tuning capacitor

  • Радиотехника
  • кондензатор за настройка
154 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-tuning condenserантенен настройващ кондензатор
политех.antenna-tuning inductorбобина за настройване на антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
ел.automatic tuningавтонастройка
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
политех.capacitance tuningкапацитивно настройване
политех.capacitance tuningнастройване с кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
авто.car tuningавтотунинг
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.coarse tuningгруба настройка
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electronic tuningелектронна настройка
политех.electronic-tuning hysteresisхистерезис на електронна настройка
политех.electronic-tuning sensitivityчувствителност на електронна настройка
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.ferromagnetically tuning amplifierусилвател с феромагнитна пренастройка на резонаторите
политех.fine tuningфина настройка
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.flat tuningгруба настройка
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.inductive tuningиндуктивна настройка
политех.key tuningклавишна настройка
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.manual tuningръчно настройване
политех.mechanical tuningмеханична настройка
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
рад.optical tuning indicatorоптичен индикатор за настройка
рад.output power-tuning characteristicхарактеристика 'изходяща мощност-настройка в резонанс'
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.permeability tuningнастройка с помощта на магнитно ядро
политех.permeability tuningмагнитна настройка
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.push-button tuningклавишна настройка
политех.quiet tuningбезшумна настройка
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.resistance tuningпотенциометрично настройване
политех.rough tuningгруба настройка
ел.self-tuningсамонастройка
политех.self-tuning receiverсамонастройващ се приемник
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shadow-tuning indicatorелектроннооптичен индикатор на настройка
политех.sharp tuningточно настройване
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.silent tuningбезшумна настройка
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.thermal tuningтермична настройка
политех.thermal tuning sensitivityчувствителност на термична настройка
политех.to a station tuningнастройване на станция
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
авто.tuningтунинг
тех.tuningнастройване
рад.tuningблок за настройване
политех.tuningнастройка, регулиране, нагласяване
политех.tuning boardпулт за настройване
политех.tuning capacitanceнастройващ капацитет
политех.tuning coilнастройваща бобина
политех.tuning curveрезонансна крива
политех.tuning dialскала за настройване
рад.tuning elementнастройващ елемент
елн.tuning eyeелектронна индикаторна лампа за настройка
политех.tuning frequencyчестота на настройка
рад.tuning gearнастройващ механизъм
политех.tuning handleръчка за настройване
рад.tuning indicatorуказател на настройка
политех.tuning knobкопче за настройване
рад.tuning meterиндикатор на настройка
политех.tuning noteтон за настройване
политех.tuning of carburettorрегулиране на карбуратор
политех.tuning rangeобхват на настройка
политех.tuning scaleскала за настройка
политех.tuning screwвинт за настройване
тех.tuning upотрегулиране
политех.tuning waveвълна за настройка
политех.tuning-fork clockкамертонен часовник
политех.tuning-fork oscillatorкамертонен генератор
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.visual tuningвизуално настройване
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук