vacuum capacitor

  • Обща политехника
  • вакуумен кондензатор
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fine vacuumвисоквакуум
политех.first vacuumначален вакуум
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.fore-vacuumфорвакуум
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.high-vacuum guard valveвисоковакуумна електронна лампа
политех.high-vacuum jarвисоковакуумен ексикатор
политех.high-vacuum techniqueвакуумна техника
политех.high-vacuum tubeвисоковакуумна електронна лампа
тех.initial vacuumфорвакуум
политех.initial vacuumизходен вакуум, форвакуум
политех.initial vacuumначален вакуум
авт.intake-manifold vacuumвсмукателна система
политех.intake-manifold vacuumвакуум
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
тех.loss of vacuumразхерметизиране
политех.low vacuumнисъквакуум
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.partial vacuumнепълен вакуум
политех.perfect vacuumабсолютен вакуум
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.rough vacuumнисъквакуум
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
политех.straight vacuum formingнегативно вакуумно формоване
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.ultimate vacuumпределен вакуум
политех.ultrahigh vacuumсвръхвисоквакуум
vacuumпустота, празнота, изолираност
vacuumпразнота
vacuumвакумен
vacuumпразно пространство
vacuumвакуум
vacuumбезвъздушно пространство, вакум
тех.vacuumвакуумметричен
политех.vacuumразреден, безвъздушно пространство
политех.vacuumвакуум подналягане
политех.vacuumвакуумен
разг.vacuumопрахосмучвам
политех.vacuum annealingотаряване във вакуум
ел.vacuum arresterвакуумен разрядник
ел.vacuum arrestorвакуумен разрядник
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.vacuum brakeвакуумна спирачка
пласт.vacuum calibrationвакуумно калибриране
политех.vacuum castingвакуумно леене
тех.vacuum chamberбарокамера
политех.vacuum chamberвакуумна камера
маш.vacuum chip collarвакуумно устройство
политех.vacuum chuckпневматичен патронник
политех.vacuum clampsвакуумни щипки
vacuum cleanerпрахосмукачка
политех.vacuum coatingпокритие, получено чрез изпаряване на стопилка и следваща кондензация на парите
политех.vacuum columnвакуумна колона
тех.vacuum compactionвакуумиране
политех.vacuum concreteвакуумбетон
политех.vacuum condensationвакуумна кондензация
политех.vacuum cookerсъд за изваряване на вакуум
политех.vacuum degassingвакуумно обезгазяване
политех.vacuum diodeвакуумен диод
политех.vacuum distillationвакуумна дестилация
политех.vacuum distillation flaskколба за вакуумна дестилация
тех.vacuum draw-downвакуумиране
политех.vacuum drierвакуумна сушилня
политех.vacuum dryingвакуумно сушене
политех.vacuum ductвакуумен тръбопровод
политех.vacuum evaporatorвакуумен изпарител
политех.vacuum fanвакуумна помпа
политех.vacuum feedвакуумно подаване
политех.vacuum feed hopperвакуумен захранващ бункер
политех.vacuum filterвакуумен филтър
политех.vacuum flaskдюаров съд
политех.vacuum formingвакуумно формоване
мет.vacuum furnaceвакуумна пещ
политех.vacuum gaugeвакуумметър
политех.vacuum impregnationвакуумна импрегнация
политех.vacuum indicatorвакуумметър за груби измервания
политех.vacuum indicatorиндикатор на вакуум
политех.vacuum kettleвакуумен изпарителен апарат
политех.vacuum lampвакуумна лампа
политех.vacuum leakутечка във вакуумна апаратура
политех.vacuum manometerвакуумен манометър
мет.vacuum meltingтопене във вакуум
политех.vacuum meltingвакуумно топене
политех.vacuum metallizationвакуумно метализиране
политех.vacuum metallurgyвакуумна металургия
политех.vacuum platingвакуумно метализиране
vacuum pumpвакумна помпа
тех.vacuum pumpвакуумпомпа
политех.vacuum pumpвакуумна помпа
политех.vacuum recorderсамопишещ вакуумметър
политех.vacuum sealвакуумно уплътнение
политех.vacuum sinteringспичане във вакуум
политех.vacuum spaceкамера с подналягане
политех.vacuum spaceвакуумирано пространство
политех.vacuum switchвакуумен прекъсвач
политех.vacuum systemуредба за вакуумиране
политех.vacuum systemвакуумирана система
политех.vacuum tankвакуумен съд
политех.vacuum tarкатран от суха дестилация под вакуум
политех.vacuum trapвакуумен уловител
тех.vacuum treatmentвакуумиране
vacuum tubeелектронна лампа
политех.vacuum tubeвакуумна тръба
vacuum valveелектронна лампа
политех.vacuum valveвакуумна електронна лампа
политех.vacuum vesselдюаров съд
политех.vacuum-controlledзадействан от вакуум
тех.vacuum-gaugeвакуумметричен
политех.vacuum-operatedзадействан от вакуум
vacuum-sheetвакуум-листов
политех.vacuum-tightвакуумно уплътнен
политех.vacuum-tightхерметичен
политех.vacuum-treated steelвакуумирана стомана
ак.vacuum-tube accelerometerвибротронен акселерометър
политех.vacuum-tube amplifierлампов усилвател
изм.vacuum-tube bridgeмост за определяне параметрите на електронни лампи
политех.vacuum-tube rectifierлампов токоизправител
политех.vacuum-typeвакуумен
добави значение или превод тук