reference capacitor

  • Обща политехника
  • еталонен кондензатор
197 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.axe of referenceкоординатни оси
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
тлв.carrier-reference white levelниво на носещата честота, съответствуващо на максимално бяло
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
пат.cited referenceматериал, използуван при експертиза на заявка
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
изч.document reference edgeводеща страна на документ
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.file referenceрегистрационен номер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
мат.frame of referenceкоординатна система
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
referenceкасателство
referenceспоменаване
referenceотпратка, забележка (в книга), указание
referenceразчетен
referenceотношение, връзка
referenceкомпетенция, компетентност, пълномощия
referenceпрепоръка, референция
referenceреферентен
referenceприписване, отдаване, обяснение (на нещо с някаква причина)
referenceотпратка
referenceлице, което препоръчва/дава референции
referenceреференция
referenceсправка (to)
тех.referenceеталон
политех.referenceеталонен, изходен, базов, сравнителен
политех.referenceуказание, препоръка, библиографско заглавие
политех.referenceконтролен
referenceотнасяне (на въпрос-за решение и пр.), справяне
изч.reference addressеталонен адрес
политех.reference aidсправочен апарат
политех.reference amplifierизточник на опорно напрежение
политех.reference bookсправочник
политех.reference cellсравнителна кювета
политех.reference conditionsстандартни параметри
политех.reference dataизходни данни
политех.reference dataсправочни данни
политех.reference data systemсправочно-информационна система
политех.reference diodeстабилизиращ диод
политех.reference directionизходно направление
политех.reference diskконтролен диск
политех.reference distanceразстояние до линиите на координатната мрежа
изч.reference edgeопорен край
политех.reference electrodeсравнителен електрод
геод.reference ellipsoidеталонен елипсоид
политех.reference equivalentеквивалент на затихване
политех.reference fieldеталонен магнитен поток, еталонна възбудителна намотка
политех.reference fieldеталонно поле
мат.reference frameкоординатна система
политех.reference frequencyеталонна честота
политех.reference fuelусловно гориво
политех.reference gasoleneеталонен бензин
политех.reference gasolineеталонен бензин
политех.reference gaugeконтролен калибър
политех.reference generatorеталонен генератор
политех.reference gridкоординатна мрежа
политех.reference instrumentеталонен уред
политех.reference instrumentконтролно-измервателен уред
политех.reference levelизходно ниво
политех.reference libraryсправочна библиотека
политех.reference lineнулева линия или ос
reference listреференц листа
reference listреференц листа
политех.reference markиндекс, начало на отчитане, нула на скала
политех.reference markконтролен белег
политех.reference meridianреферентен меридиан
политех.reference nodeопорна възлова точка
политех.reference numberсправочен номер
политех.reference numberкодово число
политех.reference patentпротивопоставен патент
политех.reference performanceработа при нормален режим
геод.reference pointрепер
политех.reference pointопорна точка
политех.reference pointизходна точка
политех.reference pointконтролна точка
политех.reference positionизходно положение
политех.reference publicationпротивопоставена публикация
политех.reference publicationцитирана публикация
политех.reference pulseеталонен импулс
политех.reference pulseизходен импулс
политех.reference quantityконтролна величина
фин.reference rateиндекс
политех.reference signalеталонен сигнал
политех.reference solutionсравнителен разтвор
политех.reference specimenконтролен образец
геод.reference stakeуказателно колче
политех.reference standardеталон
политех.reference standardобразец, измервателна единица
политех.reference starопорна звезда
политех.reference stateстандартно състояние
политех.reference stockсправочно-информационен фонд
политех.reference substanceвещество-еталон
политех.reference supplyизточник на опорно напрежение
геод.reference surfaceизходно ниво
мат.reference systemкоординатна система
политех.reference tableсправочна таблица
политех.reference temperatureтемпература, посочена в техническите условия
политех.reference timeначален момент на измерване
политех.reference toolsсправочен апарат
политех.reference valueдадена стойност
политех.reference valueдадена величина
политех.reference voltageеталонно напрежение
политех.reference whiteеталонен бял цвят
политех.reference-and-information serviceсправочноинформационна служба
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.triangle of referenceкоординатен триъгълник
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.voltage-reference diodeстабилизиращ диод
политех.voltage-reference diodeсилициев стабилитрон
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
политех.zero-reference pointначална точка
добави значение или превод тук