map-making

  • картографиране
137 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
ик.ax -makingбрадварство
ик.axe -makingбрадварство
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
ик.bell-makingхлопкарство
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.block-makingполирг
политех.block-makingклиширане
хран.bread-makingхлебопекарен
cadastral mapкадастрална карта
ик.caftan-makingмантаджийство
ик.caftan-makingкафтанджийство
политех.can-making machineмашина за изработване на консервни кутии
chart-makingкартографиране
политех.cigarette-making machineцигарена машина
ик.clockwork-makingчаркчийство
политех.contact-making voltmeterконтактен волтметър
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
мет.core-making machineсърцева машина
политех.core-making machineмашина за изработване на леярски сърца
политех.detailed mapподробна карта
политех.die-making machineпреса за изработване на кухината на матрици чрез пресоване
хран.dough-making machineтестомесачка
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.eddy-making resistanceвихрово съпротивление
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
film makingкинопроизводство кино
кино.film makingкинопроизводство
кино.film makingфилмопроизводство
film-makingкинопроизводство кино
кино.film-makingкинопроизводство
кино.film-makingфилмопроизводство
политех.final mapкартографски оригинал
политех.ground mapтопографска карта
ик.gun-makingтюфекчийство
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.ice-making machineинсталация за лед
instrument-makingуредостроене
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
makingмейкинг
makingразвой, развитие
makingизготвяне
makingизделие, продукция
makingизготовка
makingизчертаване
makingсъздаване, сътворение, строеж, построяване, приготвяне, направа, производство, фабрикуване, ушиване, шев (на дрехи), съчиняване (на стихотворение)
политех.makingизработване
политех.makingпроизводство, процес, операция, форма
making alliesсъюзяване
политех.making contactработен контакт
тех.making fire fool-proofпожарообезопасяване
тех.making fire safeпожарообезопасяване
making fool-proofобезопасяване
тех.making harmlessобезвреждане
making hydrophobeхидрофобиране
making hydrophobicхидрофобиране
making lightизсветляване
making more exactпрецизиране
making more preciseпрецизиране
ик.making of articlesмутафчийство
фин.making provisionsпровизиране
making publicогласяване
тех.making redundantрезервиране
making safeобезопасяване
making Serbianпосърбяване
making water-repellentхидрофобиране
полигр.making-upсвързване
политех.making-up stripпасовъчна вложка
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
ик.market makingмаркет мейкинг
ик.market makingмаркет мейкинг
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
music makingмузициране
политех.nail-making machineмашина за изработване на пирони
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
ик.packsaddle-makingсамарджийство
пол.peace-makingмиротворчески
воен.peace-makingумиротворителен
picture makingкинопроизводство кино
кино.picture makingкинопроизводство
кино.picture makingфилмопроизводство
политех.programme-making routineпрограмираща програма
политех.relief mapрелефна карта
ик.rifle-makingпушкарство
ик.rifle-makingтюфекчийство
политех.rivet-making machineмашина за изработване на нитове
геол.rock-makingскалообразуващ
политех.route mapмаршрутна карта
юр.rule-makingнормотворчество
ик.scales-makingкантарджийство
карт.schematic mapкартосхема
ик.scissors-makingножичарство
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
мет.steel-makingстоманодобивен
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
муз.stringed instrument makingлютиерски
ик.sugar-makingшекерджийство
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.tap-making latheструг за нарязване на метчици
политех.tin-making machineмашина за изработване на консервени кутии
политех.topographic mapтопографска карта
тлв.video makingвидеомейкинг
политех.wall mapстенна карта
политех.wave-makingвълнообразуващ
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук