reaction capacitor

  • Радиотехника
  • кондензатор за обратна връзка
199 допълнителни резултата:
политех.absolute reaction rate theoryтеория за абсолютните скорости на реакциите
хим.acid reactionкиселинна реакция
политех.addition reactionреакция на присъединяване
политех.additive reactionреакция на присъединяване
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.air reactionсъпротивление на въздуха
политех.alkaline reactionалкална реакция
политех.analytic reactionаналитична реакция
политех.anodic reactionанодна реакция
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
ел.armature reactionреакция на котва
мед.Arthus reactionфеномен на Артюс
мед.Arthus reactionАртюс феномен
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.association reactionреакция на присъединяване
политех.autocatalytic reactionавтокаталитична реакция
политех.back reactionобратна реакция
политех.balanced reactionобратна реакция
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.bearing reactionопорна реакция
политех.bearing reactionлагерна реакция
мед.Biernacki Reactionскорост на утаяване на еритроцитите
политех.bimolecular reactionбимолекулна реакция
политех.biuret reactionбиуретна реакция
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.branching-chain reactionразклонена верижна реакция
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.by-reactionстранична реакция
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
ядр.capture reactionреакция на захващане
политех.carbonylation reactionреакция на карбонилиране
политех.catalytic reactionкаталитична реакция
политех.catalyzed reactionкатализирана реакция
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.cessation reactionреакция със скъсване на верига
политех.chain reactionреакция с образуване на верига
политех.chain reactionверижна реакция
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.chemical reactionхимична реакция
политех.coligation reactionреакция на свързване
политех.color reactionцветна реакция
политех.combination reactionреакция на свързване
политех.composite reactionсложна реакция
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.concerted reactionсъгласувана реакция
политех.concurrent reactionконкурентни реакции
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.controlled reactionуправлявана реакция
политех.coordination reactionреакция на координиране
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter reactionобратна реакция
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.decomposition reactionреакция на разлагане
политех.deferred reactionзабавена реакция
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
хим.diffusion-controlled reactionреакция, чиято скорост е определена от дифузията
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.displacement reactionреакция на заместване
политех.disproportionation reactionреакция на диспропорциониране
политех.dissociative reactionреакция на дисоциране
политех.drop reactionдробна реакция
политех.drop reactionкапкова реакция
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.elastic reactionеластична реакция
политех.electrode reactionелектродна реакция
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electron-exchange reactionреакция с обмен на електрони
политех.end reactionкрайна реакция
политех.end reactionреакция на краен лагер, опорна реакция
политех.endothermic reactionендотермична реакция
политех.enzyme reactionензимна реакция
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.exchange reactionобменна реакция
политех.exothermic reactionекзотермична реакция
политех.fast reactionбърза реакция
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.first-order reactionреакция от първи порядък
ядр.fission reactionреакция на делене
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.flame reactionреакция с оцветяване на пламъка
политех.flame reactionреакция в пламък
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.forward reactionправа реакция
политех.free-radical chain reactionверижна реакция от свободно радикалов тип
ядр.fusion reactionреакция на синтез
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.group reactionгрупова реакция
политех.group-transfer reactionреакция с пренос на група
политех.heterolytic reactionхетеролитна реакиия
политех.higher-order reactionреакция от по-висок порядък
политех.homolytic reactionхомолитична реакция
политех.hydroformylation reactionреакция на хидроформиране
политех.hydrogenation reactionреакция на хидрогениране
политех.hydrolytic reactionхидролизна реакция
политех.impulse-reaction turbineактивно-реактивна турбина
политех.incomplete reactionнезавършена реакция
политех.induced reactionиндуцирана реакция
политех.insertion reactionреакция на вмъкване
политех.ion reactionйонна реакция
политех.irreversible reactionнеобратима реакция
политех.jet reactionреакция на газова струя
политех.law of action and reactionзакон за действието и противодействието
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.ligand-displacement reactionреакция на заместване на лиганд
биол.light-independent reactionцикъл на Келвин
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
политех.liquid-state reactionреакция в течна фаза
политех.load reaction brakeспирачка, която се задейства от теглото на товара
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.monqmolecular reactionмономолекулна реакция
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.ninhydripe reactionнинхидринова реакция
мех.normal reactionнормална реакция
политех.nuclear reactionядрена реакция
политех.nuclear reaction energyенергия на ядрена реакция
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.opposing reactionобратна реакция
политех.overall reactionобща реакция
политех.oxidizing reactionокислителна реакция
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.partial reactionчастична реакция
политех.phase reactionфазова реакция
политех.photochemical reactionфотохимична реакция
политех.photonuclear reactionфотоядрена реакция
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.precipitation reactionреакция на утаяване
политех.preset capacitorтример
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.process-reaction rateскорост на протичане на процес
политех.propagation reactionреакция на нарастване на веригата
политех.proton-exchange reactionреакция с обмен на протони
политех.radical reactionреакция на радикали
рад.reactionгенерация
политех.reactionпротиводействуваща сила, противодействие, реагиране
политех.reactionдействие на обратна връзка, обратно излъчване в антена
мех.reactionреакция
политех.reaction activationактивиране
политех.reaction activatorактиватор на реакция
политех.reaction alternating-current generatorгенератор на променлив ток с реактивно възбуждане от независим източник
стр.reaction at the abutmentреакция на устой
ядр.reaction channelреакционен канал
политех.reaction circuitверига обратна връзка
политех.reaction engineреактивен двигател
политех.reaction heatреакционна топлина
политех.reaction intermediateмеждинен продукт на реакция
политех.reaction measurementреакционен механизъм
хим.reaction mediumреакционна среда
политех.reaction mixtureреактивна смес
политех.reaction motorреактивен електродвигател
политех.reaction mouldingлеене на многокомпонентна термореактивна смес
мех.reaction of supportsопорна реакция
политех.reaction on bodyсъпротивление при движение на тяло
политех.reaction orderпорядък на реакция
политех.reaction pressureреактивно налягане
политех.reaction productреакционен продукт
политех.reaction rateскорост на реакция
политех.reaction retardationзабавяне на реакция
хим.reaction selectivityселективност на реакция
политех.reaction sequenceпоследователност от реакции
хим.reaction siteреакционно място
политех.reaction stageстадий на реакция
политех.reaction stoichiometryстехиометричност на реакция
политех.reaction temperatureтемпература на реакция
политех.reaction testопределяне на киселинност на среда
политех.reaction thrustпротиводействие, реактивно налягане
добави значение или превод тук