sliding capacitor

  • Обща политехника
  • кондензатор с приближаващи се пластини
172 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.close-sliding fitсвободноплъзгаща сглобка с малка хлабина
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.frequency slidingизместване на честотата
политех.friction of slidingтриене при плъзгане
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
slidingхлъзгателен
политех.slidingплъзгащ
политех.slidingподвижен
политех.slidingплъзгане
политех.slidingсвличане, смъкване
политех.sliding barшина на плъзгащ контакт
политех.sliding barнаправляващ прът
политех.sliding baseнаправляващи релси
политех.sliding bearingплъзгащ лагер
политех.sliding bearingплъзгаща опора
политех.sliding bladeполирг
политех.sliding bladeкегелна планка
политех.sliding blockплъзгач, кръстоглав
политех.sliding blockкулисен камък
политех.sliding callipersобикновен шублер
ел.sliding contactплъзгащ се контакт
политех.sliding contactплъзгач, триещ се контакт
политех.sliding couplingподвижен зъбен съединител
политех.sliding damperшибър
политех.sliding dookплъзгаща се врата
политех.sliding electrodeподвижен електрод
политех.sliding expansion jointсалников тръбен компесатор
политех.sliding feedнадлъжно подаване
политех.sliding fitсвободноплъзгаща сглобка
политех.sliding fitсглобка за движение
политех.sliding fractureразрушаване при хлъзгане
политех.sliding frictionтриене при плъзгане
политех.sliding gearпридвижно зъбно колело
политех.sliding gearboxпредавателна кутия с придвижни зъбни колела
политех.sliding grateмеханична скара
политех.sliding headшейна на подвижна вретенна глава
политех.sliding headподвижна вретенна глава
политех.sliding headstockподвижно предно седло
политех.sliding jackлокомотивен крик
политех.sliding jackкрик върху релси
политех.sliding jawподвижна челюст
политех.sliding jawподбижно рамо на измервателен уред
политех.sliding jointподвижно съединение, допускащо преплъзване
политех.sliding motionплъзгане
политех.sliding motionдвижение, съпроводено с триене
политех.sliding nutходова гайка
политех.sliding of railsсвличане на релси
политех.sliding pairпостъпателна двойка
политех.sliding pinionпридвижно малко зъбно колело
политех.sliding regimeплъзгащ се режим
политех.sliding resistanceсъпротивление при плъзгане
политех.sliding resistorреостат с подвижен контакт
политех.sliding ringзадържащ пръстен
политех.sliding ringпридвижен пръстен
политех.sliding rodразтваряща се лата
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
политех.sliding ruleсметачна линия
политех.sliding sashплъзгащ се прозорец
политех.sliding sashрамка за плъзгащ се прозорец
политех.sliding scaleподвижен мащаб
политех.sliding scaleподвижна скала, плъзгач на логаритмична линия
политех.sliding selector shaftлост за превключване на предавки
политех.sliding shutterрегистър
политех.sliding shutterшибър
политех.sliding shutteringпълзящ кофраж
политех.sliding speedскорост на плъзгане
политех.sliding surfaceповърхнина на плъзгане
политех.sliding surfaceработна повърхност на направлаващи
политех.sliding tongsковашки клещи с предпазна гривна на дръжките
политех.sliding trackповърхност на плъзгане
политех.sliding trapшибър
политех.sliding traverseнапречно преместване от ходов бал
политех.sliding windowплъзгащ се прозорец
ел.sliding-contact keyключ-плъзгач за мостова схема
политех.sliding-gear driveскоростна кутия с плъзгащи зъбни колела
политех.sliding-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
политех.sliding-type gearing measurementпредавателна кутия с придвижни зъбни колела
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorтример
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук