zero-adjusting capacitor

  • Обща политехника
  • кондензатор за корекция на нулата
200 допълнителни резултата:
above zeroплюсов
политех.absolute zeroабсолютна нула
политех.absolute zero temperatureтемпература на абсолютна нула
изм.adjust to zeroустановявам стрелката на уред на нула
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
adjustingустановъчен
adjustingнапасване
тех.adjustingотрегулиране
тех.adjustingрегулировъчен
политех.adjusting collarустановъчен пръстен
опт.adjusting condenserрегулируем кондензатор
политех.adjusting cotterрегулиращ клин
политех.adjusting deviceприспособление за регулиране
тлг.adjusting earблок за натягане на проводници
политех.adjusting elementрегулиращ елемент
политех.adjusting gearрегулиращ механизъм
политех.adjusting headглава за регулиране
политех.adjusting keyцентриращ клин
политех.adjusting markбелег за регулиране
политех.adjusting nutрегулираща гайка
политех.adjusting pieceрегулираща обувка
политех.adjusting pinцентровъчен щифт
политех.adjusting rangeобхват на настройка
политех.adjusting ringустановъчен пръстен
политех.adjusting rodрегулиращ прът
политех.adjusting screwстопорен винт
политех.adjusting screwрегулиращ винт
политех.adjusting shimрегулираща подложка
политех.adjusting shopмонтажен цех
политех.adjusting springрегулираща пружина
политех.adjusting stripрегулиращ клин
политех.adjusting unitустройство за настройка
политех.adjusting valveрегулиращ вентил
политех.adjusting wedgeфиксиращ клин
политех.adjusting wheelколело за нагласяване
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
below zeroминусов
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензатор
ел.capacitorкондензаторен
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.center zero relayтрипозиционно спомагателно реле
изм.central zeroнула в средата на скала
ел.central-zero ammeterдвустранен амперметър
политех.centre zero instrumentнулев измервателен уред
политех.centre-zero scaleдвустранна скала
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.coarse-adjusting rheostatреостат за грубо регулиране
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
изч.constituent of zeroконституент на нула
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
тех.defect zeroбездефектност
ел.depressed-zero ammeterамперметър с безнулева скала
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
изч.disturbed zero output signalизходен сигнал от разрушена нула
изч.disturbed zero signalизходен сигнал от разрушена нула
изч.disturbed-zero outputизходен сигнал от разрушена нула
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrical zero adjusterелектрическо приспособление за регулиране на нулата
политех.electrode adjusting gearрегулатор за настройка на електроди
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
изм.false zeroизместена нула на скала
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
изч.floating zeroплаваща нула
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.identically zeroтъждествено равен на нула
политех.idle air adjusting screwрегулиращ винт за празен
изм.inferred zeroнула, която е извън скала
изч.jump on zeroпреход по нула
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
изч.non-return-to-zero recordingзаписване без връщане към нула
non-zeroнеизчезващ
мат.non-zeroненулев
политех.non-zero conditionsненулеви начални условия
политех.non-zero probabilityненулева вероятност
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
изч.one-to-zero ratioотношение на сигнала от единица към сигнала от нула
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.ram-adjusting screwвинт за регулиране хода на плъзгач на шепинг-машина
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
изч.record zeroнулев запис
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.return to zeroвръщане към нула
изч.return-to-zero markзапис с връщане към нула
политех.return-to-zero recordingзаписване с връщане към нула
изм.scale zeroнула на скала
тех.self-adjustingсаморегулирам се
тех.self-adjustingсаморегулирам се
политех.self-adjustingсаморегулиращ
политех.self-adjustingсамоцентриращ
политех.self-adjustingсаморегулиране
политех.self-adjustingсамоцентриране
политех.self-adjusting arc weldingмеханизирано електродъгово заваряване със саморегулиране на дъгата
политех.self-adjusting systemсамонастройваща се система
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
мат.set of measure zeroмножество с нулева мяра
политех.set to zeroпривеждам към нула
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.sub-zero temperatureотрицателна температура
политех.sub-zero treatmentтермична обработка при отрицателни температури
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.suppressed-zeroбезнулев
политех.suppressed-zero meterизмервателен уред с безнулева скала
политех.suppressed-zero scaleбезнулева скала
политех.supressed-zero instrumentуред със скала без нула
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.tapped-adjusting screwрегулировъчен болт на повдигач на клапан
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.tension-adjusting gearприспособление за регулиране на спъването
политех.tool adjustingприспособление за нагласяване
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
изч.undisturbed-zero outputсигнал от неразрушена нула
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
политех.valve-adjusting ball studвинт за регулиране хлабината на клапан
политех.valve-adjusting screwвинт за регулиране хлабината на клапан
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
zerozero (hour) - часът, определен за започване на военни и др. действия (настъпление, излитане и пр.), прен. решителен/критичен/съдбоносен час
zeroto zero in/on - прицелвам се точно в (целта), прен. насочвам всичките си усилия към
zeroнай-ниска точка, нищожество, несъществуване, нула
zeroнула, нищо
zeroнулев, липсващ, несъществуващ
zeroнулева/начална точка на термометър/скала и пр.
zeroпоставям/нагласям прибор/уред на нула
изм.zero adjusterустройство за установяване на нулата
zero angleнулев ъгъл
политех.zero automaticallyнагласяване на нулата
политех.zero balanceустановяване на нула
политех.zero biasнулево преднапрежение
тлв.zero carrierнулева носеща честота
zero chargeнулев заряд
политех.zero controlрегулатор на нулата
политех.zero correlationнулева корелация
тех.zero defectiveбездефектност
добави значение или превод тук