straight-line capacitor

  • Радиотехника
  • линеен кондензатор
200 допълнителни резултата:
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.acoustic lineакустична линия
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
изч.active lineактивна линия
тлв.active lineактивен ред
политех.addendum lineвъншна окръжност
физ.adiabatic lineадиабата
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.admission lineподаващ тръбопровод
двиг.admission lineкрива на пълнене
политех.aerial lineвъздушна линия
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
ав.air lineавиолиния
тех.air lineвъздуховод
тех.air lineвъздухопровод
тех.air lineвъздуховоден
тех.air lineвъздухопроводен
политех.air lineвъздушна линия
политех.air-line distanceразстояние по въздушна линия
политех.alternate-line scanningразвивка с променлив брой редове
ел.anchoring of trilley lineанкериране на контактна линия
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna transmission lineантенен фидер
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
астр.apse lineапсидна линия
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.assembly lineмонтажна линия
политех.assembly-line balancingосигуряване ритмична работа на монтажна линия
тлф.associated lineлиния за общо ползуване
политех.attenuation lineзатихвателна линия
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.axial lineосова линия
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.balarrced lineсиметрична линия
политех.balarrced lineуравновесена линия
политех.base lineосновна линия
мин.bearing lineлиния на простираме
политех.belief lineдоверително ниво
политех.bending lineлиния на сгъване
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.blowing-line bratticeнадлъжна вентилационна преграда
политех.branch lineразклонение, отклонение
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.broken lineпунктирана линия
политех.broken-line graphграфика във вид на начупена линия
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.building lineстроителна линия
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
by the lineпоредово
cable lineкабелна линия
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
политех.camber lineсредна линия на профила
ел.capacitorкондензатор
ел.capacitorкондензаторен
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.casting lineследа от спойка
мат.catenary lineверижна линия
политех.centre lineосова линия
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.check lineконтролна линия
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
танц.chorus lineкордебалет
политех.city lineграница на град
политех.coast lineбрегова линия
ел.coaxial transmission lineкоаксиален фидер
двиг.combustion lineкрива на горене
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
тех.condensate lineкондензатопровод
тех.condensate lineкондензопровод
политех.connecting lineсъединителна линия
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-temperature lineизотерма
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
изч.continuation lineред за продължение
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
contour lineизолиния
геод.contour lineхоризонтала
политех.contour lineконтурна линия
карт.contour lineизохипса
геод.contour line elevationнадморска височина на хо-
политех.control lineлиния за управление
ядр.conversion lineконверсионна линия
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.cosine lineкосинусоида
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
фин.credit lineкредитен лимит
политех.crest lineлиния на водораздел
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-hatching lineлиния от щриховка
политех.cross-line screenрастерна мрежа
политех.crystal line diffractionдифракция от кристал
политех.crystal line laserкристален лазер
политех.curve lineкрива линия
политех.curved lineкрива линия
политех.dash lineпрекъсната линия
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
политех.datum lineбазова линия
политех.dedendum lineвътрешна окръжност
политех.deflection lineлиния на провисване
политех.delay lineзакъснителна линия
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.delay-line memoryпамет със закъснителна линия
политех.delay-line registerдинамичен регистър
политех.delivery lineподаваща тръба
политех.depth lineлиния на еднакви дълбочини, изобата
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.die lineразделителна линия на кокцла
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
изч.digit lineразряден проводник
политех.dimension lineразмерна линия
тлф.direct lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direct line subscriberабонат с основен апарат
тлф.direct-exchange lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direction lineнаправляваща линия
политех.discharge lineпреливен тръбопровод
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.displacement lineлиния на изместване
ел.distributed constant delay lineзакъснителна линия с разпределени параметри
елн.distribution lineелектропровод
политех.distribution trunk lineглавна захранваща линия в разпределителна мрежа
политех.dott lineпунктирана линия
политех.dotted lineпунктирана линия
политех.double lineдвойна линия
тех.double-lineдвупътен
политех.double-line binaryдвойна звезда с разделени спектрални линии
политех.double-line trafficдвижение по двойна жп линия
политех.drain lineотводнителен тръбопровод
политех.drainage lineотводнителен тръбопровод
политех.draw a lineизтеглям линия
ел.drive lineвъзбуждаща шина
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.dual-in-line packageкорпус с подредени в две редици изводи
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.duplicated-level lineдвойно нивелирано разстояние
политех.dye-line copyсветлинно копие
политех.dye-line copyхелиографско копие
политех.earth lineположена на земята линия
политех.earth satellite communication lineрадиорелейна линия посредством изкуствен спътник на земята
ел.earth-return lineлиния с обратен проводник земя
политех.elastic lineеластична линия
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.equation of a straight lineуравнение на права
политех.equipotential lineлиния на ниво
политех.equisignal lineравносигнална линия
политех.error in lineгрешка в направлението
ядр.even-even lineхарактеристика на четночетни ядра
политех.exclusive exchange lineиндивидуална абонатна телефонна линия
двиг.exhaust lineкрива на изпускане
политех.expansion lineкрива на разширение
ел.exponential transmission lineекспоненциален фидер
политех.extension lineлиния за ограничаване на размерна линия извън контура
политех.fall lineподемно въже
геол.fault lineлиния на разсед
политех.feed lineзахранваща линия
политех.feed-line valveвентил на захранващ тръбопровод
рад.feeder lineфидерна линия
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.field lineсилова линия на поле
политех.fine lineтънка линия
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
тех.flexible lineшланг
политех.floating on lineработа на генератор, включен към линия на празен ход
политех.flow lineпоточен
политех.flow lineпоточна технологична линия
политех.flow lineлиния на протичане
политех.flow-line productionпоточно производство
опт.focal lineфокална линия
политех.foil capacitorлистов кондензатор
ядр.forbidden spectral lineзабранена спектрална линия
политех.form lineконтур
мат.fraction lineдробна черта
тлф.free-line signalсигнал за свободна линия
политех.fuel lineтръбопровод за гориво
политех.full lineнепрекъсната линия
тех.gasoline lineпродуктопровод
политех.generating lineобразуваща линия
политех.generator line contactorконтактор на захранващия кабел на генератор
добави значение или превод тук