storage capacitor

  • Обща политехника
  • запомнящ кондензатор
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic storageакустична памет
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.addressed storageадресна памет
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
изч.allotement of storageразпределение на памет
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.associative storageасоциативна памет
политех.auxiliary storageдопълнителна памет
политех.backing storageвторична памет
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.buffer storageбуферна памет
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.cathode-ray storageелектроннолъчева памет
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.circulating storageциклична памет
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.cold storageсъхраняване на студено
политех.cold storageхладилник
политех.cold-storage roomхладилно помещение
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleхладилен фургон
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.computer storageпамет на компютър
политех.conservation storageрезервно водохранилище
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.coordinate storageкоординатна памет
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.crude storageнефтохранилище
политех.cyclic storageциклична памет
хидр.daily storageрезервоар за дневно регулиране
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.depth of flood-storageголемина на резервния обем на водохранилище
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.drum storageбарабанна памет
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
политех.dynamic storageдинамична памет
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electrostatic storageелектростатична памет
политех.energy storageнатрупване на енергия
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.external storageвъншна памет
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.flask storageсклад за леярски каси
политех.flood-control storageводохранилище за борба с наводненията
политех.flood-control storageрезервна вместимост на водохранилище
политех.floppy-disk drive storageпамет с гъвкав магнитен диск
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
нефт.gas storage holderгазхолдер
нефт.gas storage holderгазголдер
политех.gas-storage holderрезервоар за газ
политех.gasoline storageбензинов резервоар
с. с.grain storageзърнохранилище
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.heat storageакумулиране на топлина
политех.high-speed storageбързодействуваща памет
политех.holographic storageхолографна памет
изч.interlayer storage transferпредаване на информация между различни нива на паметта
политех.iron storage batteryжелязно-никелов акумулатор
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
политех.live storageсклад за текущ разход
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
политех.low-water regulation storageводохранилище за частично регулиране
политех.magnetic storageмагнитен носител
политех.magnetic-disk drive storageпамет с магнитни дискове
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-tape storageпамет с магнитна лента
политех.main storageглавен склад
политех.main storageосновна памет
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.microinstruction storageмикрооперативна памет
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.multiseasonal storageводохранилище за многогодишно регулиране
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.off-line storageавтономна памет
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.on-line storageон лайн памет
политех.operating storageполезен обем на водохранилище
политех.over-year storageводохранилище за многогодишно регулиране на оттока
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.parallel search storageпамет с паралелно търсене
политех.parallel storageпаралелна памет
политех.permanent storageпостоянна памет
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.pomped-storage plantпомпеноакумулираща електроцентрала
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.pumped storage stationпомпено-акумулаторна водноелектрическа централа
политех.purification by storageпречистване чрез продължителен престой във водохранилище
политех.push-down storageмагазинна памет
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.recoverable underground water storageексплоатационни запаси на подпочвени води
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.reservoir storageполезен обем на водохранилище
политех.scratch-pad storageсвръхоперативна памет
политех.seasonal storage energyелектроенергия, произве-
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shared main-storage multiprocessingмултиобработка с обща памет
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.slave storageсвръхоперативна памет
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
политех.stack storageстекова памет
политех.static storageстатична памет
политех.steam storageакумулиране на пара
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
storageсклад
storageскладиране
storageхранилище
storageсъхранение
тех.storageзапомнящо устройство
тех.storageзапас
изч.storageпамет
инф.storage allocationразпределение на памет
storage batteryакумулаторна батерия
тех.storage binбункер за съхраняване
тех.storage boxкутия за съхраняване
тлв.storage cameraиконоскоп
политех.storage capabilityсъхраняемост
тех.storage capacityвместимост
мин.storage capacityакумулиращ капацитет
ел.storage cellакумулаторен елемент
изч.storage cellклетка на памет
политех.storage clearingизчистване на памет
хидр.storage curveходова крива на завиряване
политех.storage cylinderакумулиращ цилиндър
политех.storage damводохранилищна язовирна стена
тех.storage deviceзапаметяващо устройство
политех.storage diskмагнитен диск
политех.storage effectизменения, дълясащи се на продължително престояване
изч.storage erasingизтриване на паметта
политех.storage heaterтоплинен акумулатор
политех.storage hopperбункер за съхраняване
политех.storage lifeдопустима продължителност за съхраняване в склад
изч.storage limitationограничение от обема на памет
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
изч.storage mediumзапомняща среда
изч.storage periodпериод на паметта
политех.storage pondутаителен басейн
политех.storage pondпреливен басейн
добави значение или превод тук