reservoir capacitor

  • Радиолокация
  • натрупващ кондензатор
  • Обща политехника
  • заряден кондензатор
130 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.auxiliary reservoirзапасен резервоар
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.balancing reservoirизравнителен резервоар
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compensating reservoirизравнителен резервоар
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.condensate reservoirкондензов резервоар
политех.conservation reservoirводохранилище
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.daily reservoirводохранилище с денонощна регулировка
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.distribution reservoirразпределителен резервоар
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.equalizing reservoirизравнителен резервоар
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.flood control reservoirводохранилище за регулиране на високи води
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.head reservoirнапорен резервоар
политех.heat reservoirтоплинен резервоар
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.multipurpose reservoirводохранилище с комплексно предназначение
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.oil reservoirрезервоар за масло
политех.oil reservoirмаслоутаител
геол.oil-reservoir rockскала, колектор на нефт
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.pressure reservoirнапорен резервоар
политех.pumped reservoirводохранилище с помпено захранване
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
политех.regulating reservoirрегулиращо водохранилище
reservoirрезервоар, басейн, водохранилище
reservoirрезервоарен
reservoirизточник, запас (of)
геол.reservoirколектор на нефт
политех.reservoirнаходище, порести скали
геол.reservoir bedпласт колектори
политех.reservoir drawdownспадане на водното ниво във водохранилище
политех.reservoir drawdownизпразване на водохранилище
хидр.reservoir evaporation controlборба с изпарението на вода от повърхността на водохранилища
политех.reservoir lossзагуби на вода-от водохранилище
политех.reservoir sedimentationутайник
политех.reservoir sedimentationзатлачване на водохранилище
политех.reservoir storageполезен обем на водохранилище
политех.reservoir yieldдебит на водохранилище
мет.sand reservoirрезервоар за смес
политех.seasonal reservoirводохранилище със сезонно регулиране
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
политех.storage reservoirводохранилище
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
water reservoirводосъхранител
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук