artificial capacitor

  • Обща политехника
  • изкуствен кондензатор
150 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
мед.artificialизкуствен
политех.artificial ageingизкуствено стареене
политех.artificial agingизкуствено стареене
политех.artificial antennaизкуствена антена
политех.artificial asphaltизкуствен асфалт
политех.artificial atmosphereкондициониран въздух
политех.artificial birefringenceизкуствено двойно лъчепречупване
политех.artificial camphorборнилхлорид
политех.artificial cavingпринудително обрушване
политех.artificial channelизкуствено корито на река
политех.artificial channelдеривация
политех.artificial cinnabarмеркурисулфид
политех.artificial climateизкуствен климат
политех.artificial cottonцелулозен памук
политех.artificial cottonлигнин
политех.artificial crystalанизотропен кристал
политех.artificial daylightизкуствена дневна светлина
политех.artificial disintegrationизкуствено разпадане
политех.artificial draughtизкуствена тяга
политех.artificial earизкуствено ухо
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.artificial goldстанисулфид
политех.artificial gumдекстрин
политех.artificial horizonизкуствен хоризонт
политех.artificial hornизкуствен рог
политех.artificial hornгалалит
биол.artificial inseminationизкуствено осеменяване, изкуствена инсеминация
биол.artificial inseminationизкуствено осеменяване
биол.artificial inseminationизкуствена инсеминация
политех.artificial intelligenceизкуствен интелект
политех.artificial lakeводохранилище
политех.artificial languageизкуствен език
кож.artificial leatherизкуствена кожа
политех.artificial lightизкуствена светлина
политех.artificial lightingизкуствено осветление
ел.artificial loadизкуствен товар
политех.artificial mesonмезон, получен по изкуствен начин
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.artificial precipitationизкуствен дъжд
политех.artificial radioactivityизкуствен радиоактивност
мед.artificial respirationобдишване
политех.artificial rettingотопяване в топла вода
ак.artificial reverberationизкуствена реверберация
политех.artificial rubberизкуствен каучук
политех.artificial satelliteизкуствен спътник
политех.artificial seasoningизкуствено изсушаване
политех.artificial silkизкуствена коприна
политех.artificial supportизкуствено поддържане
политех.artificial transmutationизкуствено превръщане
изч.artificial variableизкуствена променлива
политех.artificial ventilationизкуствена вентилация
политех.artificial woolизкуствена вълна
политех.artificial woolщапелно влакно, целволе
политех.artificial yearкалендарна година
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continental artificial climateконтинентален климат
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
тлг.duplex artificialдуплексна изкуствена линия
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук