duct capacitor

  • Обща политехника
  • проходен кондензатор
147 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
тех.air ductвъздуховоден
тех.air ductвъздухопроводен
тех.air ductвъздухопровод
тех.air ductвъздуховод
политех.air-pressure ductнагнетателен въздушен канал
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.atmospheric ductатмосферен вълновод
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
мед.bile ductжлъчен канал
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
ел.bus ductшинопровод
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.cable ductкабелен канал
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.closed water ductзакрит водопровод
анат.common bile ductдуктус холедохус
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
тех.delivery ductпродуктопровод
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge ductнагнетателен канал
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.drainage ductдренажна тръба
политех.drainage ductдренажен извод
политех.dry capacitorсух кондензатор
рад.ductвъздушен слой, образуващ вълновод в атмосферата
бот.ductтрахея
ductканал, проток, тръба (и анат.)
ел.duct bankкабелна канализация
политех.duct connectionсъединителен тръбопровод
политех.duct connexionсъединителен тръбопровод
политех.duct keelтунелен кил
политех.duct lossзагуба в канал
политех.duct routeмногоизходна канализация
политех.duct runкабелен канал
политех.duct sealingуплътняване входа на канал
политех.duct systemтръбопроводна система
рад.duct thicknessширочина на тропосферен вълновод
рад.duct widthширочина на тропосферен вълновод
политех.duct-edge shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.earthenware ductкерамичен водопровод
политех.electrical ductкабелопровод
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.exhaust ductизпускателен канал
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
тех.flue-gas ductгазоход
политех.foil capacitorлистов кондензатор
мед.gall ductжлъчен канал
тех.gas ductгазоход
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.high-pressure duct systemтръбопровод за високо налягане
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-duct conduitмногоканален блок
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
тех.oil ductмаслопровод
политех.oil ductмаслен канал
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.pipe ductканал за тръбопровод
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.radio ductрадиоканал
рад.radio ductрадиоканален
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.ring ductпръстеновиден тръбопровод
политех.scavenging ductканал за продухване
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.single ductединичен канал
политех.single-duct conduitедноканален блок
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.smoke ductдимоход
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.suction ductсмукателен канал
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
политех.vacuum ductвакуумен тръбопровод
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.varying croos-section ductканал с променливо сечение
политех.vent ductвентилационен канал
политех.ventilating ductвентилационен канал
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук