automatic point

  • Железопътен термин
  • стрелка с автоматично управление
199 допълнителни резултата:
политех.aiming pointмерна точка
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.application pointточка на приложение
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
automaticмеханичен, механически, машинален, несъзнателен
automaticавтоматически
automaticавтоматичен уред
automaticпистолет, автомат
automaticавтоматичен, автоматизиран, автоматически
политех.automaticавтоматично управление
политех.automatic aimingавтоматично следене на цел
политех.automatic alarmsавтоматична тревожна сигнализация
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic assemblyавтоматичен монтаж
мед.automatic atrial tachycardiaпредсърдна автоматична тахикардия
политех.automatic balancingавтоматично уравновесяване
политех.automatic biasавтоматично преднапрежение
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic bobbin dofferуредба за автоматично сменяване на бобини
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic brakingавтоматично спиране
политех.automatic checkавтоматичен контрол
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic codingавтоматично програмиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic controllerавтоматичен контролер
политех.automatic controllerавтоматичен регулатор, устройство за автоматично регулиране
политех.automatic correctionавтоматична корекция
жп.automatic couplerавтосцепка
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.automatic developmentмашинно проявяване
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.automatic exchangeавтоматична телефонна централа
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic feederавтоматичен питател
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic firingавтоматично огнище
политех.automatic followingавтоматично следене
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.automatic grateавтоматична скара
политех.automatic gripавтоматичен захващащ механизъм
политех.automatic guidanceавтоматично насочване
жп.automatic interlockingавтоматична централизация
политех.automatic interlockingавтоматична блокировка
тех.automatic internal diagnosisсамодиагностика
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic latheавтоматичен струг
политех.automatic liftасансьор с бутонно управление
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.automatic loggingавтоматично регистриране
политех.automatic lubricationавтоматично мазане
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
политех.automatic parachuteавтоматично отварящ се парашут
ав.automatic pilotавтопилот
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic programmingавтоматично програмиране
политех.automatic protectionавтоматична защита
политех.automatic radarавтоматичен радиолокационен станция
политех.automatic radioавтоматичен радиокомпас
политех.automatic readingавтоматично отчитане показанията на уред
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.automatic recorderсамопишещ уред
политех.automatic regulationавтоматично регулиране
политех.automatic regulatorавтоматичен регулатор
политех.automatic releaseавтоматично прекъсване на връзка
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic resetавтоматично връщане в изходно положение
тлф.automatic ringingавтоматично повикване
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.automatic sealingсамоуплътнение
бот.automatic self-pollinationклейстогамия
полигр.automatic settingавтоматичен набор
политех.automatic signallingавтоматична сигнализация
политех.automatic sizingавтоматично измерване
мин.automatic sprinklerавтоматичен оросител
политех.automatic stabilizationавтоматична стабилизация
политех.automatic startавтоматично пускане в ход
политех.automatic starterавтоматичен стартер
политех.automatic starting deviceавтоматичен стартер
политех.automatic stationавтоматична станция
политех.automatic steelавтоматна стомана
политех.automatic steeringавтоматично управление
политех.automatic stokerавтоматично огнище
политех.automatic stopограничител за автоматично изключване
политех.automatic subroutineавтоматична подпрограма
политех.automatic substationавтоматична подстанция
жп.automatic switchавтоматична стрелка
политех.automatic switchавтоматичен прекъсвач
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.automatic synchronizerавтоматичен синхронизатор
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.automatic telephonyавтоматична телефония
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automatic testавтоматична проверка
политех.automatic testавтоматичен контрол
мин.automatic tippingавтоматично разтоварване
политех.automatic trackingавтоматично следене
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.automatic transmissionавтоматична трансмисия
политех.automatic transmissionавтоматична предавателна кутия
политех.automatic transmitterавтоматичен предавател
политех.automatic traverseавтоматично подаване
политех.automatic traverseсамоход
ел.automatic tuningавтонастройка
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.automatic washerавтоматична перална машина
политех.automatic weaponавтоматично оръжие
политех.automatic weldшев, получен чрез заваряване с автомат
политех.automatic welderавтомат за заваряване
политех.automatic weldingмеханизирано заваряване с автомат
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
automatic-manualполуавтоматичен
automatic-manualполуавтоматически
политех.automatic-sizing grinderлентова шлифовъчна машина шлифовъчна машина
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
политех.balance pointточка на равновесие
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
политех.bar automaticпрътов автомат
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
изч.binary pointдвоична запетая
политех.bisecting pointсреда на отсечка
политех.boiling pointтемпература на кипене
хим.boiling pointточка на кипене
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boundary pointгранична точка
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointякост
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.bubble pointначало на кипене
политех.burning pointтемпература на запалване
call pointпротивопожарен кран
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.check pointконтролна точка
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
жп.closing of pointблокиране на стрелка
политех.common pointвъзлова точка
мор.compass pointрумб
политех.compressive-yield pointграница на провлачане при натиск
политех.condensation pointточка на оросяване
политех.condensation pointтемпература на кондензиране
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
политех.cone pointконусен край
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.congealing pointтемпература на желиране
политех.contact pointдопирна точка
политех.contact pointконтактна повърхнина
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
хим.critical pointкритична точка
политех.cross-pointпресечна точка
политех.crossover pointпресечна точка
политех.cryohydric pointкриохидратна точка
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.curve pointначало на крива
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.datum pointначална точка
политех.dead pointмъртва точка
политех.decimal pointдесетична точка
политех.dew pointточка на оросяване
политех.dew pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на оросяване
политех.dew-pointточка на оросяване
добави значение или превод тук