synthetic resin-bonded paper

  • Електричество и електротехника
  • гетинакс
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.acaroid resinакароидна смола
политех.acrylic resinакрилна смола
хим.acrylic resinакрил
политех.adhesive-bonded jointлепено съединение
политех.aldol resinалдехидна смола
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.alkyd resinалкидна смола
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.allyl resinалилова смола
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.anion-exchange resinанионобменна смола
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.beetle resinполиетилен със стъклени нишки
политех.beetle resinалкилирана карбамидформалдехидна смола
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
bondedосигурен/гарантиран чрез облигации
bondedоставен в митницата до заплащане на мито (за стока)
стр.bonded coatingконтактен грунд
стр.bonded coatingсвързващ грунд
политех.bonded strain gaugeнишков тензометър
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
хим.cannabis resinканабин
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
мет.carbamide resinкарбамидна смола
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.case-bondedзакрепен на стените корпус
политех.cast resinлята смола
политех.casting resinсмола за леене
политех.cation-exchange resinкатионит
политех.cation-exchange resinкатионобменна смола
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coating resinсмола за покрития
политех.coating resinлакова смола
политех.cokey resinненапълно втвърдена термореактивна смола
политех.cold-setting resinсмола за втвърдяване на студено
политех.common resinколофон
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.contact resinконтактна смола
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.coumarone resinкумаронова смола
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cresol resinкрезолна смола
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cured resinвтвърдена смола
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.epoxide resinепоксидна смола
политех.epoxy resinепоксидна смола
политех.ethoxyline resinепоксидна смола
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.fibre-bondedпропит във влакната
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.foundry resinсмола за черупкови леярски форми
политех.fuel resinасфалтова смола, която се съдържа в горивото
политех.furan resinфуранова смола
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.gold-bonded diodeдиод със златна връзка
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.grinding resinорганозол
политех.grinding resinдиспергирана смола
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.guaiac resinгваяколова смола
политех.gum resinсмола от дърво
ел.hardened paperгетинакс
политех.hardened resinвтвърдена смола
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impregnating resinсмола за импрегниране
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indene resinинденова смола
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ion-exchange resinйонообменна смола
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.laminating resinсмола за производство на слоести пластмаси
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.melamine resinмеламинова смола
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.mineral resinтвърд битум
политех.modified resinмодифицирана смола
политех.natural bonded sandестествена формовъчна смес
политех.natural resinприродна смола
политех.no-pressure resinсмола, която се втвърдява без налягане
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.one-part resinеднокомпонентна смола
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.paint resinлакова смола
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.phenol resinфенолна смола
политех.phenol resinфенопласт
политех.phenol-formaldehyde resinфенолформалдехидна смола
добави значение или превод тук