charging capacitor

  • Обща политехника
  • зареждащ кондензатор
138 допълнителни резултата:
additional chargingдотаксуване
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.battery-charging boosterбустер за зареждане на акумулаторни батерии
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
chargingтаксуване
chargingзареждане
ел.chargingзаряден
политех.charging apparatusтоварно устройство
политех.charging applianceтоварно устройство
политех.charging applianceтоварач
политех.charging circuitзарядна верига
политех.charging circuitзаряден контур
политех.charging craneкран за пълнене
политех.charging currentток на зареждане
политех.charging dookотвор за зареждане
мет.charging doorотвор за подаване на шихтовите материали в шахтата
политех.charging floorплощадка за зареждане
политех.charging holeотвор за пълнене
политех.charging hopperдозаторен подаващ бункер
фин.charging in additionдоначисляване
политех.charging inductanceзарядна индуктивност
политех.charging machineшаржирмашина
ел.charging panelзарядно табло
политех.charging periodпродължителност на пълнене
политех.charging pumpзахранваща помпа
политех.charging pumpнагнетателна помпа
ел.charging rateскорост на зареждане
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.charging rectifierтокоизправител за зареждане
политех.charging setтурбокомпресорна група
политех.charging skipдозаторен бункер
мин.charging stationзарядна камера
двиг.charging strokeход на пълнене
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.charging trayприспособление за зареждане
политех.charging troughулей за зареждане
политех.charging valveзахранващ шибър
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.diode chargingзареждане чрез диод
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ел.float chargingподзаряд
ел.float chargingподзаряден
ел.floating chargingподзаряден
ел.floating chargingподзаряд
политех.foil capacitorлистов кондензатор
мин.graduated hopper chargingнорма за напълване
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
мин.pneumatic charging apparatusпневмоапарат за зареждане
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorтример
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук