capacitor analyiser

  • Обща политехника
  • уред за изпитване на кондензатори
143 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
опт.analyiserразсейваща призма
политех.analyiserанализатор
политех.analyiserдефектоскоп
политех.analyiser of harmonicsанализатор на хармонични
политех.analyiser optical soundоптичен анализатор на звук
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.anticoincidence analyiserанализатор на антисъвпадения
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.circuit analyiserмрежов анализатор
политех.coincidence analyiserанализатор на съвпадения
политех.complex-plane analyiserвекторен анализатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
мат.curve analyiserанализатор на криви
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential analyiserдиференциален анализатор
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
политех.digital analyiserцифров анализатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.distortio analyiserанализатор на изкривявания
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrical analyiserелектрически анализатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.fluid network analyiserанализатор за изследване на течението в тръбопроводна мрежа
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.fourier analyiserхармоничен анализатор
политех.frequency analyiserчестотен анализатор
политех.frequency-spectrum analyiserспектроанализатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.harmonic analyiserхармоничен анализатор
политех.hypersonic analyiserултразвуков дефектоскоп
политех.intermodulation analyiserанализатор на изкривявания, породени от взаимна модулация
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.magnetic analyiserмагнитен анализатор
политех.mechanical analyiserмеханичен анализатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
мин.mine air analyiserанализатор на рудничния въздух
политех.mixture analyiserанализатор за смес
политех.motion analyiserанализатор на движения
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multichannel analyiserмногоканален анализатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.network analyiserсхемен анализатор
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.neutron analyiserнеутронен спектрон по скорости
политех.noise analyiserанализатор на спектралния състав на шума
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.oxygen analyiserкислороден анализатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.pulse analyiserанализатор на импулси
политех.pulse-height analyiserамплитуден анализатор
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
ядр.sealer analyiserанализатор със схема за пресмятане
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.set analyiserустройство за изпитване на радиоприемници
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
политех.signal analyiserанализатор на сианали
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.single-channel analyiserедноканален анализатор
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.sonic analyiserчестотен анализатор на звукови трептения
политех.sound analyiserспектрален анализатор на звука
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.spectrum analyiserспектрален анализатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
политех.storage-type analyiserанализатор с памет
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.surface analyiserпрофилометър
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.time analyiserанализатор на време
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transient analyiserанализатор на преходни процеси
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.ultrasonic analyiserултразвуков дефектоскоп
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.vibration analyiserвиброанализатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.wave analyiserанализатор на формата на вълна
x-ray crystal analyiserрентгенова апаратура за структурен анализ
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук