chemical capacitor

  • Обща политехника
  • електролитен кондензатор
187 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.binary chemical weaponбинарно химично оръжие
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензатор
ел.capacitorкондензаторен
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
chemicalхимикал
chemicalхимически
политех.chemicalхимически ретуш
политех.chemical absorptionхимична абсорбция
политех.chemical adsorptionхимична адсорбция
политех.chemical agentреактив
политех.chemical analysisхимичен анализ
chemical and physicalхимико-физически
политех.chemical attackхимично въздействие
политех.chemical barkingхимично дъбене
политех.chemical bondхимична връзка
политех.chemical bondingобразуване на химична връзка
политех.chemical brickкиселинноустойчива тухла
мор.chemical carrierхимикаловоз
политех.chemical changeхимично изменение
политех.chemical changeхимична реакция
политех.chemical coatingпокритие, създадено по химичен метод
политех.chemical colouringоцветяване чрез химическа обработка
политех.chemical combinationхимическо съединение
политех.chemical combustibleхимическо гориво
политех.chemical compositionхимичен състав
политех.chemical compoundхимично съединение
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
политех.chemical consoleхимическо управление
политех.chemical constitutionхимичен строеж
политех.chemical contaminationхимическо замърсяване
политех.chemical corrosionхимична корозия
политех.chemical decompositionхимическо разлагане
политех.chemical degradationхимическо разпадане
политех.chemical developmentхимическо проявяване
политех.chemical disinfectionхимическа дезинфекция
политех.chemical efficiencyдобив от химическа реакция
политех.chemical elementхимически елемент
политех.chemical energyхимическа енергия
политех.chemical engineeringхимична технология
хим.chemical equationхимично уравнение
политех.chemical equivalentхимичен еквивалент
политех.chemical etchingхимическо разяждане
политех.chemical findingsрезултат от химически анализ
политех.chemical fogвоал от проявяване
политех.chemical formulaхимична формула
политех.chemical glassстъкло за лабораторни съдове
политех.chemical heat treatmentтермохимично обработване
политех.chemical impurityхимичен примес
политех.chemical indicatorхимически индикатор
политех.chemical industryхимическа промишленост
политех.chemical kineticsхимична кинетика
политех.chemical millingхимично фрезоване
политех.chemical mineralizationхимическа минерализация
политех.chemical monitoringхимически мониторинг
политех.chemical physicsфизикохимия
политех.chemical plantхимически завод
политех.chemical polishingхимично полиране
политех.chemical pollutionхимическо замърсяване
политех.chemical potentialхимичен потенциал
политех.chemical powerхимическа енергия
политех.chemical printingлитография
политех.chemical processхимически процес
политех.chemical purificationхимическо пречистване
политех.chemical reactionхимична реакция
политех.chemical rectifierелектролитен токоизправител
политех.chemical resistanceхимична устойчивост
политех.chemical sensibilisationхимично сенсибилизиране
политех.chemical separationхимично отделяне
политех.chemical shiftхимично отместване
ядр.chemical shimхимически компенсатор
политех.chemical sorptionхимична сорбция
политех.chemical stabilizationхимическо укрепване
политех.chemical stonewareкиселиноустойчива каменина
политех.chemical stressнапрежение, предизвикано от химически въздействия
политех.chemical symbolхимически символ
политех.chemical synthesisхимичен синтез
политех.chemical technologyхимична технология
политех.chemical testхимическо изпитване
мед.chemical therapyхимиотерапия
мед.chemical therapyхимиотерапевтичен
политех.chemical transformationхимично превръщане
политех.chemical treatmentхимично обработване
воен.chemical warfare agentбойно отровно вещество
тех.chemical water treatmentхимводоочистка
воен.chemical weaponхимическо оръжие
политех.chemical weldingхимическо заваряване
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
крист.crystal-chemicalкристалохимичен
крист.crystal-chemicalкристалохимически
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electro-chemical grindingелектролитно шлифоване
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.guantum-chemicalквантово-химичен
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
non-chemicalнехимически
тех.of chemical engineeringхимикотехнологичен
тех.of chemical technologyхимикотехнологичен
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
хим.physical and chemicalфизикохимически
науч.physical and chemicalфизикохимичен
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.thermo-chemical refiningподобряване на качествата чрез химико-термично обработване
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук