engineering map

  • Обща политехника
  • карта за инженерно планиране
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic engineeringтехническа акустика
политех.acoustic engineeringзвукотехника
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.agricultural engineeringагротехника
политех.atomic-power engineeringатомна енергетика
политех.audio engineeringтехническа акустика
политех.audio engineeringзвукотехника
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automobile engineeringавтомобилна техника
политех.automotive engineeringавтомобилна техника
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.biological engineeringбиотехника
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.building engineeringстроително инженерство
cadastral mapкадастрална карта
политех.chemical engineeringхимична технология
елн.circuit engineeringсхемотехника
политех.civil engineeringгражданско строителство
политех.combustion engineeringгоривна техника
политех.computer engineeringкомпютърна техника
политех.computer-aided engineeringкомпютризирано проектиране и управление на производството
политех.constructional engineeringинженерно проектиране
политех.constuction engineeringстроителна техника
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.corrosion engineeringкорозионна техника
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.earthquake engineeringсеизмично инженерство
политех.ecological engineeringекологична техника
политех.ecological mapекологична карта
electric power engineeringелектроенергетика
electric power engineeringелектроенергиен
политех.electrical engineeringелектротехника
политех.electronic engineeringелектроника
engineeringинженерство, техника, машиностроене
engineeringмашинации, маневри, (хитро/умело) уреждане/организиране
engineeringтехника
тех.engineeringинженеринг
тех.engineeringинженерингов
политех.engineeringинженерен, машиностроителен
политех.engineeringтехнически
ак.engineering acousticsелектроакустика
политех.engineering acousticsинженерна акустика
политех.engineering activityинженерна дейноста
тех.engineering and geologicalинженерногеоложки
политех.engineering approximationприблизителен инженерен метод за изчисление
политех.engineering backgroundтехнически опит
политех.engineering brickтухла с повишена трайност
политех.engineering castingмашиностроителна отливка
политех.engineering change approvalутвърждаване на изменение на конструкция
политех.engineering channelслужебен канал за връзка
политех.engineering characteristicтехническа характеристика
политех.engineering chemistryиндустриална химия
политех.engineering confidenceинженерна интуиция
политех.engineering cyberneticsтехническа кибернетика
политех.engineering dataтехнически данни
политех.engineering deficiencyтехнически недостатък
политех.engineering departmentтехнически отдел
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.engineering developmentусъвършенствуване на опитен образец
политех.engineering drawingтехническо чертане
политех.engineering electronicsтехническа електроника
политех.engineering evaluationинженерна оценка
политех.engineering factorsтехническо условие
политех.engineering feasibilityтехническа осъществимост
тех.engineering geologyинженерногеоложки
политех.engineering informationтехническа информация
политех.engineering inspectionтехнически преглед
политех.engineering kinematicsмашинна кинематика
политех.engineering levelтехническо равнище
политех.engineering managementтехническо ръководство
политех.engineering materialмашиностроителен материал
политех.engineering measurementизмерване на параметри
политех.engineering mechanicsтехническа механика
политех.engineering officeтехнически отдел
политех.engineering officeтехническа кантора
политех.engineering orientedзанимаващ се с работа в областта на техниката
политех.engineering philosophyсхващане за насоките на техническото развитие
политех.engineering photographyтехническа фотография
политех.engineering plasticsконструкционна пластмаса
политех.engineering psychologyинженерна психология
политех.engineering reactorреактор за технически изпитвания
политех.engineering recultivationинженерно-техническа рекултивация
политех.engineering reportтехнически отчет
политех.engineering researchтехническо изследване
политех.engineering scienceтехническа наука
политех.engineering serviceтехническа помощ
политех.engineering shopмеханичен цех
политех.engineering specialityтехническа специалност
политех.engineering specificationsтехнически условие
политех.engineering statisticsприложение на статистически методи в техниката
политех.engineering steamтехнологична пара
политех.engineering strengthконструкционна якост
политех.engineering structureинженерно съоръжение
политех.engineering supervisionтехнически надзор
геод.engineering surveyинженерна снимка
политех.engineering terminologyтехническа терминология
политех.engineering testтехническо изпитване
политех.engineering thermodynamicsтехническа термодинамика
изч.engineering timeвреме на обслужване
политех.engineering unitмашина
политех.engineering worksмашиностроителен завод
тех.engineering-geologicalинженерногеоложки
хидрол.engineering-hydrologicинженерно-хидроложки
политех.environmental engineeringтехника на моделиране на експлоатационните условия
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.fuel engineeringтехнология на горивата
биол.gene engineeringгенноинженерен
политех.general engineeringобщо машиностроене
политех.geodetic engineeringгеодезично инженерство
политех.ground mapтопографска карта
тех.heat engineeringтоплотехнически
тех.heat engineeringтермотехнически
политех.heat engineeringтоплотехника
ен.heat-and-power engineeringтоплоенергетичен
ен.heat-and-power engineeringтоплоенергиен
политех.heating-and-ventilating engineeringотоплителна и вентилационна техника
политех.heavy-current engineeringсилнотокова електротехника
политех.high-voltage engineeringтехника на високите напрежения
политех.highway engineeringпутно инженерство
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
human engineeringинженерна психология
human engineeringергономия
hydraulic engineeringхидроинженерство
политех.hydrological mapхидроложка карта
ен.hydropower engineeringхидроенергетика
тех.illuminating engineeringсветлотехнически
тех.illumination engineeringсветлотехнически
instrument engineeringприборостроене
instrument engineeringуредостроене
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.light-current engineeringслаботокова техника
тех.lighting engineeringсветлотехнически
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.management engineeringтехника на управлението
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.marine engineeringкорабно машиностроене
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.mechanical engineeringмашиностроене
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.microprocessor engineeringмикропроцесорна техника
политех.military engineeringвоенноинженерно дело
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.municipal engineeringкомунална техника
политех.nuclear engineeringядрена техника
политех.nuclear-power engineeringядрена енергетика
тех.of chemical engineeringхимикотехнологичен
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.power engineeringенергетика
precision engineeringфина механика
политех.product engineeringпроектиране и изпитване на нови
политех.production engineeringтехнология на производството
политех.project engineeringинженерно планиране
политех.quality engineeringтехническо осигуряване на качеството
политех.radio engineeringрадиотехника
политех.railroad engineeringинженерство
жп.railway engineeringинженерство
политех.re-engineeringмодернизиране конструкцията
политех.refrigerating engineeringхладилна техника
политех.reliability engineeringтеория на надеждността
политех.reliability engineeringтехника на осигуряване на надеждност
политех.relief mapрелефна карта
политех.road engineeringпътно инженерство
политех.route mapмаршрутна карта
политех.safety engineeringтехника на безопасност
политех.sanitary engineeringсанитарна техника
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
добави значение или превод тук