compression capacitor

  • Обща политехника
  • свиваем кондензатор
188 допълнителни резултата:
политех.adiabatic compressionадиабатично сгъстяване
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.axial compressionосово свиване
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
тлв.bandwidth compressionкопмпресиране на честотни ленти
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
ел.cable compression glandщуцер
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.cold compressionформуване под налягане на студено
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
compressionкомпресионен
авто.compressionсгъстителен
тех.compressionкомпримиране
тех.compressionнагнетателен
тех.compressionпритискателен
политех.compressionуплътнение, сбиване, пресоване, сгъстяване, компресия
compressionсбитост, стегнатост (на стил и пр.)
compressionсвиване, сгъстяване, натиск, тех. компресия
софт.compressionкомпресиране
политех.compression apparatusкомпенсационна уредба
мех.compression areaзона на натиск при огъване
политех.compression chamberкомпресионна камера
политех.compression chordнатиснат пояс на ферма
политех.compression coefficientкоефициент на свиване
политех.compression curveкрива на сгъстяването
мин.compression damageразрушване под въздействие на скалния натиск
политех.compression deformationдеформация при натиск
политех.compression diagonalнатиснат диагонален прът
политех.compression failureразрушаване при натиск
политех.compression fibreнатиснато влакно
политех.compression flangeнатиснат пояс
политех.compression flowтечение под действие на налягане
политех.compression formingогъване чрез притискане към блок
политех.compression fractureразрушаване при натиск
политех.compression glandкабелен вход с еластично уплътнение
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.compression ignition engineдизелов двигател
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
политех.compression linkнатоварен елемент
политех.compression loadнатоварване при натиск
политех.compression memberелемент, работещ на натиск
политех.compression mouldформа за директно пресоване
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
политех.compression plateнатискова плоча
политех.compression pressureнатисково налягане
политех.compression pumpкомпресор
политех.compression pumpнагнетателна помпа
политех.compression ratioстепен на на сгъстяване
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compression reinforcementподложка на натиск
политех.compression reinforcementарматура
политех.compression release valveдекомпресионен клапан
политех.compression ribусилено ребро
политех.compression ringуплътнителен бутален пръстен
политех.compression riveterпневматична нитовъчна машина
политех.compression rollerуплътнителен каландров валяк
политех.compression sectionзона на налягане
мех.compression setостатъчна деформация при натиск
политех.compression shockскок на уплътнение
политех.compression shockударна вълна
политех.compression spaceкомпресионна камера
политех.compression springпритискаща пружина
политех.compression springпружина, работеща на натиск
мет.compression strengthякост на натиск
политех.compression stressнапрежение при натиск
двиг.compression strokeход на сгъстяване
политех.compression strutелемент, подложен на натиск
политех.compression testизпитване на натиск
политех.compression testing machineмашина за изпитване на натиск
политех.compression volumeобем на компресирано ространство
политех.compression-grease cupгресьорка
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
изч.data compressionсгъстяване на информация
политех.degree of compressionстепен на компресия
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.eccentric compressionексцентричен натиск
политех.elasticity of compressionеластичност при натиск
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.fluid compression processпресоване в течно състояние
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.force of compressionсила на натиск
политех.gas-compression pumpгазов компресор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.high-compression engineдвигател с висока степен на сгъстяване
политех.impact compression testударно изпитване на натиск
intensity of compressionстепен на сгъстяване
политех.isothermal compressionизотермично сгъстяване
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.low-compressionс малка степен на сгъстяваме
политех.low-compression engineдвигател с ниска степен на сгъстяване
политех.member in compressionелемент, работещ на натиск
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
елн.overly compressionсвръхкомпресия
мин.pack compressionслягане на запълнение
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.pulse compressionсвиване на импулс
политех.ratio of compressionстепен на на сгъстяване
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.resistance to axial compressionсъпротивление на осов натиск
политех.resistance to compressionсъпротивление на натиск
тех.self-compressionсамокомпресия
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shaped by compressionформован под налягане
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
политех.stage compressionмногостъпално сгъстяване
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.two-stage compressionдвустъпално сгъстяване
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
тех.video compressionвидеокомпресия
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
тлв.white compressionсвиване на бялото
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук