ball-point set screw

  • Обща политехника
  • фиксираш винт с полусферичен край
199 допълнителни резултата:
политех.abutment screwопорен винт
политех.abutment screwвинтов ограничител
политех.adjusting screwрегулиращ винт
политех.adjusting screwстопорен винт
политех.aiming pointмерна точка
баскет.air ballеърбол
политех.air screwвъздушно витло
политех.all-electric setуредба със захранване от електрическа мрежа
политех.anchor screwанкерен болт
политех.anchoring screwанкерен болт
политех.anchoring screwфиксиращ винт
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
политех.annular ball bearingрадиален сачмен лагер
политех.antisidetone setтелефон с противоместна схема
политех.application pointточка на приложение
политех.arc-welding setизточник на ток за електродъгово заваряване
политех.area of ball imprintплощ на отпечатъка на сачмата
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
политех.atomic setсъвкупност от атоми
политех.attachment screwсъединителен винт
политех.automata logical set languageлогически език за описание на автомати
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.auxiliary generator setспомагателен генераторен агрегат
политех.backing screwопорен винт
политех.backing-up screwопорен винт
политех.balance pointточка на равновесие
политех.balancer setизравнителен агрегат
ballкуршум, сачма, гюлле
ballтопка за гласуване в избори
ballнещо с формата на топка, кюфте (нце)
ballсъбирам (се), натрупвам (се), свивам (се) на топка
ballтопка
ballигра на топка, хвърляне на топка, удар
ballнавивам на кълбо
геол.ballпясъчна ивица
мин.ballкалаен рудник
ballтопка, топче, кълбо, кълбенце, чиле, прен. огън човек
ел.ball adapterпреходно фасунгово приспособление
ел.ball adaptorпреходно фасунгово приспособление
политех.ball attachmentсферичен накрайник
политех.ball bearingсачмен лагер
политех.ball burnishingпресфиниш
политех.ball cageсепаратор на сачмен лагер
политех.ball cartridgeбоен патрон
политех.ball chargeтопково натоварване
политех.ball checkсачмен клапан
пласт.ball check nozzleдюза със затварящ сачмен клапан
политех.ball chuckпатронник за закрепване на сферични детайли
политех.ball clayпластична глина
тех.ball cleaningтопкоочистване
политех.ball cockсачмен вентил
политех.ball couplingсферичен шарнир
мет.ball crusherтопкова трошачка
политех.ball crusherтопкова мелница
политех.ball cupлегло на сферичен шарнир
политех.ball cutterсферична фреза
политех.ball endсферична пета
политех.ball endсферична шийка, сферичен край
политех.ball floatсферичен поплавък
политех.ball governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.ball grinderтопкова мелница
политех.ball grindingтопково смилане
политех.ball hammerчук с кръгъл ударник
политех.ball handleръчка за сферична противотежест
политех.ball hardnessтвърдост по бринел
политех.ball headсферична глава
политех.ball headerмашина за щамповане на сфери
политех.ball holderсепаратор на сачмен лагер
политех.ball impressionизпитване на твърдост чрез натискане на сфера
политех.ball impressionотпечатък от сфера
политех.ball imprintотпечатък на сфера
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball journalсферична шийка
политех.ball latchзапънка със сачма и пружина
политех.ball lightningкълбовидна мълния
обог.ball loadтопков товар
хидр.ball lockсферичен затвор
мет.ball millтопкова мелница
политех.ball penписалка-химикалка
тех.ball pinябълковиден болт
политех.ball pinсферична шийка
политех.ball pinщифт с полукръгла глава
политех.ball pivotсферична пета
политех.ball plug gaugeсферичен калибър-пробка
политех.ball raceканал в пръстен на сачмен лагер
политех.ball rammerсферичен трамбовка
политех.ball reamerрайбер за обработване на сферична повърхнина
политех.ball screwсачмено-винтова двойка
политех.ball seatлегло на сферичен клапан
политех.ball socketсферичен опорен лагер
минер.ball stoneоолитова желязна руда
политех.ball studщифт с сферична глава
политех.ball threadсачмено-винтова двойка
политех.ball thrust bearingаксиален сачмен лагер
политех.ball valveсачмен вентил
политех.ball valveпоплавков вентил
политех.ball windingнавиване на кълбо
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
тех.ball-bearingсачмен лагер
политех.ball-bearing greaseгрес за сачмени лагери
политех.ball-distance ringсепаратор сачми
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
политех.ball-forming restсупорт за струговане на сферични повърхности
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.ball-indentation testопределяне на твърдостта чрез проникване на сачма
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-retainer ringсепаратор сачми
политех.ball-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-socketed bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socketed bearingсферичен лагер
политех.ball-turning latheструг за обработване на сферични повърхнини
политех.ball-turning restсупорт за струговане на сферични повърхности
мин.ball-upвапушване
политех.ball-upобразуване на салник
политех.bench screwшлосерско менгеме
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
изч.binary pointдвоична запетая
политех.binder screwстопорен винт
политех.binding screwстопорен винт
политех.bisecting pointсреда на отсечка
политех.bleed screwкух винт
политех.bleeder screwкух винт
политех.blowpipe setуниверсална заваръчна горелка
политех.body of screwтяло на винт
политех.boiling pointтемпература на кипене
хим.boiling pointточка на кипене
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boundary pointгранична точка
политех.brake screwспирачен винт
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.breaking pointякост
тлф.bridging setапарат за паралелно включване
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.bubble pointначало на кипене
политех.burning pointтемпература на запалване
политех.butterfly screwвинт с крилчата глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
call pointпротивопожарен кран
политех.call-back telephone setтелефонен апарат с бутон за справки
cannon-ballгюлле
политех.cap screwсъединителен винт
политех.cap screwвинт с глава за ключ
политех.cap screwкалпаковидна гайка
политех.cap-screw counterboreзенкер за изработване на глава на винт
политех.capstan screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.capstan screwводещ винт на шейна на револверяа глава
политех.capstan-headed screwвинт с отвори за ключ в главата
политех.cascade setкаскаден агрегат
изч.cataloged data setкаталогизиран набор от данни
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
изч.character setмножество на знаците
политех.charging setтурбокомпресорна група
политех.check pointконтролна точка
политех.check screwрегулиращ винт
политех.check screwзакрепващ винт
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
политех.clamp screwпритягащ винт
политех.clamping screwпритягащ винт
мин.close-setблизко разположен
политех.close-setнепрекъснат
политех.close-set timberingплътен крепеж
жп.closing of pointблокиране на стрелка
политех.closing screwрезбова пробка
ядр.cloudy crystal ballоптичен модел на ядрото
физ.cloudy crystal ball modelоптичен модел
политех.co-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в една посока
жп.coach screwтирфон
политех.coach screwвинт за дърво
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
изч.code setкодов набор
coffee setсервиз за кафе
политех.cold setсекач
добави значение или превод тук