weather map

  • Обща политехника
  • метеорологична карта
104 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
тех.all-weatherвсесезонен
политех.all-weatherпригоден за експлоатация при всякакви атмосферни условия
политех.all-weather fighterизтребител, пригоден за всякакви атмосферни условия
политех.all-weather landingкацане в сложни метеоролргични условия
ав.bad-weather approachподход за кацане в сложни метеорологични условия
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
weatherустоявам/издържам на бури и пр. (и прен.)
weatherизлагам на атмосферните влияния, проветрявам, суша и пр
weatherвреме
weatherруша, променям, правя да потъмнее (за атмосферни влияния), руша се/променям се/потъмнявам от атмосферни влияния
weatherлошо време, буря
мор.weatherпосока на вятъра
мор.weatherзаобикалям (нос и пр.) откъм наветрената страна
геол.weatherизветрявам
метео.weatherсиноптичен
мин.weatherпроветрявам
стр.weatherправя под наклон
политех.weather boardsдъсчена обвивка със застъпване
метео.weather brieferсиноптик
метео.weather chart makerсиноптик
ел.weather crossвръзка между проводници вследствие на дъжд или град
политех.weather deckоткрита палуба
политех.weather detectorуказател за времето
политех.weather forecastпрогноза за времето
метео.weather forecasterсиноптик
метео.weather girlсиноптичка
арх.weather grooveводобран
политех.weather instrumentметеорологичен уред
метео.weather predictorсиноптик
политех.weather protectionзащита от атмосферни въздействия
weather resistanceатмосфероустойчивост
политех.weather resistanceустойчивост на атмосферни влияния
политех.weather satelliteметеорологичен спътник
политех.weather serviceметеорологична служба
политех.weather stationметеорологична станция
метео.weather vaneфлюгер
weather-chartсиноптична карта
политех.weather-proofустойчив на атмосферни въздействия
политех.weather-proofатмосфероустойчив
политех.weather-proof dressingвлагонепроницаема обшивка
политех.weather-proof paintбоя, устойчива на атмосферни въздействия
политех.weather-proofedзащитен срещу атмосферни въздействия
политех.weather-protectedзащитен срещу атмосферни въздействия
weather-resistantатмосфероустойчив
weather-serviceметеорологична служба
weather-stationметеорологична станция
weather-tightатмосфероустойчив
добави значение или превод тук