balancing capacitor

  • Радиотехника
  • изравнителен кондензатор
145 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.assembly-line balancingосигуряване ритмична работа на монтажна линия
политех.automatic balancingавтоматично уравновесяване
тех.balancingналадка
тех.balancingбалансировка
тех.balancingбалансировъчен
ел.balancingсиметриране
политех.balancing accuracyточност на балансиране
политех.balancing actionуравновесяващо действие
политех.balancing armбалансир
ел.balancing automaticallyсиметриране
политех.balancing automaticallyбалансиране
политех.balancing batteryизравняваща батерия
политех.balancing bridge networkсамоуправляваща се мостова схема
политех.balancing coilделител на напрежение
balancing deviceсиметрирам
рад.balancing deviceсиметриращо устройство
политех.balancing deviceприспособление за уравновесяване
политех.balancing fluxизравнителен поток
политех.balancing forceуравновесяваща сила
политех.balancing holeуравновесяващ отвор
политех.balancing illuminationравномерно осветление
политех.balancing leverизравнителен лост
тех.balancing loadуравновесяващо натоварване
политех.balancing machineмашина за балансиране
политех.balancing networkсиметриращ четириполюсник
политех.balancing networkбалансова схема
ел.balancing of circuitизравняване характеристиките на линия
политех.balancing potentiometerизравняващ пртенциометър
политех.balancing reservoirизравнителен резервоар
политех.balancing resistanceизравняващо съпротивление
политех.balancing springбалансираща пружина
политех.balancing standстенд за балансиране
политех.balancing transformerкомпенсационен трансформатор
balancing unitсиметрирам
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.combination balancing-and-drilling machineмашина за уравновесяване на детайли чрез пробиване на отвори
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.dynamic balancingдинамично балансиране
политех.dynamic-balancing machineмашина за динамично балансиране
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.impedance-balancing blockблок за балансиране на импеданси
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
рад.noise-balancing circuitсхема за потискане на шумове
политех.noise-balancing circuitпротивосмутителна система
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.propeller-balancing standстенд за балансиране на витла
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.self-balancingсамоуравновесяващ се
политех.self-balancingавтоматично компенсиращ се
политех.self-balancingсамоуравновесяване
политех.self-balancingавтоматично компенсиране
изм.self-balancing bridgeсамоуравновесяващ се мост
политех.self-balancing manometerпръстеновиден манометър
политех.self-balancing potentiometerавтоматичен потенциометър
политех.self-balancing systemсамоуравновесяваща се система
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
политех.static balancingстатично балансиране
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.work balancingосигуряване ритмична работа
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук