telephone capacitor

  • Обща политехника
  • телефонен кондензатор
143 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
политех.call-back telephone setтелефонен апарат с бутон за справки
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.central-battery telephoneтелефон в система с централна батерия
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.coin-box telephoneмонетен телефонен автомат
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
тлф.crossbar-telephone centreавтоматичен съобщителен възел
политех.desk telephoneнастолен телефон
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.dial telephoneтелефон с избирателна шайба
политех.dial telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.extension telephoneдопълнителен телефонен апарат
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
политех.local-battery telephone setтелефонен апарат с местна батерия
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.public telephone stationобществен телефонен пост
политех.public telephone stationтелефонна кабина
политех.push-button telephoneтелефон с бутони
политех.radio-telephone transmitting setрадиотелефонен предавател
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
политех.sidetone telephone setтелефонен апарат с чуваемост на собствения глас в телефон
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
тлф.Skype telephoneскайпфон
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.soundproof telephone cabinetшумоизолирана телефонна кабина
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
telephoneтелефон
политех.telephoneтелефонирам
политех.telephone amplifierтелефонен усилвател
политех.telephone channelтелефонен канал
политех.telephone circuitтелефонна верига
политех.telephone circuitтелефонна линия
политех.telephone communicationтелефонна връзка
политех.telephone connectionтелефонна връзка
политех.telephone connexionтелефонна връзка
политех.telephone exchangeтелефонна централа
политех.telephone frequencyтелефонна честота
политех.telephone jackтелефонно гнездо
политех.telephone lineтелефонна линия
политех.telephone messageтелефонограма
политех.telephone meterтелефонен брояч
политех.telephone networkтелефонна мрежа
политех.telephone operatorтелефонист
политех.telephone receiverтелефонен капсул
политех.telephone relayтелефонно реле
политех.telephone repeaterтелефонен транслатор
политех.telephone setтелефонен апарат
политех.telephone stationтелефонна станция
политех.telephone subscriberтелефонен абонат
политех.telephone switchboardтелефонен комутатор
политех.telephone systemтелефонна система
политех.telephone trafficтелефонен трафик
политех.telephone transformerтелефонен трансформатор
политех.telephone transmitterтелефонна капсула
политех.telephone-exchange area cableкабел за телефонни мрежи
политех.thermal telephoneтермичен телефон
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.video telephoneвидеотелефон
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.wall telephoneстенен телефон
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук