ball-point pen

  • Обща политехника
  • писалка-химикалка
199 допълнителни резултата:
политех.aiming pointмерна точка
баскет.air ballеърбол
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
политех.annular ball bearingрадиален сачмен лагер
политех.application pointточка на приложение
политех.area of ball imprintплощ на отпечатъка на сачмата
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.balance pointточка на равновесие
ballтопка за гласуване в избори
ballнещо с формата на топка, кюфте (нце)
ballсъбирам (се), натрупвам (се), свивам (се) на топка
ballтопка
ballигра на топка, хвърляне на топка, удар
ballнавивам на кълбо
ballкуршум, сачма, гюлле
геол.ballпясъчна ивица
мин.ballкалаен рудник
ballтопка, топче, кълбо, кълбенце, чиле, прен. огън човек
ел.ball adapterпреходно фасунгово приспособление
ел.ball adaptorпреходно фасунгово приспособление
политех.ball attachmentсферичен накрайник
политех.ball bearingсачмен лагер
политех.ball burnishingпресфиниш
политех.ball cageсепаратор на сачмен лагер
политех.ball cartridgeбоен патрон
политех.ball chargeтопково натоварване
политех.ball checkсачмен клапан
пласт.ball check nozzleдюза със затварящ сачмен клапан
политех.ball chuckпатронник за закрепване на сферични детайли
политех.ball clayпластична глина
тех.ball cleaningтопкоочистване
политех.ball cockсачмен вентил
политех.ball couplingсферичен шарнир
мет.ball crusherтопкова трошачка
политех.ball crusherтопкова мелница
политех.ball cupлегло на сферичен шарнир
политех.ball cutterсферична фреза
политех.ball endсферична пета
политех.ball endсферична шийка, сферичен край
политех.ball floatсферичен поплавък
политех.ball governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.ball grinderтопкова мелница
политех.ball grindingтопково смилане
политех.ball hammerчук с кръгъл ударник
политех.ball handleръчка за сферична противотежест
политех.ball hardnessтвърдост по бринел
политех.ball headсферична глава
политех.ball headerмашина за щамповане на сфери
политех.ball holderсепаратор на сачмен лагер
политех.ball impressionотпечатък от сфера
политех.ball impressionизпитване на твърдост чрез натискане на сфера
политех.ball imprintотпечатък на сфера
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball journalсферична шийка
политех.ball latchзапънка със сачма и пружина
политех.ball lightningкълбовидна мълния
обог.ball loadтопков товар
хидр.ball lockсферичен затвор
мет.ball millтопкова мелница
политех.ball penписалка-химикалка
тех.ball pinябълковиден болт
политех.ball pinсферична шийка
политех.ball pinщифт с полукръгла глава
политех.ball pivotсферична пета
политех.ball plug gaugeсферичен калибър-пробка
политех.ball raceканал в пръстен на сачмен лагер
политех.ball rammerсферичен трамбовка
политех.ball reamerрайбер за обработване на сферична повърхнина
политех.ball screwсачмено-винтова двойка
политех.ball seatлегло на сферичен клапан
политех.ball socketсферичен опорен лагер
минер.ball stoneоолитова желязна руда
политех.ball studщифт с сферична глава
политех.ball threadсачмено-винтова двойка
политех.ball thrust bearingаксиален сачмен лагер
политех.ball valveсачмен вентил
политех.ball valveпоплавков вентил
политех.ball windingнавиване на кълбо
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
тех.ball-bearingсачмен лагер
политех.ball-bearing greaseгрес за сачмени лагери
политех.ball-distance ringсепаратор сачми
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
политех.ball-forming restсупорт за струговане на сферични повърхности
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.ball-indentation testопределяне на твърдостта чрез проникване на сачма
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.ball-retainer ringсепаратор сачми
политех.ball-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-socketed bearingсферичен лагер
политех.ball-socketed bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-turning latheструг за обработване на сферични повърхнини
политех.ball-turning restсупорт за струговане на сферични повърхности
мин.ball-upвапушване
политех.ball-upобразуване на салник
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
изч.binary pointдвоична запетая
политех.bisecting pointсреда на отсечка
политех.boiling pointтемпература на кипене
хим.boiling pointточка на кипене
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boundary pointгранична точка
политех.bow penпергел с тушовка
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointякост
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.bubble pointначало на кипене
политех.burning pointтемпература на запалване
call pointпротивопожарен кран
cannon-ballгюлле
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.check pointконтролна точка
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
жп.closing of pointблокиране на стрелка
ядр.cloudy crystal ballоптичен модел на ядрото
физ.cloudy crystal ball modelоптичен модел
политех.common pointвъзлова точка
мор.compass pointрумб
политех.compressive-yield pointграница на провлачане при натиск
политех.condensation pointтемпература на кондензиране
политех.condensation pointточка на оросяване
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
политех.cone pointконусен край
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.congealing pointтемпература на желиране
политех.contact pointдопирна точка
политех.contact pointконтактна повърхнина
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
хим.critical pointкритична точка
политех.cross-pointпресечна точка
политех.crossover pointпресечна точка
политех.cryohydric pointкриохидратна точка
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.curve pointначало на крива
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.datum pointначална точка
политех.dead pointмъртва точка
политех.decimal pointдесетична точка
политех.dew pointточка на оросяване
политех.dew pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на оросяване
политех.dew-pointточка на оросяване
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.diamond-point dresserдиамантно устройство за заточване на абразивни инструменти
политех.diamond-point toolзаострен нож
политех.dog pointцилиндричен край на болт
политех.dotting penприспособление за чертане на прекъснати линии
биол.double pointдвуточков
политех.drawing penперо за чертане
политех.drill pointнапречен ръб на свредло
политех.driving-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
мин.drop ballтежест за разбиване на скали
политех.drop pointтемпература на кондензиране
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.dynamic ball-indentation hardnessтвърдост, определена с помощта на падаща сфера
политех.dynamic ball-indentation hardnessтвърдост по шор
политех.effective pointефективна точка
политех.end pointеквивалентна точка
политех.end pointеквивалентен пункт
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.end-point controlрегулиране по изходни данни
политех.entry pointвходна точка
политех.equilibrium pointравновесна точка
политех.equivalent pointеквивалентна точка
мет.eutectic pointевтектична точка
политех.eutectic-point crystallizationевтектична кристализация
мед.eye ballбулб
офт.eye ballбулбус
политех.feed pointточка на захранване
политех.feed-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.feeding pointточка на захранване
добави значение или превод тук