counter-current capacitor

  • Обща политехника
  • зареждащ кондензатор
199 допълнителни резултата:
политех.absence of currentлипса на ток
политех.absorption currentабсорбционен ток
изч.accumulator counterнатрупващ брояч
политех.active currentактивен ток
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
мин.air currentвентилационна струя
политех.air currentвъздушно течение
политех.air currentвентилационен поток
политех.air currentвъздушен поток
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
политех.alpha counterброяч на алфа-частици
политех.alpha counterалфа-детектор
ел.alternating currentпроменлив ток
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.anode currentаноден ток
политех.anode rest currentаноден ток при покой
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna currentантенен ток
политех.antenna currentток в антена
политех.anticoincidence counterброяч на антисъвпадения
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.ascending currentвъзходящо течение
политех.ascending currentвъзходящ поток
политех.back currentпротивотоков
политех.back currentтечение с обратна посока
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.base currentбазов ток
политех.batching counterброяч на дозатор
политех.beam currentток в сноп
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.beta counterброяч на бета-частици
изч.bidirectional counterреверсивен брояч
изч.binary counterдвоичен брояч
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
физиол.blood currentкръвоток
политех.bottom currentдънно течение
политех.branch currentотклонен ток
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
политех.cancelating currentкомпенсационен ток
политех.capacitance currentкапацитивен ток
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.carrier currentносещ ток
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.cathode currentкатоден ток
политех.cathode-ray currentелектронен ток
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.charging currentток на зареждане
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.circuital currentток, които протича във верига
политех.coded currentкодиран ток
политех.coil-turn counterброяч на навивки
изч.coincident-current selectionизбиране със съвпадане на токовете
политех.collector currentколекторен ток
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
елн.collector-to-emitter current gainкоефициент на усилване по ток в схема с обща база
политех.combination currentсложен ток
политех.commuted currentкомутиран ток
политех.complex sinusoidal currentсинусоидален ток с комплексна форма
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.conduction currentток на проводимост
политех.conjugate currentток при спрягане
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
физ.contamination counterрадиометър
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
ел.continuous currentправ ток
ел.continuous currentпостоянен ток
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
ел.-мед.contraction currentток, който предизвиква гърчене
политех.convection-current modulationмодулация на конвекционен ток
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
counterизвита задна част на кораб
counterтезгях, щанд, гише (в банка)
counterпредница (на кон)
counterжетон, чип
counterфорт (на обувка)
counterотблъсквам, парирам, нанасям противоудар
counterпул
counterпариране, при което се описва кръг, бокс удар
политех.counterскоростомер, тахометър, оборотомер, тезгях
политех.counterпротивоположен
политех.counterпротивен
counterброяч, тех. тахиметър
counterпротивопоставям се (на), отговарям на (удар, довод и пр.), отвръщам, възразявам
хим.counter anionпротивоанион
политех.counter conditionнесъответствие на условията
ел.counter currentобратен ток
политех.counter currentпротивотоков
политех.counter currentнасрещен поток
политех.counter currentнасрещно течение, противоток
политех.counter currentпротивоструен
политех.counter dieдолна щампа
политех.counter dieматрица
политех.counter doctorконтраракел
политех.counter entryуспоредна галерия
политех.counter flangeконтрафланец
политех.counter flashingпокриваща хидроизолация
политех.counter flashingпокриваща обшивка
политех.counter floorчерен под
политех.counter flowsпротивоток
политех.counter flowsнасрещен поток
мин.counter gangwayмеждинна извозна галерия
хим.counter ionпротивойон
политех.counter locusразсичаща жила
политех.counter mechanismброячен механизъм
политех.counter motionзаден ход
политех.counter motionобратно движение
политех.counter mureконтрафорсна стена
политех.counter potentialспиращ потенциал
политех.counter pressureпротивоналягане
политех.counter pressureопорна реакция
политех.counter reactionобратна реакция
политех.counter rotating screwsшнек, въртящи се в противоположни посоки
политех.counter shaftsразпределителен вал
политех.counter stopзъбец, задържащ завъртането в обратна посока
политех.counter telescopeтелескопична система от броячи
ядр.counter tubeброячна лампа
политех.counter voltageпротиводействуващо напрежение
политех.counter weightпротивотежест
ядр.counter windowпрозорче на брояч
ядр.counter yieldефективност на брояч
counter-attackконтраатака, контраудар
политех.counter-balance momentуравновесяващ момент
стр.counter-battenконтралетва
стр.counter-braceобратен диагонал
политех.counter-ceilingслой сухо вещество между стените на покрив
прав.counter-claimнасрещен иск
counter-clockwiseобратно на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwiseв посока, обратна на посоката на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwise directionнаправление, обратно на посоката на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwise polarized waveвълна, поляризирана наляво
политех.counter-clockwise revolutionвъртене в посока, обратна на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwise rotationвъртене в посока, обратна на часовниковата стрелка
текст.counter-clockwise torqueляв сук
политех.counter-clockwise twistляв сук
counter-currentпротивопоточен
обог.counter-current decantationпротивоточно избистряне
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.counter-electromotive forceпротивоелектродвижеща сила
counter-espionageконтрашпионаж, контраразузнаване
counter-espionageконтрашпионаж
counter-espionageконтраразузнавателен
counter-flowпротивопоточен
обог.counter-gravity airflowвъздушна струя, насочена в направление против силата на тежестта
мед.counter-indicativeконтраиндициран
counter-intelligenceконтраразузнавателен
counter-intelligenceконтраразузнаване
муз.counter-melodyконтрапунктирам
кино.counter-negativeнегатив-дубликат, копиран от оригиналния негатив
мед.counter-poisonантидот, противоотрова
тех.counter-pressureпротивоналегателен
политех.counter-pressure castingлеене с противоналягане
counter-productiveконтрапродуктивен
counter-productivityконтрапродуктивност
жп.counter-rail counter-pressureконтрарелса
политех.counter-recoilпротивооткатен
воен.counter-recoilнакат
рел.Counter-ReformationКонтрареформация
политех.counter-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в противоположни посоки
добави значение или превод тук