spark capacitor

  • Обща политехника
  • прогасящ кондензатор
174 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.advanced sparkпредварително запалване
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
рад.chaffee spark gapискрище с електроди от мед и алуминий в атмосфера от влажен водород
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
ел.contact-spark quenchingгасене на искренето на контакт
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.coordinating spark gapкоординираща искрова междина
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.early sparkпредварително запалване
политех.electric sparkелектрическа искра
политех.electric-spark machiningелектроискрова механична обработка
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.ignition sparkзапалителна искра
политех.jump of sparkпрескачане на искра
политех.jump-spark ignitionзапалване от магнето с високо напрежение
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.musical spark gapзвучаща искрова междина
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plain spark gapпросто искрище
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.quenched spark gapискрогасяща междина
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.rotary spark gapвъртящ се разрядник
рлк.rotary-spark-gap modulatorмодулатор с въртящ се искров разрядник
политех.sealed spark gapхерметизирана искрова междина
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.set sparkпостоянен момент на запалване
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
sparkвесел младеж
sparkухажвам
sparkгалантен кавалер
sparkпускам искри, искря
sparkухажор
sparkпроявявам се като галантен кавалер
sparkелектрическа искра
елн.sparkдавам искра
политех.sparkзапалване
политех.sparkпрескачам
sparkпроблясък, проява (ни интелект, духовитост и пр.)
sparkискра, прен. искрица (живот, надежда и пр.)
мет.spark arresterискрогасител
ел.spark arrestorискрогасител
политех.spark automaticallyрегулиране на запалването
ел.spark ballсферичен отвод
ел.-мед.spark ballискрова сфера
политех.spark ballраврядник
политех.spark catcherискроуловител
политех.spark catcherискрогасетел
политех.spark chamberискроуловител
политех.spark controlрегулиране на запалването
политех.spark counterискров брояч
политех.spark dischargeискров разряд
ел.spark dischargerискров разрядник
политех.spark excitationискрово възбуждане
политех.spark extinguisherустройство за гасене на искри
политех.spark failureпрекъсване на запалването
ел.spark formationискрообразуване
ел.spark gapискрова междина
ел.spark gapискрище
ел.spark gapискров разрядник
двиг.spark gapмеждуелектродно разстояние
политех.spark ignitionискрово запалване
политех.spark inductorиндуктор
политех.spark inductorиндукционна бобина
политех.spark outшлифовам без напречно подаване
политех.spark plugзапална свещ
ел.spark quenchingискрогасене
политех.spark radio transmitterискров радиопредавател
политех.spark recorderискров самопишещ уред
двиг.spark retardationзакъсняване на запалването
политех.spark spacerразпределител на запалване
политех.spark spectrographискров спектрограф
политех.spark spectrumискров спектър
политех.spark testискрова проба
политех.spark testingелектроискрово изпитване
двиг.spark timingрегулиране на запалване
политех.spark trackingискрово изпразване
политех.spark trapискроуловител
ел.spark wearобгаряне на контакти
политех.spark wearизносване вследствие обгаряне
политех.spark weldingчелно електросъпротивително заваряване със стопяване на краищата
изч.spark-discharge recording techniqueелектроискров метод за регистрация
политех.spark-ignition engineдвигател с искрово запалване
политех.spark-over voltageнапрежение на пробив по повърхността
политех.spark-plug terminalнакрайник на кабел за запална свещ
политех.spark-plug threadрезба за запалителни свещи
политех.spark-retard armлост за регулиране на момента на запалването
политех.sphere spark gapсферичен разрядник
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.timed sparkсинхронна искра
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.touch sparkискра при допиране
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorтример
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук