grade resistance

  • Обща политехника
  • съпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
199 допълнителни резултата:
abrasion resistanceустойчивост на абразивно износване
текст.abrasion resistanceустойчивост на протриване
abrasive resistanceустойчивост на абразивно износване
текст.abrasive resistanceустойчивост на протриване
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.acoustic resistanceакустично съпротивление
политех.adjustable resistanceрегулируемо съпротивление
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.ageing resistanceустойчивост на стареене
политех.air-flow resistanceаеродинамично съпротивление
хим.alkali resistanceалкалоустойчивост
политех.alkaline resistanceустойчивост спрямо основи
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.anode resistanceанодно съпротивление
политех.antenna resistanceпълно съпротивление на антена
политех.antenna-radiation resistanceсъпротивление на излъчванне на антена
политех.apparent resistanceпривидно съпротивление
ел.arc resistanceдъгоустойчивост
политех.arc resistanceустойчивост на действието наелектрическа дъга
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.attrition resistanceустойчивост на абразивно износване
политех.balancing resistanceизравняващо съпротивление
политех.ballast resistanceбаластно съпротивление
политех.base resistanceсъпротивление за база
политех.bearing resistanceсъпротивление при смачкване
политех.bending resistanceсъпротивление при огъване
biological resistanceбиоустойчивост
политех.bottoming resistanceсъпротивление на наситен транзистор
политех.brake resistanceспирачно съпротивление
политех.branch resistanceразклонително съпротивление
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
политех.buckling resistanceсъпротивление при изкълчване
политех.buffer resistanceгасящо съпротивление
политех.bulk resistanceобемно съпротивление
политех.calibrated resistanceкалибровано съпротивление
политех.cathode resistanceкатодно съпротивление
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.chemical resistanceхимична устойчивост
политех.cold resistanceстудоустойчивост
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.constant-resistance networkсхема с честотно независимо съпротивление
политех.contact resistanceконтактно съпротивление
политех.contact resistance noiseшум вследствие изменение на контактното съпротивление
рад.control-grid resistanceсъпротивление на решетъчна верига
тех.corrosion resistanceкорозиоустойчивост
тех.corrosion resistanceкорозоустойчивост
политех.corrosion resistanceкорозирнна устойчивост
политех.coupling resistanceсъпротивление за връзка
crack resistanceпукнатиноустойчивост
политех.cracking resistanceустойчивост срещу образуване на пукнатини
политех.craze resistanceустойчивост срещу образуване на микропукнатини
crease resistanceнемачкаемост
текст.creasing resistanceустойчивост срещу мачкане
политех.creep resistanceустойчивост на пълзене
текст.crock resistanceустойчивост на триене
политех.crushing resistanceсъпротивление при раздробяване
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.cutting resistanceсъпротивление при рязане
политех.damping resistanceгасящо съпротивление
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.detrimental resistanceвредно съпротивление
политех.dielectric resistanceдиелектрично съпротивление
политех.dielectric resistanceсъпротивление на изолация
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.discharging resistanceразрядно съпротивление
политех.double-resistance boxдвоен магазин за резистори
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.dummy resistanceбаластно съпротивление
политех.dynamic resistanceдинамично съпротивление
политех.earth resistanceзаземително съпротивление
политех.earth-resistance meterизмервател на съпротивлението на заземяване
политех.earthing resistanceзаземително съпротивление
политех.earthquake resistanceсеизмоустойчив
сеизм.earthquake resistanceсеизмоустойчивост
стр.earthquake resistanceземетръсоустойчивост
политех.easy gradeслаб наклон
политех.eddy-making resistanceвихрово съпротивление
политех.effective resistanceефективно съпротивление
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
electric resistanceелектросъпротивителен
политех.electric resistance furnaceелектросъпротивителна пещ
политех.electric resistance weldingелектросъпротивително заваряване
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical resistanceелектрическо съпротивление
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.environmental resistanceустойчивост на въздействието на околната среда
политех.equivalent resistanceеквивалентно съпротивление
ел.erosion resistanceерозиоустойчивост
политех.exhaust resistanceсъпротивление на протичане
политех.external resistanceвъншно съпротивление
политех.fatigue resistanceсъпротивление на умора
политех.feedback resistanceсъпротивление обратна връзка
политех.field resistanceсъпротивление на възбудителна верига
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
елн.filament resistanceсъпротивление на отоплителна верига
политех.filtration resistanceфилтрационно съпротивление
тех.fire resistanceогнеустойчивост
тех.fire resistanceпожароустойчивост
политех.first-gradeпървокачествен
тех.flame resistanceогнеустойчивост
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flow resistanceхидродинамично съпротивление
политех.fluid resistanceхидродинамично съпротивление
политех.forward resistanceправо съпротивление
политех.friction resistanceсъпротдвление на триене
политех.frictional resistanceсъпротдвление на триене
политех.frontal resistanceчелно съпротивление
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glow resistanceжароустойчивост
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.grid resistanceрешетъчно съпротивление
политех.ground resistanceзаземително съпротивление
политех.head resistanceчелно съпротивление
тех.heat resistanceтоплоустойчивост
политех.heat-resistance testизпитване на топлоустойчивост
политех.heat-transfer resistanceтоплинно съпротивление
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
ел.high-ohmic resistanceвисокоомно съпротивление
ел.high-resistanceвисокосъпротивителен
ел.high-resistanceвисокоомен
hydraulic resistanceхидравлично съпротивление
политех.impact resistanceсъпротивление на удар
политех.inductive resistanceиндуктивно съпротивление
industrial gradeтехнически чист
политех.input resistanceвходно съпротивление
insulation resistanceсъпротивление на изолация
политех.internal resistanceвътрешно съпротивление
политех.leakage resistanceсъпротивление на утечката
политех.light resistanceсветлоустойчивост
ел.liquid resistanceреостат с течност
политех.liquid resistanceсъпротивление на течност
политех.liquid resistanceвискозно съпротивление
политех.load resistanceтоварно съпротивление
политех.loop resistanceсъпротивление на контур
политех.low grade oilтежък нефт
политех.low-frequency resistanceсъпротивление при ниски честоти
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
ел.low-resistanceнискоомен
политех.low-resistanceс малко съпротивление
политех.low-resistanceмалко съпротивление
политех.lumped resistanceсъсредоточено съпротивление
политех.magnetic resistanceмагнитно съпротивление
политех.matching resistanceсъгласуващо съпротивление
политех.measuring resistanceеталонно съпротивление
политех.mechanical resistanceмеханично съпротивление
добави значение или превод тук