vane capacitor

  • Радиотехника
  • променлив кондензатор с криловидни пластини
137 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.adjustable guide vaneподвижна направляваща лопатка
политех.agitating vaneлопатка на бъркачка
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.air vaneлопатка на вентилатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.backward-curved vaneогъната назад лопатка
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.curved vaneогъната лопатка
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.diffusor vaneдифузорна лопатка
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
мин.drill-motor rotor vaneлопатка на ротор на турбопробивач
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.forward-swept vaneогъната напред лопатка
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.guide vaneнаправляваща лопатка
политех.guide vaneлопатка от направляващ апарат
политех.impeller vaneлопатка на работно колело
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
ел.magnetic-vane ammeterамперметър с дбе отблъскващи се железни листчета
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.rotary-vane feederпитател с дозаторни клетки
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
ен.single-vaneеднолопатков
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
политех.stationary vaneнеподвижна лопатка
политех.stator vaneнеподвижна лопатка
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.turning vaneвъртяща се лопатка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
vaneвизьор (на нивелир)
vaneветропоказател
vaneкрило на вятърна мелница, перка (на вентилатор, турбина), широката част (на перка, витло)
тех.vaneлопатков
геод.vaneвизьор
политех.vaneперка, крило
политех.vaneлопатъчен
политех.vaneкрилчат
политех.vaneлопатка
воен.vaneстабилизатор
политех.vane anemometerперчат анемометър
политех.vane attenuatorотслабител във вид на флагче
геол.vane borerтурбосонда
политех.vane cylinderцилиндричен стабилизатор
политех.vane pumpкрилчата помпа
политех.vane ringвенец на направляващите лопатки
мет.vane wheelдробометен апарат, дробометно колело
мет.vane wheelдробометен апарат
мет.vane wheelдробометно колело
политех.vane wheelработно колело с лопатки
политех.vane-type compressorротационен лопатъчен компресор
политех.vane-type pumpкрилчата помпа
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
метео.weather vaneфлюгер
метео.wind vaneфлюгер
политех.wind vaneветропоказател
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук