cut-off grade

  • Минно дело
  • минимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.actual cutработна част от хода на стъргателна машина
политех.actual cut-offдействително запълване
политех.adverse gradeобратен наклон
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.approach cutнепълно рязане
политех.arrow cutтясна фракция
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
тех.back offзатиловам
политех.back-offобр мет
политех.back-offзатиловане
маш.back-off angleзаден ъгъл на зъб на протяжката
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.backed-off teethзатилован зъб
политех.backing-offватиловане
политех.backing-offобр мет
политех.backjng-off latheзатиловъчен струг
мин.banker-offманеврист при устието на шахта
мин.bench-cutстъпаловиден изкоп
политех.bench-cutправостъпален
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
тък.bind offкетеловам
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.bleeding-offотвеждане, отнемане
политех.bleeding-offизпускане
политех.blocking-off patentблокиращ патент
политех.blow offизпускане
политех.blow offизпускам
тех.blow-offсбросен
политех.blow-off cockпродухвателен кран
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.boil offизварявам
мин.bottom cutдолен подкоп
мин.box-type cutпризматичен подкоп
мин.boxed-offобшит
мин.break-offпросек
политех.break-offотчупвам
политех.break-offизронвам, разкъсвам
политех.break-offнарезна изработка
с. с.breaking off sproutsфилизене
зав.burn-offстопяване
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning-offпрегаряне
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
маш.calibrating cutпробен преход
ик.call-off quantityразмер на частична доставка
геол.casing-offзакрепване с обсадни тръби
тък.cast offкетеловам
мин.central cutцентрален подкоп
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.chamfer cutкосо срязване
политех.charge offамортизирам
политех.chip offотчупвам
политех.chisel cutрязане със секач
политех.chisel cutсрязване, направено със секач
политех.chisel offотсичам със секач
политех.circular-cut fileпила с дъгообразна насечка
нефт.clean cutтясна фракция, събрана в тесен температурен интервал
политех.clean cutчисто рязане
clean-cutравно и гладко изрязан
clean-cutясен, прегледен
маш.cleaning-offокончателна обработка
политех.clear cutчисто рязане
политех.clear cutясно очертан
политех.close-cutограничен в тесен интервал
политех.coarse cutедра насечка
coming offразлепване
политех.compo off-the-shelfналичен елемент
мин.cone cutпирамидален подкоп
политех.corner cutобработване чрез рязане на вътрешен ъгъл
политех.cream-offотделям горен слой
политех.cream-offсъбирам каймак
политех.cross-cut chiselсекач с тясно острие
политех.cross-cut circular sawциркуляр за напречно рязане
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.cross-cut fileпила с кръстосана насечка
политех.cross-cut fileножова пила
политех.cross-cut sawтрион за напречно рязане
политех.curling cutрязане с образуване на непрекъсната спираловидна стружка
политех.current cut-offпрекъсване на тока
политех.curved-cut fileпила с дъгообразна насечка
cutдялам, одялвам, шлифовам (скъпоценни камъни)
cutкарти сечене
cutкарти сека, вадя (карта) от колода
cutпресичам се (за пътища)
cutкося, окосявам, жъна, ожънвам
cutразрез
cutспирам (двигател)
cutизкарвам, пониква ми (зъб)
cutкино бърза смяна на кадър/звук
cutотрязък, изрезка, парче (и месо за готвене)
cutделя (плячка)
cutпробивам, прокарвам, прокопавам
cutкроя, скроявам
cutнамаляване, намаление, съкращаване, съкращение (на цени, разходи, вьоръжения, текст и пр), съкратен пасаж
cutрязане, разрязване, сечене разсичане
cutкино спирам, стопирам, монтирам, преминавам бързо към друг кадър/звук
cutрежа, срязвам, разрязвам, прерязвам, отрязвам, порязвам, сека, режа се
cutне поздравявам, правя се, че не виждам (някого)
cutдълбая, гравирам
cutпресичане, прскосяване, пряк път
cutрана, порязване, порязано място
cutскопявам, кастрирам (животно)
cutнаранявам, наскърбявам, жегвам, имам значение/влияние/ефект
cutобидна/оскърбителна забележка, обида, обидно поведение, афронт
сп.cutсечене (на топка)
сп.cutудрям (топка) с отсечено движение, сека
тех.cutсечение, профил
ел.cutотсъединявам
мин.cutподкопавам правя
нефт.cutфракционирам
политех.cutфракция
политех.cutдестилат
политех.cutнапредък, настъп
политех.cutнасичам, зарязвам, подрязвам, врязвам
cutотказвам се от, отхвърлям, прекъсвам, преустановявам (връзки и пр.)
cutудар (с камшик и пр.)
cutканал, изкоп, жп., мин. подкоп
cutсъкращавам, скъсявам, намалявам (цени, разходи и пр.)
cutзаписвам (на грамофонна плоча и пр.), печатам на восъчен лист
cutгравюра на дърво, дърворезба, печ. клише
cutшибам, удрям, бия (с камшик и пр.)
политех.cut acidразтвор на цинков хлорид
хим.cut acidразредена киселина
политех.cut fibreщапел
политех.cut gearзъбно колело с нешлифовани зъби
политех.cut inвключвам
политех.cut inвключване
политех.cut inвключен
политех.cut logsнарязани трупи
политех.cut meterуред за измерване скоростта на рязане
ел.cut offотсъединявам
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cut oilемулгирано масло
рлк.cut paraboloid reflectorотражател във вид на пресечен параболоид
рлк.cut paraboloidal reflectorотражател във вид на пресечен параболоид
политех.cut stoneдялан камък
политех.cut surfaceповърхност, обработена чрез рязане
политех.cut to lengthотрязвамдетайл с определена дължина
политех.cut to lengthразрязвам на парчета с определена дължина
политех.cut to sizeотрязвам по размер
политех.cut toothнарязан зъб
кул.cut upразфасовам
политех.cut veneerбелен фурнир
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.cut-away viewизглед при частичен разрез
политех.cut-down millingеднопосочно фрезоване
политех.cut-in relayвключващо реле
cut-offсрязване
ел.cut-offпрекъсвачен
ел.cut-offпрекъсвач
мин.cut-offдиагонална галерия
политех.cut-offотрезна щанца
политех.cut-offотрязвам
политех.cut-offотрезен
политех.cut-offизключвам
политех.cut-offобрезен, изключен
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cut-off attenuatorграничен отслабител
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cut-off biasзапушващо преднапрежение
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cut-off conditionусловие за изключване
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off gateсекторен затвор
политех.cut-off grinderмашина за отрязване с абразивен кръг
политех.cut-off keyбутон за разединяване
политех.cut-off plateшибър
политех.cut-off plateрегистър, клапа
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.cut-off regionгранична област
тлф.cut-off relayразделително реле
политех.cut-off restотрезен супорт
политех.cut-off sawтрион за изрязване на краища
политех.cut-off shearsотрязна ножица
добави значение или превод тук