button capacitor

  • Обща политехника
  • миниатюрен кондензатор
166 допълнителни резултата:
политех.actuated buttonнатиснат бутон
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
barred button quailпрепасков
разг.belly-buttonпъп
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
buttonслагам/зашивам копчета на
buttonкопче
buttonбутон
buttonцветна пъпка, млада, още неразтворена гъба
тех.buttonзаглушка
ел.buttonкнопка
политех.buttonдиск
buttonзакопчавам (се) (за рокля и пр.) (и с up)
ент.buttonлистозавивачка
муз.button accordionбаян
политех.button dieплашка за окончателна обработка
политех.button headsполуобла глава
сп.button liftпаничков ски влек
орн.button quailтрипръстка
шив.button sewerкопчарка
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
текст.button shearsножица за прорязване на илици
политех.button switchбутонен превключвател
политех.button weldingточково електросъпротивително заваряване с подложени дискове
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
шив.button-hole machineиличарка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
тлф.call buttonповиквателен бутон
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.catch buttonбутон за изключване
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.control buttonбутон за управление
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.danger buttonавариен бутон
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
изч.edit-facility buttonбутон за редактиране
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.emergency buttonавариен бутон
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
тех.four-buttonчетирибутонен
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.head-lighted buttonбутон с монтирана в него лампа
политех.key buttonбутон на клавиатурата
политех.latching buttonбутон с ключалка
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
политех.locking buttonбутон с фиксация
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
авт.menu buttonбутон за извеждане на инструкции
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
авт.mode-selected buttonбутон за избиране режима на работа
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
panic buttonпаникбутон
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.play buttonизпълнителен бутон
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.puch-button assemblyбутонно табло
политех.puch-button dialбутонен номероизбирач
политех.pull buttonбутон
политех.pull-button contactбутонен контакт, които се затваря с изтегляне
политех.push buttonбутон
push-buttonбутонен
политех.push-button actuatorбутонен превключвател
ел.push-button contactбутонен контакт, който се затваря с натискане
политех.push-button controlбутонно управление
политех.push-button control systemбутонна система на управление
политех.push-button keyбутон за аретир
политех.push-button stationбутонен пункт
политех.push-button switchбутонен прекъсвач
политех.push-button telephoneтелефон с бутони
политех.push-button tuningклавишна настройка
инф.radio buttonрадиобутон
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
политех.signal buttonсигнален бутон
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
авт.soft buttonбутон с програмируемо функционално предназначение
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.spiring-return buttonбутон с пружинно връщане
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
политех.start buttonпусков бутон
политех.starting buttonпусков бутон
политех.stop buttonбутон за спиране
политех.stop-all buttonавариен бутон
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.touch buttonбезконтактен бутон
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trigger buttonпусков бутон
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
политех.trip buttonбутон за разединяване
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.turn buttonвъртящ се бутон
хард.two-buttonдвубутонен
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук