variable capacitor

  • Обща политехника
  • регулируем кондензатор
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.aleatory variableслучайна величина
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
мат.apparent variableсвързана променлива
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
изч.artificial variableизкуствена променлива
мат.auxiliary variableспомагателна променлива
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.boolean variableдвоична променлива
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
астр.cataclysmic variableкатаклизмична променлива
астр.cepheid variableцефеида
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.chance variableслучайна величина
политех.change of variableсмяна на променлива
политех.change of variableсубституция
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.complex variableкомплексна променлива
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.continuously-variableплавно променящ се
политех.continuously-variable transformerтрансформатор с плавно регулиране
политех.controlled variableрегулируема променлива
политех.controlling variableуправляваща променлива
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.dependable variableзависима променлива
политех.dependent variableзависима променлива
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.dimensional variableразмерна променлива
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
астр.eclipsing variableзатъмнена променлива
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.essential variableсъществена променлива
политех.external variableвъншна променлива
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.function of one variableфункция на една променлива
политех.function of random variableфункция на случайна величина
политех.function of single variableфункция на една променлива
астр.galactic variableгалактична променлива
изч.global variable symbolглобална променлива
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.heat-variable resistorтермистор
астр.improper variableпсевдопроменлива
independent variableнезависима променлива
тех.infinitely variableбезстепенен
политех.infinitely variableбезстепенно регулируем
политех.infinitely variableбезстъпален
input variableвходна променлива
integer variableцяла променлива
политех.internal variableвътрешна променлива
астр.intrinsic variableистински променлива
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
изч.local variable symbolлокална променлива
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.main variableглавна променлива
политех.manipulated variableуправляваща променлива
политех.many-variable systemсистема с няколко изменящи се параметъра
политех.measured variableизмервана величина
политех.measured variableмерван параметър
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.objective with variable focal lengthобектив с променливо фокусно разстояние
мат.observable variableнепосредствено наблюдаема променлива
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.operating variableработен параметър
политех.output variableизходна променлива
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.periodic variableпериодична променлива
политех.periodic variableпериодично изменяща се величина
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
астр.proper variableистинска променлива
политех.random variableслучайна променлива
политех.range of variableобласт на изменение на променлива
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reciprocal variableобратна променлива
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
мат.slack variableрелаксирана променлива
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
астр.spectrum variableспектрално променлива
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
политех.standardized variableнормирана величина
политех.stochastic variableслучайна величина
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
изч.subscripted variableпроменлива с индекс
изч.system variable symbolсистемна променлива
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.time variableфункция от време
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.uniform-variable motionравнопроменливо движение
физ.uniformly variableравнопроменлив
политех.uniformly-variable motionравнопроменливо движение
политех.uniformly-variable rotationравномерно-променливо въртене
политех.unregulated variableнерегулируема променлива
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
variableпроменлив, променчив, непостоянен, несигурен, на когото не може да се разчита
variableизменяем, изменлив
мат.variableпроменлива величина
мор.variableпроменлив вятър
мор.variableрайони в океана, където ветровете често сменят посоката си
биол.variableанормален, отклоняващ се от нормалния тип
политех.variableизменящ се, непостоянен, неустойчив, регулируем
политех.variable aleatoryслучайна величина
политех.variable autotransformerрегулируем автотрансформатор
политех.variable biasрегулируемо преднапрежение
ел.variable capacityварикап
политех.variable cavityрегулируем резонатор
политех.variable coaxial attenuatorкоаксиален регулируем отслабител
политех.variable cross-sectionпроменливо сечение
политех.variable delayпроменливо закъснение
политех.variable fieldизменяемо поле
политех.variable flowнестационарно течение
политех.variable forceпроменлива сила
политех.variable identifierидентификатор на променлива
политех.variable in operational formпроменлива в операторна форма
политех.variable inductanceпроменлива индуктивност
политех.variable inductorбобина с регулируема индуктивност
политех.variable intermittent dutyпрекъсната работа при променливо натоварване
политех.variable loadпроменливо натоварване
политех.variable macroinstructionпроменлива макроинструкция
политех.variable modulationпроменлива модулация
политех.variable motionпроменливо движение
политех.variable nebulaпроменлива мъглявина
политех.variable nozzleрегулируема дюза с изменящо се светло сечение
политех.variable of stateпараметър на състоянието
политех.variable ordinateпроменлива ордината
политех.variable parameterпроменлив параметър
политех.variable part mixширока номенклатура от детайли
политех.variable quantityпроменлива величина
политех.variable reactorрегулируем реактор
политех.variable resistanceпроменливо съпротивление
елн.variable resistorваристор
елн.variable resistorваристорен
политех.variable resistorпроменливо съпротивление
политех.variable resistorреостат, потенциометър
политех.variable sectionпроменливо сечение
политех.variable speedс променлива скорост
политех.variable speedпроменлива скорост
политех.variable speed driveвариатор
политех.variable starпроменлива звезда
добави значение или превод тук