boiler shell

  • Обща политехника
  • корпус на барабан
199 допълнителни резултата:
политех.atomic boilerкипящ реактор
политех.auxiliary boilerспомагателен котел
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
политех.bearing shellлагерна черупка
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
boilerчовек, който вари нещо
boilerпарен котел, казан, бойлер, самовар в баня/пералня
тех.boilerкотлов
тех.boilerкотлостроителен
ел.boilerбойлерен
boilerзеленчук/плод/птица и пр., подходящи за варене
ен.boilerкотлоагрегат
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler braceоснова на котел
политех.boiler breatherизменение размерите на корпуса на котел
тех.boiler buildingкотлостроителен
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.boiler compartmentкотелно отделение
политех.boiler domeпарен дом на котел
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.boiler dutyмощност на котел
тех.boiler fabricationкотлостроителен
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler feederпитателна помпа към котел
политех.boiler fittingsкотелна арматура
политех.boiler flueгазоход на котел
политех.boiler furnaceогнище на котел
политех.boiler grateскара на котел
политех.boiler headдъно на котел
политех.boiler headerколектор на котел
политех.boiler horsepowerединица за паропроизводителност на котел
политех.boiler houseкотелно помещение
политех.boiler inspectionкотлонадзор
политех.boiler ironкотелна ламарина
политех.boiler jacketкожух на котел
политех.boiler loadingнатоварване на котел
политех.boiler mountingкотелна арматура
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler outputпроизводителност на котел
политех.boiler passгазоход на котел
политех.boiler plantкотелна уредба
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.boiler pressureналягане в котел
политех.boiler ratingпаропроизводителност на котел
политех.boiler rivetкотлярски нит
политех.boiler roomкотелно помещение
политех.boiler scaling hammerчук за откъртване на котлен камък
политех.boiler seatопора на котел
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiler settingмонтаж на котел
политех.boiler settingзидария на котел
политех.boiler shopкотелен цех
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.boiler steam spaceпарно пространство на котел
политех.boiler steelкотелна стомана
политех.boiler stokingподаване на гориво в котел
политех.boiler superheaterпрегревател на парен котел
политех.boiler surfaceнагрявана повърхнина на котел
политех.boiler surveyнадзор на парни котли
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-feeding pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
политех.cartridge shellгилза на патрон
политех.casing shellстена на кожух
политех.charge shellнатоварена обвивка
политех.charge shellокръжаващ слой от електрични товари
политех.circulation boilerциркулационен котел
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
ел.commutator shellколекторна втулка
политех.completed shellзапълнена обвивка
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.coordination shellкоординационна сфера
политех.counterflow boilerпротивотоков котел
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
политех.cup shellизтеглено цилиндрично изделие
политех.cyclone-fire boilerкотел с циклонна пещ
политех.cylindrical boilerцилиндричен котел
политех.cylindrical shellцилиндрична черупка
политех.discharging of boilerизпускане на водата от котел
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.donkey boilerспомагателен котел
политех.double-combustion boilerкотел с две огнища
политех.double-cylindrical boilerдвубарабанен котел
политех.double-header boilerдвукамерен водотръбен котел
политех.down-flue boilerкотел с долно отвеждане на газовете
политех.drawn-shell motorелектродвигател с корпус, пригоден за вграждане
политех.drill shellучебен снаряд
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.dummy shellучебен снаряд
egg boilerяйцеварка
политех.electron shellелектронна оббивка
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.expansion shellразширяващо се заклинващо устройство
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
политех.extraction shellекстракционна гилза
политех.filled shellзапълнен слой
политех.flue boilerпламъчнотръбен котел
политех.heating boilerотоплителен котел
политех.high-pressure boilerкотел с високо налягане
политех.hot-water boilerводогреен котел за прегрята вода
политех.ideal shellидеална черупка
политех.illuminating shellосветителен снаряд
incendiary shellзапалителен снаряд
политех.inner electron shellвътрешен електронен слой
политех.inner-shell electronелектрон от вътрешните обвивки
ел.insulator shellпола на изолатор
политех.internal-furnace boilerпламъчнотръбен котел
политех.k-shell x-raysрентгеново к-излъчване
политех.lancashire boilerланкаширски котел
политех.land-type boilerстационарен котел
политех.locomotive boilerлокомотивен котел
политех.low-pressure boilerкотел с ниско налягане
политех.m-shell x-raysрентгеново м-излъчване
политех.marine boilerкорабен котел
политех.masonry of boilerзидария на котел
политех.mine shellфугасен снаряд
политех.multiflue boilerпламъчнотръбен котел с няколко пламъчни тръби
политех.multitubular boilerпламъчнотръбен котел с няколко пламъчни тръби
политех.neutron shellнеутронен слой
политех.nuclear shellядрен слой
политех.nuclear-shell theoryтеория на ядрените обвивки
политех.open-shell configurationконфигурация с отворена обвивка
политех.outer electron shellвъншен електронен слой
политех.outer shellвъншен слой
политех.outer-shell electronелектрон от външната обвивка
политех.percussion shellснаряд с ударно действие
политех.portable boilerподвижен котел
pot-boilerхалтура
политех.pressure shellкорпус, работещ под налягане
политех.protective shellобшивка
политех.protective shellпредпазен кожух
политех.proton shellпротонен слой
политех.pulverized-fuel fired boilerкотел за прахообразно гориво
политех.pump shellкожух на помпа
политех.return-flame boilerкотел с възвратно движение на газовете
политех.secondary boilerспомагателен котел
политех.sectional boilerсекционен водотръбен котел
политех.sectional-header boilerсекционен водотръбен котел
политех.segment shellсегментен снаряд
политех.semiportable boilerлокомотивен котел
shellбеля, обелвам
shellизваждам от черупка/раковина
shellраковина
shellчерупчест
shellвъншна обвивка, черупка
физ.shellобвивка
тех.shellобечайка
мет.shellкожух
леяр.shellчерупкова леярска форма
мин.shellзащитна рудна пачка при изземване на целик
политех.shellвъншен слой, покритие
политех.shellкожух, обшивка, корпус
бот.shellчерупков
зоол.shellпанцир
воен.shellгилза
воен.shellобстрелвам, хвърлям експлозиви
софт.shellшел
политех.shell archчерупков свод
политех.shell boltщанга с разпорна глава
политех.shell castingлеене в черупкови форми
политех.shell coreлеярско сърце
политех.shell drillцилиндричен дорников зенкер
политех.shell flourчерупково брашно
политех.shell hardeningцементация
мет.shell mouldчерупкова форма
леяр.shell mouldingизработване на черупкови форми
ядр.shell numberномер на обвивката
стр.shell of pileзащитна черупка на пилот
политех.shell of rotationротационна черупка
ядр.shell perturbationпертурбация на обвивка
политех.shell reamerдорников райбер
политех.shell reamer arborдорник за машинен райбер
тех.shell ringобечайка
политех.shell roofпокрив черупка
политех.shell socketпреходна втулка
политех.shell stillцилиндричен дестилационен съд
политех.shell structureстроеж на обвивка
политех.shell structureчерупкова конструкция
shell-and-tubeкожухотръбен
зоол.shell-lessбезчерупков
политех.shell-mould castingлеене в черупкови форми
политех.shell-proofброниран
политех.shell-type hobдорникова червячна фреза
добави значение или превод тук