off-centre plan display

  • Обща политехника
  • индикатор с кръгов обзор с изместен център
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.active centreактивен център
политех.actual cut-offдействително запълване
политех.ahead of centreс отрицателен преденъгъл
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.alpha-meric displayбуквено-цифров индикатор
политех.alpha-numeric displayбуквено-цифров индикатор
политех.analog displayаналогово представяне
политех.angle of centreъгъл на центров отвор
рлк.apparent radar centreположение на антена, в което разсъгласуването е равно на нула
политех.arch centreаркообразен кофраж
стр.arch centreшаблон на арка
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.attack displayприцелен индикатор
политех.azel displayиндикатор азимут-височина
политех.b displayиндикатор тип в
политех.back centreзаден център
тех.back offзатиловам
политех.back-offобр мет
политех.back-offзатиловане
маш.back-off angleзаден ъгъл на зъб на протяжката
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.backed-off teethзатилован зъб
политех.backing-offобр мет
политех.backing-offватиловане
политех.backjng-off latheзатиловъчен струг
balneotherapeutic centreбалнеоцентър
balneotherapy centreбалнеоцентър
мин.banker-offманеврист при устието на шахта
политех.bell centreцентров звънец
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
тък.bind offкетеловам
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.bleeding-offотвеждане, отнемане
политех.bleeding-offизпускане
политех.block planплан на участък
политех.blocking-off patentблокиращ патент
политех.blow offизпускане
политех.blow offизпускам
тех.blow-offсбросен
политех.blow-off cockпродухвателен кран
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blow-off valveпредпазен клапан
арх.body-planнапречен разрез
политех.boil offизварявам
мин.boxed-offобшит
мин.break-offпросек
политех.break-offотчупвам
политех.break-offизронвам, разкъсвам
политех.break-offнарезна изработка
с. с.breaking off sproutsфилизене
зав.burn-offстопяване
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning-offпрегаряне
ик.business planбизнесплан
политех.c displayиндикатор тип с
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
call centreколцентър
ик.call-off quantityразмер на частична доставка
геол.casing-offзакрепване с обсадни тръби
тък.cast offкетеловам
политех.cathode-ray tube displayелектроннолъчева индикация
centreотбелязвам центъра на, намирам се в центъра на
centreпоставям в центъра, центрирам
centreсъередоточавам (се), концентрирам (се) (in, on, at, roand)
centreцентър-нападател
centreнещо, коего буди интерес/привлича вниманието
сп.centreпращам топката към центъра, центрирам
тех.centreцентрирам, центровам
тех.centreцентров
тех.centreцентровъчен
centreсредище, център (на дейност и пр.) -
centreплънка (на бонбони и пр.)
centreцентър (и пол.)
политех.centre bearingмеждинен лагер
политех.centre bitцентрово свредло
политех.centre bossвтулка на колело
политех.centre chuckводеща шайба
политех.centre distanceмеждуцентрово разстояние
политех.centre distanceстъпка
политех.centre dotотпечатък от център
политех.centre drillцентрово свредло
политех.centre expansion displayиндикатор с кръгов обзор
политех.centre feedзахранване в средна точка
тех.centre fold filmполуръкав
политех.centre frequencyсредна честота
политех.centre gaugeцентров шаблон
политех.centre holeцентров отвор
политех.centre keyклин за избиване на инструмент
политех.centre latheструг за обработване между центри
политех.centre lineосова линия
политех.centre markцентър
политех.centre of clusterцентър на натрупване
политех.centre of coronal activityцентър на коронална активност
политех.centre of curvatureцентър на кривина
политех.centre of gravityцентър на тежеста
тех.centre of massцентър на маса
политех.centre of motionцентър на движение
политех.centre of pressureцентър на натиск
политех.centre of rangeцентър на областта на изменение на ограничена случайна величина
политех.centre of rotationцентър на въртене
мат.centre of sampleцентър на извадка
мат.centre of similarityцентър на подобие
политех.centre of similitudeцентър на подобие
политех.centre of solar limbцентър на видимия диск на слънцето
тех.centre of symmetryцентър на симетрия
политех.centre of twistцентър на усукване
политех.centre pinос
политех.centre pinшенкелен болт
политех.centre pin socketтяло на опорен лагер
политех.centre pointцентрална точка, връх на центрово свредло
политех.centre pointцентър
политех.centre reamerзенковка за изработване на фаска
политех.centre reamerзенковка за центрови отвор
политех.centre reamingзенковане на центров отвор
политех.centre restнеподвижен люнет
политех.centre shaftос
политех.centre shaftшийка на вал
политех.centre socketцентрово вдълбаване
политех.centre socketцентрово гнездо
политех.centre weftсреден вътък
политех.centre wheelсредно колело
политех.centre zero instrumentнулев измервателен уред
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.centre-driven antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-face dipoleсиметричен вибратор
рад.centre-fadсиметрично закрепване
политех.centre-fed antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-gated mouldформа с централен леяков канал
политех.centre-hung swivel windowпрозоречно крило на средна хоризонтална ос
пол.centre-leftлевоцентристки
политех.centre-pivoted windowвъртящо се около хоризонтална ос прозоречно крило
пол.centre-rightдесноцентристки
пол.centre-rightдясноцентристки
пол.centre-right policyдясноцентризъм
пол.centre-right policyдесноцентризъм
пол.centre-right politicianдесноцентрист
пол.centre-right politicianдясноцентрист
политех.centre-tapped transformerтрансформатор със средна точка
политех.centre-to-centre distanceмеждуцентрово разстояние
политех.centre-to-centre distanceстъпка
политех.centre-to-centre spacingстъпка
политех.centre-zero scaleдвустранна скала
политех.character displayзнаков индикатор
политех.charge offамортизирам
политех.chip offотчупвам
политех.chisel offотсичам със секач
маш.cleaning-offокончателна обработка
политех.clear displayясна индикация
coming offразлепване
политех.commercial centreтърговски център
политех.community centreцентър на населено място
политех.complex displayсложно индикаторно устройство
политех.compo off-the-shelfналичен елемент
политех.computation centreизчислителен център
политех.computing centreизчислителен център
политех.concise displayнеясна индикация
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.control centreцентър за управление
политех.conventional displayлинейна индикация
политех.cost centreсектор себестойност
политех.cradle centreседлообразна сърцевина
политех.cream-offотделям горен слой
политех.cream-offсъбирам каймак
тлф.crossbar-telephone centreавтоматичен съобщителен възел
политех.current cut-offпрекъсване на тока
ел.cut offотсъединявам
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
cut-offсрязване
ел.cut-offпрекъсвачен
ел.cut-offпрекъсвач
мин.cut-offдиагонална галерия
политех.cut-offотрезна щанца
политех.cut-offотрязвам
политех.cut-offотрезен
политех.cut-offизключвам
политех.cut-offобрезен, изключен
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cut-off attenuatorграничен отслабител
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cut-off biasзапушващо преднапрежение
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cut-off conditionусловие за изключване
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
добави значение или превод тук