multiple-unit capacitor

  • Обща политехника
  • кондензатор с отводи
200 допълнителни резултата:
политех.absolute unitабсолютна единица
ядр.accelerating unitускоряващ блок
политех.accelerating unitускоряваща клетка
политех.acoustic absorption unitсебин
ядр.activity unitединица за активност
изч.adaptive unitадаптивно устройство
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.adjusting unitустройство за настройка
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.air-conditioning unitклиматичен агрегат
all-unitобщоблочен
among multiple languagesмногоезиков
метр.angstrom unitангстрьом
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.arbitrary unitпроизволна единица
изч.arithmetic unitаритметично устройство
изч.arithmetical unitаритметично устройство
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.assembly unitмонтажен блок
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.astronomical unitастрономична единица за разстояние
политех.atomic unitатомна единица
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
balancing unitсиметрирам
политех.base unitблоков монтажен възел
изч.binary unitединица в двоична система
политех.binary unitбит
ядр.blanket unitклетка от зоната за възпроизводство
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.british thermal unitбританска единица за топлина
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.building unitстроителен елемент
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
изч.card unitперфокартно устройство
политех.cast unitмонолитно лят детайл
политех.catalyst unitкаталитичен реактор
политех.catalyst unitконтактен апарат
изч.central processing unitцентрален процесор
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.chain-reactor unitядрен реактор
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
хим.chlorination unitхлоратор
политех.clamping unitзатягащо устройство
политех.code unitкодов елемент
политех.coefficient of multiple correlationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple determinationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple inductanceкоефициент на взаимоиндукция
изч.coefficient unitблок за задаване на коефициентите
биол.colony-forming unitобразуващи колонии единици
политех.common multipleобщо кратно
common unitобщоблочен
политех.complex unitкомплексно число с модул единица
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.concrete masonry unitбетонен блок
политех.condensing unitкондензационна уредба
политех.condensing unitкондензатор
политех.constant-speed unitтахостат
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.control unitустройство за управление
политех.control unitрегулиращо устройство
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.cost unitединица себестойност
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
физ.Curie unitкюри
изч.data handling unitустройство за подготовка на данни
ядр.decontamination unitапарат за очистване
мат.defective unitдефектен елемент
политех.derived unitпроизводна единица
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.differential gear unitдиференциален механизъм
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.display unitвизуално индикаторно устройство
изч.division unitблок за делене
политех.double-acting power unitизпълнителен механизъм с двойно действие
стр.double-glazing unitстъклопакет
стр.double-pane unitстъклопакет
политех.double-unit alternatorсдвоен генератор за променлив ток
политех.drilling unitпробивна глава
политех.drive unitдвигателен агрегат
политех.drive unitзадвижване
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.drying unitсушилна уредба
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
тех.electric suction unitелектроаспиратор
тех.electrolysis unitелектролизер
тех.electrolysis unitелектролизьор
ел.-хим.electrolysis unitелектролизерен
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.elongation per unit lengthотносително удължение
политех.energy dose unitенергетична единица
ен.energy unitенергоблок
политех.engineering unitмашина
политех.entropy unitединица за измерване на етропия
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.estimation unitблок за оценка
фин.European Currency Unitекю
политех.even multipleчетно кратно
политех.exhaust unitизпускателно устройство
ел.expansion unitразширител
политех.external unitвъншно устройство
политех.factory unitпроизводствена единица
политех.factory unitцех
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feed unitподавателна кутия
политех.feed unitподаващ механизъм
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
фин.first level spending unitпървостепенен разпоредител с бюджетни средства
тлг.five-unit codeпетзначен код
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.floating power unitастатичен изпълнителен механизъм
политех.flow-control unitрегулатор за разход
политех.foil capacitorлистов кондензатор
тлв.frame scanning unitблок за развивка по кадри
политех.free-standing unitавтономно устройство
политех.free-wheel unitсъединител за свободен ход
политех.free-wheeling unitсъединител за свободен ход
ядр.fuel unitтоплоотделящ елемент
политех.fuel-control unitрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel-metering unitустройство за дозиране на гориво
политех.full multipleсекциониране при ръчни телефонни централи
изч.functional unitфункционално устройство
политех.functional unitфункционален елемент
политех.fundamental unitосновна измервателна единица
политех.fundamental unitединица за основна величина
политех.furnace unitогнище
политех.furnace unitпещен агрегат
политех.gas-producer unitгазгенераторна уредба
политех.gas-turbine unitгазотурбинна уредба
политех.gear-reduction unitредуктор със зъбна предавка
политех.gear-reductor unitредуктор със зъбна предавка
политех.geared unitагрегат с редуктор
тех.generating unitхидроагрегат
политех.generating unitблок котел-турбина-генератор
политех.generating unitтурбогенератор
политех.generator unitгенераторна уредба
тлф.graded multipleстъпално мултиплиране
политех.graphical unitмащаб
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.group with multiple operatorsмултиоператорна група
политех.heat unitтоплинна единица
политех.heating unitотоплително устройство
политех.heating unitкалорифер
политех.hoisting unitповдигателно устройство
политех.horizontal scanning unitблок за разбивка по редове
hydraulic unitхидравличен агрегат
hydraulic unitхидравлично задвивжване
тех.hydropower unitхидроагрегат
тех.hydroturbine unitхидроагрегат
политех.indexing unitиндексиращ едночлен
изч.information unitединица за количество информация
пласт.injection unitщприцоващ агрегат
пласт.injection unitшприцоващ агрегат
input unitвходен блок
изч.input unitвходно устройство
изч.instruction control unitблок за управление на инструкция
стр.insulated glazing unitстъклопакет
политех.integral multipleцяло кратно
тлв.intermediate multipleраздвоено изображение
политех.irradiation unitапаратура за облъчване
политех.j multiple copyкопие
политех.j multiple copyекземпляр от многократно размножаване
политех.jet-propulsion unitреактивен двигател
добави значение или превод тук