capacitor box

  • Обща политехника
  • магазин от кондензатори
199 допълнителни резултата:
политех.accumulator boxакумулаторна кутия
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.air-boxвентилационна тръба
политех.air-boxвъздушна камера
политех.air-suction boxвъздухоочистител
мет.annealing boxкутия за отгряване
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.anti t-r boxантенен превключвател тип 'предаване-приемане'
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.ash boxпепелник
рлк.atr boxустройство за блокиране на предавател
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axle boxбукса
политех.balance boxкутия за противотежест
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
ballot-boxизбирателна урна
политех.battery boxбатериен шкаф
политех.bearing boxлагерна кутия
тех.bifurcating boxдвужилна крайна муфа
тех.bifurcating boxдвужилна крайна глава
black boxчерна кутия
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
boxбудка, кабина
boxправя дупка в кората на дърво (за събирапе на сок)
boxкъщичка, колибка, хижа (ловджийска, рибарска)
boxкутиен
boxкапра
boxсмесвам (боя) чрез преливане от един съд в друг
boxкутиеобразен
boxслагам в кутия/сандък и пр
boxбоксирам се
boxподарък в кутия
boxкутия, кутийка, сандък, сандъче
boxдепозирам (документ) в съд
boxотделение за добитък (в сбор, вагон)
полигр.boxчаст от страница, отделена с линии
тех.boxзащитен сандък, лагер
boxзашлевявам, удрям плесница, обик. to BOX someone's ears
boxсепаре (в ресторант, кръчма и пр.)
boxложа (в театър и пр.)
политех.box annealingотгряване в каси
политех.box antennaкутиеобразна антена
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.box bearingбуксов лагер
политех.box bedтяло с правоъгълно сечение
геол.box billловилен инструмент за пробивни щанги
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
политех.box carburizingцементация в каси
политех.box carburizingтвърда цементация
политех.box carsпокрит вагон
политех.box castingлеене в каси
политех.box chromizingтвърдо хромиране в каси
политех.box chuckдвучелюстен патронник
политех.box columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.box compassпланшетен компас
политех.box corniceкорниз около тимпана
политех.box couplingвтулков съединител
политех.box dockсиметричен плаващ док
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.box endскрита глава
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box frameкутиеобразна рамка
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.box girderкутиеобразна греда
политех.box grooveзатворена канавка
политех.box gutterлежащ олук
политех.box hardeningцементация в каси
политех.box hornдвуконусен рупор
политех.box hornрупорна антена
стр.box ironшвелер
политех.box jigкондукторна кутия
политех.box jointсъединение с муфа
политех.box keyглух гаечен ключ
ядр.box lead chamberправоъгълна оловна камера
политех.box loader loomтъкачен стан с касетъчен автомат
рад.box loopрамкова антена
леяр.box mouldingформоване в каса
политех.box nutглуха гайка
box officeбоксофис кино
кино.box officeбоксофис
политех.box palletкаса-палета
политех.box pistonтръбовидно бутало
политех.box planeнутовик
политех.box planeдълбач
текст.box pleatвид двойно плисе
политех.box scraperшабър-скоба с две дръжки
политех.box sectionкутиеобразен профил
политех.box spannerглух тръбен гаечен ключ
политех.box switchзакрит прекъсвач
политех.box timberingсандъчен крепеж
политех.box wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-container feedingмагазинно захранване
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.box-groovedрифеловам
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
box-likeкутиеобразен
политех.box-likeс форма, наподобяваща кутия
политех.box-paternс форма, наподобяваща кутия
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.branch boxразклонителна кутия
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
мин.brow boxвременен бункер
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
леяр.build-up boxсъставна формовъчна каса
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.cable boxкабелна муфа
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
call-boxтелефонна будка
политех.cam boxгърбична кутия
ел.capacitorкондензатор
ел.capacitorкондензаторен
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
мет.carbutizing boxкутия за цементация
леяр.casting boxформовъчна каса
политех.cell boxбатерийна кутия
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
софт.check boxчекбокс
политех.cheese box antennaантена с форма на цилиндричен параболоид
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
chocolate-boxкутия с шоколадови бонбони
политех.clapper boxлюлеещ ножодържач на стъргателна машина
политех.coin-box telephoneмонетен телефонен автомат
политех.collecting boxколектор
политех.column boxкофраж на колона
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.conductor-support boxопорна кутия за проводници
политех.conduit boxкутия за електроинстлациа
политех.connection boxсъединителна кутия
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.control boxпулт за управление
мет.cope boxгорна каса
мет.core boxсърцева кутия
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
мет.core boxкутия за леярски сърца
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
тлв.crawl boxкрол
политех.cylindrical tool boxбарабанен ножодържач
политех.decade boxдекаден магазин
изч.decision boxблок за проверка на условие
политех.depression boxбарокамера
мин.detonator boxкутия за детонатори
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.displacement boxсъд с огънати стени за намаляване обема на електролита
политех.distribution boxразпределителен кутия
политех.distributor boxразпределителен кутия
тлф.district-call boxшкаф с повиквателми ключове
политех.dividing boxкрайна муфа
политех.double-resistance boxдвоен магазин за резистори
мет.drag boxдолна каса
политех.drain boxсъд с перфорирано дъно
политех.draw-in boxшахта за вкарване на кабел в канал
политех.dry boxабсорбер
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
леяр.dump boxобръщателен бункер
политех.dust boxпрахоуловител
ак.echo boxехо-резонатор
политех.electric signal boxелектрическа централизация
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electromechanical signal boxелектромеханична централизация
политех.electropneumatic signal boxелектропневматична централизация
политех.entrance-exit free level signal boxмаршрутна централизация със свободни ръчки от типа 'вход-изход'
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.equipment boxкутия за апаратура
политех.exhaust boxшумозаглушител
политех.expansion stuffing boxкомпенсационен салник
добави значение или превод тук