term paper

  • курсова работа
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
изч.absolute termабсолютен член
политех.absolute termпостоянен член
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.accented termакцентриран терм
политех.add term by termсумирам почленно
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
стат.average long-termсредномногогодишен
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.compound termсложен термин
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
изч.constant termабсолютен член
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cosine termчлен, съдържащ косинус
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.damping termзатихващ член
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.degenerate termизроден член
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.dimension of termчлен на математичен израз
политех.dominant termглавен член
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.doublet termдублетен терм
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.electron termелектронен член
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.error termостатъчен член
политех.excited-state termтерм на възбудено състояние
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fine structure termтерм на фина структура
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
for an indefinite termбезсрочно
политех.free termсвободен член
мед.full termдоносен
политех.garnet paperшкурка
политех.general termобщ член
политех.generic termредовно понятие
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.governor termглавен член
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.ground-state termтерм на основното състояние
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
in the long termдългосрочно
in the long-termперспективно
in the medium termсредносрочно
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.interaction termчлен, който характеризира взаимодействие
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
изч.logical termлогически член
политех.long-termдългосрочен
фин.long-term assetдългосрочен актив
политех.long-term developmentдългосрочна разработка
политех.long-term durabilityустойчивост при продължително действие на натоварването
политех.long-term effectпродължително въздействие
политех.long-term experimentпродължителен експеримент
политех.long-term exposureпродължително въздействие
политех.long-term forecastдългосрочна прогноза
политех.long-term impactдългосрочно въздействие
политех.long-term predictionдългосрочна прогноза
политех.long-term profitabilityдългосрочна рентабилност
политех.long-term programmeдългосрочна програма
политех.long-term stabilityдългосрочна стабилност
политех.long-term testпродължително изпитване
политех.long-term warrantyдългосрочна гаранция
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
стат.mean long-termсредномногогодишен
medium-termсредносрочен
политех.medium-term forecastсредносрочна прогноза
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.multiplet termмултиплетен терм
пол.non-paperнонпейпър
политех.nuclear termядрен член
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.plotting paperмилиметрова хартия
политех.printing paperпечатна хартия
политех.profile paperмилиметрова хартия
политех.quartet termквартерен терм
политех.recording paperхартия за самопишещ уред
добави значение или превод тук