off-grade

  • нискосортен
  • Обща политехника
  • нискокачествен
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.actual cut-offдействително запълване
политех.adverse gradeобратен наклон
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
тех.back offзатиловам
политех.back-offобр мет
политех.back-offзатиловане
маш.back-off angleзаден ъгъл на зъб на протяжката
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.backed-off teethзатилован зъб
политех.backing-offобр мет
политех.backing-offватиловане
политех.backjng-off latheзатиловъчен струг
мин.banker-offманеврист при устието на шахта
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
тък.bind offкетеловам
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.bleeding-offотвеждане, отнемане
политех.bleeding-offизпускане
политех.blocking-off patentблокиращ патент
политех.blow offизпускане
политех.blow offизпускам
тех.blow-offсбросен
политех.blow-off cockпродухвателен кран
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.boil offизварявам
мин.boxed-offобшит
мин.break-offпросек
политех.break-offизронвам, разкъсвам
политех.break-offнарезна изработка
политех.break-offотчупвам
с. с.breaking off sproutsфилизене
зав.burn-offстопяване
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning-offпрегаряне
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
ик.call-off quantityразмер на частична доставка
геол.casing-offзакрепване с обсадни тръби
тък.cast offкетеловам
политех.charge offамортизирам
политех.chip offотчупвам
политех.chisel offотсичам със секач
маш.cleaning-offокончателна обработка
coming offразлепване
политех.compo off-the-shelfналичен елемент
политех.cream-offотделям горен слой
политех.cream-offсъбирам каймак
политех.current cut-offпрекъсване на тока
ел.cut offотсъединявам
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
cut-offсрязване
ел.cut-offпрекъсвачен
ел.cut-offпрекъсвач
мин.cut-offдиагонална галерия
политех.cut-offотрезна щанца
политех.cut-offотрязвам
политех.cut-offотрезен
политех.cut-offизключвам
политех.cut-offобрезен, изключен
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cut-off attenuatorграничен отслабител
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cut-off biasзапушващо преднапрежение
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cut-off conditionусловие за изключване
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cut-off gateсекторен затвор
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.cut-off grinderмашина за отрязване с абразивен кръг
политех.cut-off keyбутон за разединяване
политех.cut-off plateшибър
политех.cut-off plateрегистър, клапа
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.cut-off regionгранична област
тлф.cut-off relayразделително реле
политех.cut-off restотрезен супорт
политех.cut-off sawтрион за изрязване на краища
политех.cut-off shearsотрязна ножица
политех.cut-off slideотрезен напречен супорт
мин.cut-off stopeразрезно пространство
политех.cut-off switchпрекъсвач
политех.cut-off valveспирателен вентил
политех.cut-off voltageблокиращо напрежение
рад.cut-off wavelengthкритична дължина на вълната
политех.cutting-offотрязване
политех.cutting-offотсичане, изключване, прекратяване
маш.cutting-off bushingпръстеновидна изрязваща матрица
политех.cutting-off latheотрезен струг
политех.cutting-off machineмашина за отрязване
политех.cutting-off toolот резен нож, нож за отрязване
политех.cutting-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
биол.die-offизмиране
политех.distil offотдестилирам
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.draw offизливам, изтеглям, изгребвам
политех.draw offизпускам
политех.draw-off culvertтръбен изпускател
политех.draw-off pipeотвеждаща тръба
мин.drawing-offизвличане на крепежни елементи
политех.drawing-offпълно източване на руда
политех.drawing-off rollerотвеждаща ролка
политех.dressing-offпочистване на отливки
геол.drill offпросондирам
политех.drive offотделям
политех.drive offсвалям с голямо усилие
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.emergency cut-offаварийно изключване
политех.emergency shut-offаварийно изключване
политех.emery offпочиствам с шкурка
политех.engine cut-offизключване на двигател
политех.fall offотпадам
политех.fall offотделям се
политех.fall offспадане
политех.fall offпонижабане
политех.filter offфилтфилтрирам
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flash-offизпаряване чрез внезапно понижаване на налягането
политех.flash-off steamпара, образувана при рязко падане на налягането
политех.flash-off temperatureтемпература на изветряване
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flood run-offобем на високата вълна
политех.flow-offотток
политех.flow-offоттичане, място за оттичане
политех.force offизбивам
политех.fuel cut-offспиране на подаването на гориво
политех.fuel cut-off speedскорост към момента на спиране работата на двигателя
политех.fume-offдефлаграция
елн.gate-turn-offзапушваем
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.grid cut-off voltageзапушващ потенциал на решетка
политех.ground water run-offоттичане на подпочвени води
политех.hammer offотчупвам с чук
политех.heave off a shipспускам кораб на вода
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
добави значение или превод тук