plate capacitor

  • Обща политехника
  • пластинчат кондензатор
200 допълнителни резултата:
политех.accumulator plateакумулаторна плоча
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.adjustment plateлира
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
полигр.alkuprint plateбиметална офсетова форма
полигр.aluminium plateалуминиева пластина
полигр.amalgamated plateамалгамирана печатна форма
политех.anchor plateанкерна плоча
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.back plateдиск на универсален патронник за струг
политех.back plateмасивен електрод на кондензаторен микрофон
политех.baffle plateнаправляваща плоча
политех.baffle plateдефлектор, праг на огнище
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.base plateоснова
политех.base plateопорна плоча
политех.bearer plateопорна плоча
политех.bed plateрама, стойка, подова плоча
политех.bed plateхар
политех.bed plateфундаментна плоча
политех.bed plateпланка
политех.bed plateфундамент на плоча
политех.bedding plateфундаментна плоча
политех.bench plateплоча за разчертаване
политех.bench plateтрасажна маса
полигр.bimetal plateбиметална печатна форма
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
мет.blow plateпесъкодувна плоча
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.bolster plateосновна плоча, притискаща плоча
политех.bolster plateподложка
леяр.bottom plateподмоделна дъска
политех.bottom plateдъно, подложка, гръдна опора
политех.bottom plateгръдна опора
хидр.breast plateотбивна стеничка
политех.breast plateгръдна опора
политех.breast plateсвръзка
стр.breast plateщурц
политех.breast-plate microphoneнагръден микрофон
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.bush plateкондукторна плоча
политех.butt plateпланка при челно съединение
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
политех.cam plateгърбична шайба
политех.cam plateгърбичен диск
политех.cap plateпокриваща плоча
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.channeled plateрифелова ламарина
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
политех.chuck face-plateпланшайба с плашки
политех.chuck plateдиск на планшайба
политех.clamp plateпритискаща плоча
политех.clamping plateпритискаща плоча
политех.cluster plateсменяема плоча с група вретена
политех.clutch drive plateводещ диск на съединител
политех.clutch plateтриещ диск
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
полигр.combined plateкомбинирана печатна форма
политех.compounded plate springмноголистов ресор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.compression plateнатискова плоча
ел.connecting terminal plateклеморед
политех.connection plateсъединителна планка
обог.construction-plate classifierкласификатор с перфорирана диафрагма
ел.contact plateконтактна пластина на цокъл
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.cooling plateохладителна пластинка
тех.copper plateпомеднявам
тех.copper plateпомедявам
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.corrugated plateвълнообразна ламарина
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.cover plateпланка
политех.cover plateпокриваща плоча
политех.covering plateпокриваща плоча
политех.covering plateпланка
политех.crystal plateкварцова пластинка
политех.crystal plateкристална плоча
полигр.curved plateцилиндрична печатна форма
политех.curved plateкръгъл стереотип
политех.cut-off plateшибър
политех.cut-off plateрегистър, клапа
полигр.cylindrical plateцилиндрична печатна форма
политех.cylindrical plateкръгъл стереотип
политех.damper plateшибър
политех.damper plateрегистър, клапа
политех.data plateтабелка с основни данни
политех.dead plateнеподвижна плоча
политех.deflecting plateотклоняваща плоча
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.die plateизтеглячна дъска
политех.die plateдържач на матрица, винторезна дъска
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.distance plateдистанционна шайба
политех.dividing plateделителен кръг
политех.dividing plateпреграда
политех.dog plateгърбична шайба
политех.dog plateгърбичен диск
тех.double-plateдвудисков
политех.double-plate clutchдвудисков съединител
политех.double-plate sounderдвоен клопфер
политех.drawing plateдъска за изтегляне
полигр.drawn-on-plate lithographyавтолитография
политех.dressing plateизравнителна плоча
политех.drive plateводеща шайба
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.dump plateобръщаща се плоча
ел.earth plateзаземителна плоча
ел.earthing plateзаземителна плоча
политех.electric boiling plateелектронагревателна плоча
политех.electric plateелектронагревателна плоча
полигр.electrographic plateелектрографична печатна форма
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.end plateдъно
политех.end plateчелен капак
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.face plateпланшайба
политех.face plateтрасажна маса, екран
разг.fashion plateмодаджийка
разг.fashion plateмодаджия
изч.ferrite aperture plateферитна пластинка с отбор
изч.ferrite plateферитна плочка
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fine plateтънък листов материал
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.flanged plateлист с подгънати ръбове
полигр.flat plateплоска печатна форма
полигр.flat-bed plateформа за плосък печат
полигр.flexographic plateеластична печатна форма
политех.floor plateметална подова плоча
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.former plateкопирна плоча
политех.foundation plateфундаментна плоча
политех.frame plateплоча на рамкова филтърпреса
политех.friction plateфрикционен диск
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.groove plateплоча с нарези
политех.ground plateдолна укрепителна връзка
ел.grounding plateзаземителна плоча
политех.grtd-plate capacitanceкапацитет решетка-анод
политех.guard plateпредпазен кожух
политех.guard plateпредпазна плоча
политех.guide plateнасочваща плоча
политех.guide plateкопирна плоча
полигр.half-tone plateрастерово клише
политех.head plateдъно
политех.head plateчелен капак
тех.heat-insulation plateтермопанел
политех.heating plateнагревателна плоча
политех.heavy-plate millагрегат за валцоване на дебели плочи
политех.hinged plateлюлеещ се ножодържач на стъргателна машина
политех.hold-down plateпритискаща плоча
ел.hot plateкотлон
политех.hot plateнагревателна плоча
политех.hot plateплоча за отвръщане на закалени детайли
полигр.illustrative-matter plateилюстрационна печатна форма
политех.impact plateплоча, поемаща удари
политех.impact plateотражателна плоча
политех.index plateделителен диск, циферблат
политех.index plateградуирана пластина
политех.indexing plateделителен диск
политех.jig plateкондукторна плоча
политех.junction plateсъединителна планка
политех.laminated plate springлистов ресор
политех.lapping plateплоча за притриване
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.licence plateтабелка с регистрационен номер
политех.lifting plateпланка с профилни отвори за изваждане на леярски модел от форма
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
добави значение или превод тук