point

  • съществително
  • контролно-пропусквателен пункт
199 допълнителни резултата:
политех.accuracy checkпроверка на точността
политех.aiming pointмерна точка
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.application pointточка на приложение
политех.arithmetic checkаритметичен контрол
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
политех.automatic checkавтоматичен контрол
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.balance checkпроверка на нулата
политех.balance checkконтрол на изходното положение
политех.balance pointточка на равновесие
политех.ball checkсачмен клапан
пласт.ball check nozzleдюза със затварящ сачмен клапан
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
изч.binary pointдвоична запетая
политех.bisecting pointсреда на отсечка
политех.boiling pointтемпература на кипене
хим.boiling pointточка на кипене
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boundary pointгранична точка
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.breaking pointякост
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.bubble pointначало на кипене
политех.built-in checkвграден контрол
политех.burning pointтемпература на запалване
тех.calibration checkтариране
call pointпротивопожарен кран
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
изч.character checkконтрол на признак
checkпроконтролирам
checkмаркирам, поставям отметка в контролно поле
checkспирам/забавям развитие/разпространение
checkпроверявам
сп.checkнеутрализирам
фин.checkменителничен
фин.checkменителничен ефект
ам.checkдаване на дреха в гардероб
ам.checkcheque
шах.checkшах
мода.checkкаре
политех.check analysisконтролен анализ
политех.check arborконтролен дорник
политех.check barконтролен образец
мин.check batteryпредпазна преграда в долния край на наклонена минна изработка
изч.check bitконтролен бит
софт.check boxчекбокс
политех.check characterконтролен знак
политех.check circuitконтролна схема
политех.check circuitконтролен контур
политех.check copyконтролен екземпляр
политех.check digitконтролен разред
мин.check dookвентилационна врата
политех.check experimentконтролен експеримент
ав.check inчекирам
политех.check lineконтролна линия
check listчек лист
check listчек лист
политех.check listконтролна карта
политех.check markконтролен знак
политех.check measurementконтролно измерване
политех.check meterконтролен уред
политех.check numberконтролно число
политех.check nutконтрагайка
политех.check of loosenessпроверяване плътността на сглобка за задвижване
политех.check on a solutionпроверявам решение
политех.check orderшахматен ред
check outосвобождаване на стая в хотел
политех.check pieceупор
политех.check pieceограничител на ход
политех.check pointконтролна точка
политех.check problemконтролна задача
политех.check programmeконтролна програма
жп.check railконтрарелса
политех.check railнаправляващ релса
политех.check readingконтролно показание
политех.check ringстопорен пръстен
политех.check sampleконтролен образец
политех.check sampleконтролна проба
политех.check screwрегулиращ винт
политех.check screwзакрепващ винт
политех.check springзастопоряваща пружина
политех.check springцентрираща пружина
политех.check stationконтролно-измервателен пункт
политех.check stopperспирателно устройство
политех.check studyконтролни измервания
политех.check testконтролно изпитване
политех.check valveвъзвратен вентил
политех.check valveспирателен вентил, контролен вентил
ав.check-inчекин
check-outкраен срок за освобождаване на стая в хотел и пр.
check-roomгардероб
check-upпроверка, контрола, щателен преглед
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
политех.clamp checkпритискащ елемент
политех.clamp checkчелюст
close checkщателна проверка
close checkстрог контрол
жп.closing of pointблокиране на стрелка
политех.common pointвъзлова точка
политех.comparative checkконтрол посредством сравнение
мор.compass pointрумб
политех.compressive-yield pointграница на провлачане при натиск
политех.condensation pointтемпература на кондензиране
политех.condensation pointточка на оросяване
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
политех.cone pointконусен край
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.congealing pointтемпература на желиране
политех.consistency checkпроверка на достоверността
политех.contact pointдопирна точка
политех.contact pointконтактна повърхнина
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
хим.critical pointкритична точка
политех.cross-pointпресечна точка
политех.crossover pointпресечна точка
политех.cryohydric pointкриохидратна точка
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.current checkтекущ контрол
политех.curve pointначало на крива
политех.cut-off pointточка на прекъсване
ик.cycle-checkтекущ контрол на складовите запаси
политех.datum pointначална точка
политех.dead pointмъртва точка
политех.decimal pointдесетична точка
политех.dew pointточка на оросяване
политех.dew pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointточка на оросяване
политех.dew-pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на оросяване
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.diagnostic checkдиагностичен контрол
политех.diagnostic check-upдиагностичен контрол
политех.diamond-point dresserдиамантно устройство за заточване на абразивни инструменти
политех.diamond-point toolзаострен нож
политех.dimensional checkпроверка на размери
политех.dog pointцилиндричен край на болт
мин.door checkприспособление за затваряне на вентилационна врата
политех.door checkшпионка
биол.double pointдвуточков
политех.drill pointнапречен ръб на свредло
политех.driving-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.drop pointтемпература на кондензиране
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.duplication checkдвоен контрол
политех.effective pointефективна точка
политех.end pointеквивалентна точка
политех.end pointеквивалентен пункт
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.end-point controlрегулиране по изходни данни
политех.entry pointвходна точка
политех.equilibrium pointравновесна точка
политех.equivalent pointеквивалентна точка
политех.error checkпроверка за наличие на грешки
мет.eutectic pointевтектична точка
политех.eutectic-point crystallizationевтектична кристализация
политех.experimental checkопитна проверка
политех.exterior checkвъншен оглед
политех.feed pointточка на захранване
политех.feed-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.feeding pointточка на захранване
политех.fire pointточка на запалване
five-pointпетстепенен
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.flash pointтемпература на възпламеняване
flash-pointточка на запалване
политех.flat pivot point screwфиксиращ винт с цилиндричен край
политех.flat-point screwфиксиращ винт с плосък край
политех.flexion pointинфлексна точка
изч.floating pointплаваща точка
политех.floating pointс плаваща запетая
изч.floating point baseоснова с плаваща запетая
политех.floating-point calculationизчисление с плаваща запетая
политех.floating-point computationизчисляване с плаваща запетая
изч.floating-point notationпредставяне на числа с плаваща запетая
изч.floating-point numberчисло с плаваща запетая
политех.floating-point representationпредставяне с плаваща запетая
политех.floating-point routineпрограма за работа с плаваща запетая
мат.focal pointфокус
добави значение или превод тук