capacitor microphone

  • Обща политехника
  • електростатичен микрофон
134 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.astatic microphoneненасочен микрофон
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.band microphoneлентов микрофон
политех.bidirectional microphoneдвустранно насочен микрофон
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.breast microphoneнагръден микрофон
политех.breast-plate microphoneнагръден микрофон
политех.breather of microphoneпериодични измения в съпротивлението на въгленов микрофон
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
ак.burning of microphoneспичане на микрофон
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibrated microphoneградуиран микрофон
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.carbon microphoneвъгленов микрофон
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.condenser microphoneелектростатичен микрофон
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.crystal microphoneкристален микрофон
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.directional microphoneнасочен микрофон
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrodynamic microphoneелектродинамичен микрофон
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electromagnetic microphoneелектромагнитен микрофон
политех.electrostatic microphoneелектростатичен микрофон
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.lapel microphoneмикрофон за ревер
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.line microphoneлинейна група от микрофони
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
microphoneмикрофон
политех.microphone amplifierмикрофонен усилвател
тлф.microphone batteryмикрофонна батерия
политех.microphone circuitмикрофонна верига
политех.microphone diaphragmмикрофонна мембрана
ел.microphone hummerмикрофонен зумер
политех.microphone insertмикрофонен капсул
политех.microphone probeмикрофонна сонда
политех.microphone relayмикрофонно реле
политех.microphone transformerмикрофонен трансформатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.midget microphoneминиатюрен микрофон
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.non-directional microphoneненасочен микрофон
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.piezoelectric microphoneпиезоелектричен микрофон
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.probe microphoneмикрофон-сонда
политех.push-pull microphoneдвутактов микрофон
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.ribbon microphoneлентов микрофон
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.throat microphoneларингофон
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.ultradirectional microphoneсвръхнасочен микрофон
политех.underwater microphoneхидрофон
политех.unidirectional microphoneеднопосочен микрофон
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.wave microphoneвълноводен микрофон
политех.wave-type microphoneвълноводен микрофон
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук