voltage-dividing capacitor

  • Обща политехника
  • капацитивен делител на напрежение
200 допълнителни резултата:
политех.absorb voltageотнемам напрежение
ядр.accelerating voltageускоряващо напрежение
политех.active voltageактивно напрежение
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.allowable voltageдопустимо напрежение
политех.alternating voltageпроменливо напрежение
политех.analogue voltageнапрежение, пропорционално на зададено число
политех.anode voltageанодно напрежение
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.applied voltageприложено напрежение
политех.arc voltageнапрежение на електрическа дъга
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
политех.back voltageобратно напрежение
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.beam voltageускоряващо напрежение
политех.black-out voltageзапиращо напрежение
политех.blanking voltageзапушващо напрежение
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.bombarding voltageнапрежение на бомбардиращи електрони
политех.breakdown voltageнапрежение при пробив
политех.bridge voltageнапрежение на мост
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензатор
ел.capacitorкондензаторен
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.circuit voltageнормално напрежение на верига
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.collector voltageколекторно напрежение
ел.common-mode voltageсинфазно напрежение
политех.comparison voltageопорно напрежение
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.constant-voltage generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-voltage motorелектродвигател за постоянно напрежение
ел.constant-voltage regulatorстабилизатор на напрежение
политех.constant-voltage transformerтрансформатор-стабилизатор на напрежение
политех.contact voltageконтактно напрежение
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.control voltageуправляващо напрежение
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.counter voltageпротиводействуващо напрежение
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
политех.crest voltageвърхово напрежение
политех.critical voltageкритично напрежение
ел.current-voltageволтамперен
политех.current-voltage characteristicволт-амперна характеристика
политех.cut-off voltageблокиращо напрежение
политех.date voltageнапрежение на управляващ електрод
политех.decomposition voltageнапрежение на разлагане
политех.degree of voltage rectificationстепен на изправяне на напрежение
политех.delta voltageлинейно напрежение
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.diametrical voltageдиаметрално напрежение
политех.dielectric test voltageизпитвателно напрежение на изолация
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.direct voltageнапрежение при постоянен ток
политех.direct-current voltageнапрежение при постоянен ток
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.discharge voltageнапрежение при разряд
политех.disruptive voltageнапрежение при пробив
dividingразделителен, демаркационен
политех.dividing boxкрайна муфа
политех.dividing dialделителен диск
политех.dividing headделителна глава
политех.dividing machineделителна машина
политех.dividing mechanismделителен механизъм
политех.dividing networkразделителен филтър
политех.dividing plateделителен кръг
политех.dividing plateпреграда
политех.dividing reactorразделителен реактор
политех.dividing shearsножица за надлъжно рязане
политех.dividing stripразделителна ивица
политех.dividing wallразделителна стена
политех.dividing wormчервяк на делителен механизъм
политех.dropping-voltage generatorгенератор с падаща характеристика на напрежението
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dual-voltageза две напрежения
политех.dual-voltage motorелектродвигател за две напрежения
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electric-network voltageмрежово напрежение
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.emitter voltageемитерно напрежение
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
ел.excess-voltage preventerуред за предпазване от пренапрежение
политех.excitation voltageнапрежение на възбуждане
политех.external voltageвъншно напрежение
политех.extinction voltageнапрежение на загасяване
политех.extra-high voltageсвръхвисоко напрежение
политех.extra-low-voltageосветление на безопасно напрежение
политех.extra-low-voltage lightingsосветление на безопасно напрежение
политех.feedback voltageнапрежение на обратна връзка
ел.feeder voltage regulatorфидерен регулатор на напрежение
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.filament voltageнапрежение на отопление
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.flashover voltageпробивно напрежение
политех.flow-dividing valveразпределителен клапан
политех.focusing voltageфокусиращо напрежение
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.force-voltage analogyсистема от електромеханична аналогия от първи род
политех.formation voltageформиращо напрежение
политех.forward voltageнапрежение в посоката на пропускане
ел.free of voltageбезпотенциален
политех.frequency-dividing networkчестотно разделителни филтри
политех.fring voltageнапрежение на запалване
политех.generated voltageелектродвижещо напрежение
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid cut-off voltageзапушващ потенциал на решетка
рад.grid voltageнапрежение на решетката
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
елн.heater voltageнапрежение на отопление
политех.hexagon voltageнапрежение между две съседни линии на шестфазна система
политех.high voltageвисоко напрежение
политех.high-voltage cableкабел за високо напрежение
политех.high-voltage circuitверига за високо напрежение
политех.high-voltage engineeringтехника на високите напрежения
политех.high-voltage holding testизпитване на издръжливост на високо напрежение
политех.high-voltage rectifierвисоковолтен кенотрон
политех.high-voltage rectifierтокоизправител за високо напрежение
политех.high-voltage windingнамотка за високо напрежение
политех.impedance voltageнапрежение при късо съединение
политех.in-phase voltageсъвпадащо по фаза напрежение
политех.induced voltageиндуктирано напрежение
ел.induction voltage regulatorиндукционен регулатор на напрежение
политех.initial voltageизходно напрежение
политех.input voltageвходно напрежение
политех.inverse voltageобратно напрежение
политех.ionization voltageнапрежение на йонизация
политех.kill the voltageубивам напрежение
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.line voltageлинейно напрежение
политех.line-voltage regulationрегулиране на мрежово напрежение
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
политех.load voltageработно напрежение
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.loudspeaker-dividing networkразделителен филтър на високоговорителен агрегат
политех.low-voltageнисковолтов
политех.low-voltageниско напрежение
политех.low-voltage breakerминимален автоматичен прекъсвач
low-voltage panelтабло ниско напрежение
ел.low-voltage protectionзащита от понижаване на напрежението
политех.low-voltage relayминимално напреженово реле
политех.low-voltage releaseизключващо устройство за минимално напрежение
политех.low-voltage releaseавтоматично прекъсване на верига при понижено напрежение
политех.low-voltage windingнамотка за ниско напрежение
политех.lumped voltageеквивалентно напрежение
ел.medium-voltageсредноволтов
политех.mesh voltageнапрежение между съседни линии на многофазна система
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
ел.no-voltageбез напрежение
политех.no-voltageс нулево напрежение
политех.no-voltage breakerавтоматичен прекъсвач на нулево напрежение
политех.noise voltageнапрежение на шумове
политех.nominal voltageноминално напрежение
политех.normal voltageнормално напрежение на верига
политех.offset voltageостатъчно входно напрежение
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.open-circuit voltageнапрежение при празен ход
политех.operating voltageработно напрежение
ел.oscillating voltage regulatorвибрационен регулатор на напрежение
политех.output voltageизходно напрвжение
ел.over-voltageмаксималнонапреженов
политех.over-voltage protectionзащита от пренапрежения
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.partial-voltage startingпускане с понижено напрежение
политех.peak inverse voltageмаксимално обратно напрежение
политех.peak voltageвърхово напрежение
политех.pentode-voltage amplifierпентод-усилвател на напрежение
политех.phase voltageфазово напрежение
политех.photoelectric voltageфотоелектрическо напрежение
политех.pilot voltageеталонно напрежение
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
добави значение или превод тук