grid-blocking capacitor

  • Радиотехника
  • решетъчен кондензатор
199 допълнителни резултата:
елн.accelerating gridускоряваща решетка
политех.accumulator gridрешетка на акумулаторна плоча
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
мед.adrenergic blocking agentsадренолитици
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.air gridвентилационна решетка
политех.aligned-grid valveелектронна лампа с подредени решетки
мед.Amsler gridтест на Амслер
мед.Amsler grid testтест на Амслер
политех.anode gridанодна решетка
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.auxiliary gridвтора решетка
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.barrier gridбариерна решетка
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
blockingзаклинване
blockingпрепречване, спиране
елн.blockingблокировка, спиране
полигр.blockingпреговане
тех.blockingзадиране
мин.blockingизземване на стълбове
blockingполиспаст
политех.blockingблокиране
политех.blockingблокировка, запушване
политех.blockingблокиращ
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.blocking deviceблокиращо устройство
политех.blocking effectблокиращ ефект
политех.blocking elementблокиращ орган
изч.blocking factorкоефициент на блокуване
рад.blocking filterподтискащ филтър
политех.blocking generatorблокинг-генератор
политех.blocking groupблокираща група
политех.blocking layerпреграден слой
политех.blocking leverблокиращ лост
политех.blocking mechanismблокиращ механизъм
ядр.blocking mediumзащитна среда
политех.blocking nutконтрагайка
политех.blocking orderблокираща команда
политех.blocking pawlблокиращ палец
политех.blocking relayблокиращо реле
политех.blocking-layer cellвентилен фотоелемент
политех.blocking-layer photocellфотоелемент с преграждащ слой
политех.blocking-layer photocellвентилен фотоелемент
политех.blocking-off patentблокиращ патент
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.buncher gridрешетка на вариатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.cage gridклетъчна решетка
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.catcher gridрешетка на уловител
политех.cathode gridкатодна решетка
политех.cavity gridрешетка на резонатор
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.collector gridколекторна решетка
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.control gridуправляваща решетка
политех.control-grid batteryбатерия за решетъчна поляризация
рад.control-grid resistanceсъпротивление на решетъчна верига
политех.coordinate gridкоординатна мрежа
политех.core gridарматура на леярско сърце
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.damping gridуспокоителна намотка
политех.dc neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.deffusing gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.deionizing gridдейонизираща решетка
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
изч.digit gridразрядна решетка
рад.direct grid currentпостоянна съставка на решетъчен ток
политех.direct-current neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.double-grid valveдвурешетъчна електронна лампа
политех.double-grid valveтетрод
политех.drawing gridчертожна мрежа
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
рад.earthed gridзащитна решетка
политех.earthed gridзаземена решетка
мет.eccentric knock-out gridексцентрикова избивна решетка
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fine-mesh gridрешетка с фина структура
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.flat-grid strain gaugeтензометър с плоска зигзагообразна намотка
политех.floating gridплаваща решетка
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.free gridрешетка, която не е свързана с катода
политех.grade gridградусна мрежа
мет.gridрешетка
опт.gridрастер
политех.gridмрежа
стр.gridскара
стр.gridростверк
политех.grid antennaмрежеста антена
рад.grid batteryрешетъчна батерия
геод.grid bearingдирекционен лагер
рад.grid biasрешетъчно преднапрежение
политех.grid biasрешетъчна поляривация, решетъчна батерия
рад.grid blockingрешетъчно запушване
политех.grid capрешетъчна качулка
политех.grid capрешетъчен извод
политех.grid capacitanceрешетъчен капацитет
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid circuitрешетъчна верига
политех.grid clipпружинен контакт за свързване към решетъчен извод
политех.grid conductanceпроводимост на решетка
политех.grid conductorрешетъчен цилиндър
елн.grid connectionрешетъчен извод
елн.grid connexionрешетъчен извод
политех.grid controlрешетъчно управление
политех.grid correctionрешетъчна корекция
рад.grid currentрешетъчен ток
политех.grid cut-off voltageзапушващ потенциал на решетка
политех.grid detectionрешетъчно детектиране
политех.grid detectorрешетъчен детектор
политех.grid electrodeрешетъчен електрод
политех.grid humфон от променлив ток в решетъчна верига
политех.grid keyingрешетъчна манипулация
рад.grid leakрешетъчна утечка
политех.grid lengthразстояние по координатна мрежа
рад.grid limitingрешетъчно ограничение
политех.grid lineлиния на координатна мрежа
политех.grid methodметод за извършване на топографски измервания чрез мрежа
политех.grid modulationрешетъчна модулация
политех.grid originначало на координатна система
ел.grid pinрешетъчен извод
политех.grid rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid resistanceрешетъчно съпротивление
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.grid squareквадрат на координатна мрежа
елн.grid stopperрешетъчно съпротивление за потискане на паразитни трептения
политех.grid structureрешетъчна структура
политех.grid surveyтопографски снимки с помщта на мрежа
рад.grid swingнапрежение на решетката
стр.grid systemрешетъчна система
политех.grid towerкула с хордов пълнеж
елн.grid transparencyрешетъчна проницаемост
рад.grid voltageнапрежение на решетката
елн.grid windingрешетъчна бобина
политех.grid zoneкоординатна зона
политех.grid-cathode capacitanceкапацитет решетка-анод
политех.grid-controlled rectifierизправител с решетъчно управление
политех.grid-controlled tubeелектронна лампа с управляваща решетка
политех.grid-current characteristicрешетъчна характеристика
рад.grid-drip meterгрид-гриб
политех.grid-drip meterабсорбционен вълномер
политех.grid-filament capacitanceкапацитет решетка-отоплител
политех.grid-leak biasпреднапрежение от решетъчни токове
политех.grid-leak rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid-likeрешетъчен
политех.grid-like structureрешетъчна структура
политех.grid-winding machineмашина за навиване на решетки
рад.grounded gridзащитна решетка
политех.grounded-grid amplifierусилвателно стъпало с обща решетка
политех.grounded-grid triodeтриод със заземена решетка
политех.guard gridзащитна решетка
политех.helical gridспирална решетка
политех.indicator gridрешетка на електронносветлинен индикатор
политех.inner gridуправляваща решетка
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.intensity gridмодулна решетка
мет.knock-out gridизбивна решетка
леяр.knock-out gridскара за избиване на отливки
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.map gridкартографска мрежа
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
добави значение или превод тук