boiling point

  • Обща политехника
  • температура на кипене
  • Химия
  • точка на кипене
198 допълнителни резултата:
политех.aiming pointмерна точка
политех.angular pointвръх на ъгъл
политех.application pointточка на приложение
мат.at a pointв околност на точка
мат.at infinity pointбезкрайно отдалечена точка
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.balance pointточка на равновесие
политех.ball-point penписалка-химикалка
политех.ball-point set screwфиксираш винт с полусферичен край
мат.bend pointекстремна точка
политех.bending yield pointграница на провлачване при огъване
изч.binary pointдвоична запетая
политех.bisecting pointсреда на отсечка
boilingврене, кипене
boilingварене, възваряване, изваряване, преваряване
boilingврял, врящ
тех.boilingизварителен
политех.boiling bedфлуидизиран слой
политех.boiling constantебулиоскопска константа
политех.boiling flaskколба за изваряване
политех.boiling heatтоплина на изпаряване
политех.boiling rangeобласт на кипене
политех.boiling reactorкипящ реактор
политех.boiling sectionзона на кипене
политех.boiling stoneкотлен камък
тех.boiling tankводогрейка
политех.boiling temperatureтемпература на кипене
политех.boiling testопределяне на твърдостта на вода чрез преваряване
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.boiling-water reactorкипящ реактор
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.bottom boilingдънно кипене
политех.boundary pointгранична точка
политех.branch pointсъединителна точка
жп.branching pointразделителна стрелка
ел.breakdown pointпробивно напрежение
политех.breakeven pointграница на рентабилност
политех.breaking pointякост
политех.breaking pointточка на разрушение, точка на разслояване
политех.bubble pointтемпература на кипене
политех.bubble pointначало на кипене
политех.burning pointтемпература на запалване
call pointпротивопожарен кран
политех.center pointцентър
политех.center pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.check pointконтролна точка
check-pointконтролно-пропусквателен пункт
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина
политех.chill pointтемпература на отделяне на парафина в маслото
политех.chill pointтемпература на началото на замръзване на масло
жп.closing of pointблокиране на стрелка
политех.common pointвъзлова точка
мор.compass pointрумб
политех.compressive-yield pointграница на провлачане при натиск
политех.condensation pointтемпература на кондензиране
политех.condensation pointточка на оросяване
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
политех.cone pointконусен край
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.congealing pointтемпература на желиране
политех.contact pointконтактна повърхнина
политех.contact pointдопирна точка
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
хим.critical pointкритична точка
политех.cross-pointпресечна точка
политех.crossover pointпресечна точка
политех.cryohydric pointкриохидратна точка
политех.cupped-point set screwфиксиращ винт с полусферично легло на края
политех.curve pointначало на крива
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.datum pointначална точка
политех.dead pointмъртва точка
политех.decimal pointдесетична точка
политех.dew pointточка на оросяване
политех.dew pointтемпература на кондензиране
политех.dew-pointтемпература на оросяване
политех.dew-pointточка на оросяване
политех.dew-pointтемпература на кондензиране
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.diamond-point dresserдиамантно устройство за заточване на абразивни инструменти
политех.diamond-point toolзаострен нож
политех.dog pointцилиндричен край на болт
биол.double pointдвуточков
политех.drill pointнапречен ръб на свредло
политех.driving-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.drop pointтемпература на кондензиране
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.effective pointефективна точка
политех.electric boiling plateелектронагревателна плоча
политех.end pointеквивалентна точка
политех.end pointеквивалентен пункт
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.end-point controlрегулиране по изходни данни
политех.entry pointвходна точка
политех.equilibrium pointравновесна точка
политех.equivalent pointеквивалентна точка
мет.eutectic pointевтектична точка
политех.eutectic-point crystallizationевтектична кристализация
политех.feed pointточка на захранване
политех.feed-point impedanceимпеданс в точката на възбуждане
политех.feeding pointточка на захранване
политех.fire pointточка на запалване
five-pointпетстепенен
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.flash pointтемпература на възпламеняване
flash-pointточка на запалване
политех.flat pivot point screwфиксиращ винт с цилиндричен край
политех.flat-point screwфиксиращ винт с плосък край
политех.flexion pointинфлексна точка
изч.floating pointплаваща точка
политех.floating pointс плаваща запетая
изч.floating point baseоснова с плаваща запетая
политех.floating-point calculationизчисление с плаваща запетая
политех.floating-point computationизчисляване с плаваща запетая
изч.floating-point notationпредставяне на числа с плаваща запетая
изч.floating-point numberчисло с плаваща запетая
политех.floating-point representationпредставяне с плаваща запетая
политех.floating-point routineпрограма за работа с плаваща запетая
мат.focal pointфокус
политех.focal pointфокална точка
политех.force pointточка на приложение на сила
four pointчетириточков
four-pointчетириточков
ел.four-point-starting boxпусков реостат с четири извода
freezing pointточка на замръзване
политех.freezing pointтемпература на замръзване
ел.fused point boxтабло с предпазители в захранваща точка
политех.fusing pointтемпература на стапяне
политех.fusion pointтемпература на стапяне
ел.grounding pointточка на заземяване
хим.high-boilingвисококипящ
политех.high-boiling liquidтечност с висока точка на кипене
тех.high-melting-pointтруднотопим
политех.ice pointточка на топене на леда
политех.ignition pointтемпература на запалване
initial pointизходно положение
жп.interchange pointмясто на съобщителна връзка
текст.interlacing pointпрекръстосване
intersection pointпресечна точка
inversion pointточка на инверсия
inversion pointцентър на симетрия
политех.isobestic pointизобестична точка
хим.isoelectric pointизоелектрична точка
политех.jacking pointмясто за вдигане
политех.lattice pointвъзел на решетка
политех.limiting pointгранична точка
политех.liquefaction pointтемпература на втечняване
политех.load pointточка на приложение на натоварване
политех.low-boilingкипящ при ниска температура
политех.low-boiling liquidтечност с ниска точка на кипене
тех.low-flammability-pointтрудногорим
мет.melting pointтемпература на топене
политех.melting pointтемпература на стапяне
политех.melting-point apparatusуред за определяне точката на топене
политех.method of point ratingметод на бална оценка
политех.multi-point recorderмноготочков самопишещ уред
политех.multi-point toolрежещ инструмент с няколко режещи ръба
политех.multiple-point contactмноготочков контакт
ел.multiple-point plugмногоконтактен щепсел
политех.multiple-point recorderмноготочков самопишещ уред
изч.multiplication pointточка на умножение
политех.needle-point dividersпергел с игли
политех.needle-point gapиглен отвод
политех.neighbourhood of pointоколност на точка
политех.neutral pointнеутрална точка
политех.nodal pointвъзлова точка
ик.order pointминимален складов запас
муз.organ pointоргелпункт
геод.outstanding pointориентир
муз.pedal pointоргелпункт
политех.pin-point gateточков леяк
политех.pin-point informationцеленасочена информация
политех.pitch pointполюс на зацепване
политех.pivot pointосова точка
политех.pivot point screwвинт с шийка
политех.plot point by pointпостроявам крива по точки
мор.pointрумб
полигр.pointпункт
тех.pointстрелков
политех.pointпойнт
политех.pointточка
политех.pointсоча
политех.pointмясто, стрелка
политех.pointпоказвам
бал.pointпоант
стр.pointфугирам
политех.point brillianceблясък на точковиден източник
нар.point by pointпоточково
политех.point cathodeточков катод
добави значение или превод тук