capacitor discharge spot welder

  • Обща политехника
  • кондензаторна машина за точково заваряване
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.afterglow of dischargeпослесветене на изпразване
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.air dischargeизпускане на въздух
политех.alternating dischargeпериодично изпразване
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.aperiodic dischargeапериодично изпразване
изч.apparent spot diameterпривиден диаметър на светлинно петно
политех.arc dischargeелектродъгово изпразване
политех.arc dischargeелектродъгов разряд
политех.arc welderелектрозаварчик
политех.arc welderелектроженист, заваръчен трансформатор
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.argon dischargeразреждане в аргонова среда
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.atmospheric dischargeатмосферен разряд
политех.automatic welderавтомат за заваряване
политех.auxiliary dischargeспомагателен разряд
политех.avalanche dischargeлавинно изпразване
политех.avalanche dischargeлавинен разряд
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
bald spot on the headлисина
мин.barren spotнепродуктивна зона
политех.battery spot welderакумулаторна машина за точково заваряване
политех.belt dischargeразтоварване на лента
тлв.black spotчерно петно
рад.blind spotзона на мълчание
политех.blind spot'мъртва' зона
мед.blind spotсляпо петно, скотом
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.bucket dischargeизпразване на кош
политех.bucket dischargeразтоварване с кош
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.burned spotпрегоряло място
политех.butt welderмашина за челно заваряване
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензатор
ел.capacitorкондензаторен
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.capture spotобласт на улавяне
политех.cathode spotкатодно петно
политех.central dischargeразтоварване през оста
политех.centrifugal-discharge elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.centrifugal-discharge-bucket elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.chute dischargeразтоварване чрез улей
политех.circular seam welderмашина за ролково заваряване на напречни шевове
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.conductive dischargeразреждане чрез проводник
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.convective dischargeконвекционно изпразване
политех.corona dischargeкоронен разряд
политех.corona dischargeкоронно изпразване
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
хидр.creeping dischargeбавно изпразване
политех.creeping dischargeповърхностен разряд
политех.dark dischargeнесветещ разряд
политех.dark spotтъмно петно
политех.dark spotпаразитен сигнал на предавателна тръба
рад.dead spotмъртво пространство
политех.dead spotмътно петно
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
обог.density-controlled dischargeавтоматично изпразване по плътността на пулпа
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.direct spot weldingдвустранно точково електродъгово заваряване
dischargeизплащане, ликвидиране (на дълг), изпълнение (на служба, дълг)
dischargeотвеждане
dischargeизстрел, залп
dischargeосвобождаване от отговорност, оправдаване, пускане (от затвора)
елн.dischargeизпразване
елн.dischargeизпразвам
прав.dischargeосвобождавам (от отговорност), пускам (от затвора), оправдавам
текст.dischargeобезцветявам (тъкани)
арх.dischargeразпределение на тежестта
тех.dischargeСливен
тех.dischargeотводящ
ел.dischargeразреждане
ел.dischargeразтоварване
ел.dischargeразряден
политех.dischargeизпразвам, издухвам, изпускам, нагнетявам
политех.dischargeизпразване, издухване, изпускане, нагнетяване
dischargeизпускам, изхвърлям, отделям, излъчвам (топлина, светлина, лава, гной и пр.), секретирам, имам/давам дебит (за извор и пр.)
dischargeразтоварвам, свалям (пътници), стр. разтоварвам, разпределям тежестта
dischargeпускам боя (за плат и пр.)
dischargeуволнявам (и воен.)
dischargeизтичане, оттичане, стичане, отток, дебит (на вода), мед. (отделяне на) гной, секрет
dischargeуволняване, уволнение (и воен.), характеристика на уволнен човек/войник, демобилизация, изписване (от болница)
dischargeстрелям, изстрелвам, пускам (стрела и пр.), гръмвам, давам изстрел
dischargeплащам, ликвидирам (дълг), изпълнявам (дълг и пр.)
политех.discharge areaплощ на изходно сечение
ел.discharge arresterразрядник
ел.discharge arresterотводител
ел.discharge arrestorотводител
ел.discharge arrestorразрядник
политех.discharge beltразтоварваща лента на конвейер
политех.discharge bladeизходна лопатка
политех.discharge boomразтоварна конзола
политех.discharge by scrapingскреперно разтоварване
политех.discharge canalотводен канал
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.discharge chamberнагнетателна камера
политех.discharge channel gutterолук
политех.discharge chuteизпускателен улей
политех.discharge circuitразрядна верига
политех.discharge cockизпускателен кран
политех.discharge coefficientкоефициент на изтичане
политех.discharge connectionизпускател
политех.discharge connexionизпускател
политех.discharge conveyorразтоварващ транспортьор
политех.discharge currentразряден ток
политех.discharge curveкрива на разряд
политех.discharge diameterизходен диаметър
политех.discharge dookотвор за изпразване
политех.discharge ductнагнетателен канал
политех.discharge endстрана, от която става разтоварването
политех.discharge endот която се нагнетява
политех.discharge fanсмукателен вентилатор
политех.discharge flashtubeразрядна освептителна тръба
мед.discharge from hospitalдехоспитализация
политех.discharge gapразрядна междина
политех.discharge gaugeводомер
политех.discharge glowелектролуминесценция
политех.discharge headerнагнетателен колектор
политех.discharge holeизпускателен отвор
политех.discharge hopperразтоварващ бункер
тех.discharge jetфорсунка
политех.discharge lampгазоразрядна лампа
политех.discharge lineпреливен тръбопровод
политех.discharge liquidотработена течност
политех.discharge liquidотработен разтвор
тех.discharge nozzleфорсунка
политех.discharge nozzleизпускателна дюза
политех.discharge of condenserразреждане на кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.discharge of sparksискрене
политех.discharge openingизпускателен отвор
политех.discharge orificeизпускателен отвор
политех.discharge panулей за разтоварване
политех.discharge pipeпреливна тръба
политех.discharge pipeотклонителна тръба, водосточна тръба
политех.discharge pressureналягане на изхода
политех.discharge pressureналягане откъм нагнетателната страна
политех.discharge pulseимпулс от разряд
ел.discharge rateскорост на разреждане
политех.discharge rateрежим на разреждане
политех.discharge resistorразряден резистор
политех.discharge sideстрана, от която става разтоварването
политех.discharge streamизходящ поток
политех.discharge strokeнагнетателен ход
мед.discharge summaryепикриза
политех.discharge troughразтоварен улей
политех.discharge tubeизпускателна тръба
политех.discharge tunnelотвеждащ тунел
политех.discharge valveнагнетателен вентил
политех.discharge valveизпускателен клапан
политех.discharge velocityскорост на изхода
политех.discharge voltageнапрежение при разряд
политех.discharge-tube rectifierйонен токоизправител, газотрон
политех.discharge-tube rectifierгазов токоизправител
политех.disruptive dischargeпробивно изпразване
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.dry spotсухо петно
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.duplex spot weldдвустранно точково заварено съединение
политех.duplex spot welderмашина за двустранно точково заваряване
политех.electric dischargeелектрическо изпразване
политех.electric-driven welderгенератор за заваряване с електрическо задвижване
мет.electrical-discharge hydro-blastingелектрохидравлично избиване
политех.electrical-discharge machiningелектроискрова механична обработка
добави значение или превод тук